Precedente
Prossimo

50

1405. 21. marts

Pädher Ionsons af Oszbii wäpnares åth Bosiö closter uthgifne skiötebreef på een gård Beltinge benämbd i Frostehäradt. ♦ Dat. die beati Benedicti abbatis 1405.

Sv. RA. B 29 (Skånebrevsfortegnelsen) Bosjø kl. nr. 106.

Tryk: Rep. nr. 4673.

Per Iönszon af Oszbii wäpnares uthgifne till Bosiø closter skiøtebreef angaende een gård Beltinge benämbd i Frostehäradt. ♦ Dat. 1405.

Sv. RA. E 102a (udkast til B 29) Sextern 7 nr. 20. I marg. Bosiø.

Per Iönszon af Oszby wäpnare giör witterligit med sitt breef att hafwa skiött och från sig afhändt till Bosöö closters convent een sin gård liggiandes i Bältinge Frostehäradt. ♦ Dat. 1405 med 4 sigiller besegladt.

Sv. RA. B 30 (udkast til B 29) f. 40v nr. 233. I marg. Skiøtebreef.

— COPYRIGHT 2009, Società della Lingua e Letteratura danese