Precedente
Prossimo

443

1406. 31. juli

Ribe

Folmer Jakobsen, Erik Krummedige, drost i Sønderjylland, Niels Iversen, Peder Nielsen af Ågård, Johan Skarpenberg og Erik Nielsen, riddere, erklærer som medlovere, at dronning Margrete og biskop Johan af Slesvig har sluttet overenskomst, hvorved biskoppen overlader dronningen Svavsted i 6 år mod en årlig afgift på 300 mark lybsk.

A: tabt — Aa: Vidisse 1443 17. juni af Flensborg by - Referat af Povl Cypræus efter A eller Aa i Gl. kgl. Saml. fol. 1047 f. 156v med urigtig datering 1395 1. august, trykt J. A. Cypræus, Annales 346.

Tryk: Nye Danske Mag. V 10 (i udtog på dansk uden datering); Dipl. Flensborg. I 508 nr. 124 - Reg. Dan. nr. *4017; Rep. nr. 4802.

Tekst efter Aa:
Wii Volmar Iacopssone Eric Krumemdike droste to S{uo}nder I{uo}tland Nicles Iuerssone Peter Niclessone van Agard Iohan Scharpenberch vnde Eric Niclessone riddere bekennen vnde bet{uo}ghen openbare an desseme breue vor all den ghennen de ene seen edder høren lesen dat t{uo}sschen der hoghebornen vorstynnen vnser leuen gnedigen vrowen kønynghynnen Margareten vnde deme erwerdigen hern biscop Iohanne to Sleswick gedegedinget vnde endit is in aller mate alse hir navolget vnde screuen steit ♦ In dem ersten alse vmme dat slot vnde veste Swawestede dat schal de biscop vorbenømede vnser vrowen der kønyngynnen edder weme se wil van erer wegene nu antworden vrii vnde vnbeworen myd der stad vnde kerspele Swawestede myt aller rechticheit teyghende hure sch{uo}lde beden denst ackern gheyst vnde mersch myt k{oe}rn vnde høye wisschen visscharie høltynge valkeleye watermøle wyntmøle hogh vnde ziid nat vnde drøghe nichtes {ve}tgenomen als et in synen steden belegen is item dat dørpp to Rademezee vnde des stichtes lansten to Rantem Aldersbec vnde Zwesent och myt aller rechticheyt vnde dr{uo}dehalff last rogghen dar s{uo}lues to Rade mezee an hure vnde an teyghende dat dar licht in dem kerspel to Myldestede item de møle to Soldorpe vnde des stychtes lansten to der Treya och myt allen rechte hogh vnde ziid vnde vifte half last k{oe}rnes to dem Stapelholm♦ Vnde weret sake dat an dessen vorscreuen gh{uo}lde renthe korne g{uo}de ychtes breke dar schal de here biscop vørbenomet vnser vrowen vul v{oe}r doen vnde entfryen ♦ All dyt vorscreuene myt aller tobehøringe vnde rechticheit alse vorscreuen steyt nichtes vtgenomen schal de vorbenomede vnse vrowe de konyngynne hebben beholden vnde vryleken na ereme willen bruken van desseme daghe an wente to sunte Merten nu negest komende vnde v{oe}rt ouer susse vul iaren negest dar na volgenden ♦ Vor dyt v{oe}rscreuen schal vnse vrowe v{øe}rbenomet nu to sunte Merten negest komende vnde dar na alle i{ae}r to sunte Mertens daghe de wyle s{ee} dyt v{oe}rscreuene hefft betalen vnde gheuen deme v{oe}rscreuen biscop Iohanne drehundert L{uo}besk mark bynnen L{uo}bek in syneme houe in alsodanen penningen vnde m{uo}nte alse dar ghenge vnde gheeff is ♦ Vnde wan de v{øe}rscreuen i{ae}r vulle vmme komen sint wann{ee}r de vørbenomede biscop dyt vorscreuen slot gh{uo}lde vnde rente denne wedder hebben wil so schal he yt der v{øe}rscreuen vnser vrowen eyn iar tovoren seggen vp sunte Mertens daghe edder myt synem openen besegelden breue k{uo}ndighen laten vnde wan se yt na den v{øe}rscreuen iaren och nicht lenk hebben wyl so schal se yt em des ghelikes eyn i{ae}r touoren seggen edder k{uo}ndighen laten alse v{øe}rscreuen steyt vnde denne schal men dyt v{øe}rscreuen slot gh{uo}lde vnde rente deme v{øe}rscreuen biscop Iohanne edder dem ghennen van syner weghene de synen openen beseghelden breff myt synem willen vnde witschopp dar vmme bringet also vrii vnde vnbeworen als se yt nu anamen lat wedder antworden sunder iennigherleye arghelist h{uo}lperede vnde lengere tøgerenge ♦ Were ouer dat vorbenomede vnse vrowe bynnen dessen vorscreuen iaren affghinge vnde vørstorue dat ghot vorbede so schal men dyt vørscreuen slot gh{uo}lde vnde ghut deme vørbenomeden biscop Iohanne wedder antworden alse vrii vnde vnbeworen alse vørscreuen steyt van staden an wan he vt denne s{uo}luen esket edder och deme ghennen de synen openen beseghelden breff van syner wegene dar vp bringet myt synem wyllen vnde witschopp sunder argh vnde lengere tøgheringe ♦ Gheyt och de vørbenomede biscop aff vnde steruet bynnen dessen vørscreuen iaren so schall vnse vrowe de kønynghynne vorbenomet dyt vorscreuen slot gh{uo}lde vnde ghut hebben bruken vnde beholden desse i{ae}rscharen vul wt alsz vorscreuen steyt vnde gheuen alle iar to sunte Mertens daghe iiic L{uo}bisch mark wt alse vorscreuen steyt vnde denne dar na schall men dyt vorbenomede slot myt rente vnde gh{uo}lde v{oe}rscreuen antworden also vrii vnde vnbeworen alsz vorscreuen steyt den ghennen de myt des pauesses van Rome wyllen vnde vulb{oe}rde biscop to Sleswich wert wan he it denne esket vnde hebben wyl sunder argh vnde lengere tøgheringe♦ Item wan desse vorscreuen i{ae}rscharen vulle vmme komen synt vnde dyt vorscreuen slot vnde rente vnde ghut also denne wedder gheantwordet ys biscop Iohanne vorscreuen edder w{ee} synen openen breff bringet offt he leuet edder dem ghennen de denne biscop to Sleswich na em wert alse vorscreuen steyt so schal vnse vrowe de kønyngynne och nicht lenk plichtich wesen de vorscreuen iiic Lubesche mark {we}t togheuende ♦ Item wat van brøke velt in dessen vorscreuen kerspele vnde ghude bynnen dessen v{øe}rscreuen iarscharen dat man krighen møghe myt gheystlikem edder myt werlikem rechte dar schal vnse vrowe vorbenomet de twe dele van hebben vnde de biscop vorbenomet dat dr{uo}dde d{ee}l ♦ Item vmme dat soltwerk des hebbe vnse vrowe v{oe}rbenomet den køør offt se de helffte dar van hebben vnde beholden wyl desse i{ae}rscharen vmme vnde wyl se de beholden alsz vørscreuen ys so st{ae} se an der helffte beyde køste vnde vrome myt deme biscope wyl se auer nicht so beholde de biscop suluen dat soltwerk tomale vnde st{ae} s{uo}luen beyde koste vnde vrome dar ane ♦ Item wan de biscop dyt vorscreuen slot vnde rente na dessen vørscreuen iaren wedder hebben schall des iares schal vørbenomede vnse vrowe de b{ee}de vpbøren laten♦ Item schal nu de vørbenomede biscop Iohan vnser vrowen vorbenomet vppe deme slote vorbenomet antworden spise vnde were vor hundert marcken vnde de c mark schal he hebben myt den anderen iiic marken nu to sunte Merten neghest komende vnde dar na schall he men iiic marcken hebben alle i{ae}r de vørscreuen i{ae}rscharen vmme in aller mate alse vorscreuen steyt vnde waan men em dat slot wedder antwordet wyl he denne spyse vnde were van er dar vppe hebben vor c marcken des hebbe he den køør wyl he ouer nicht so mach vnse vrowe vorbenomet ere spise vnde were denne affvøren laten ♦ Alle desse v{oe}rscreuenen stucke vnde articule vnde islich by sich loue wii vorbenomeden Volmar Iacopssone Eric Krummedike droste to Sunder I{uo}tland Nicles Iuerssone Peter Nicelssøne van Agard Iohan Scarpenbergh vnde Eric Niclessone riddere myt vnsen eruen myt ener sameden hand in guden tr{uo}wen deme vorbenomeden biscopp Iohanne vnde deme ghennen de biscop to Sleswich na em wert alse v{øe}rscreuen steyt stede vast vnde vntobroken toholdende in aller mate alse her vørscreuen is sunder ienigerleye argelist h{uo}lperede edder lengere tøgherynge vnde des tø merer bewaringe vnde høgerer bekantnisse so hebbe wii vnse ingesegele myt wyllen vnde witscop an dessen breff gehengen laten ♦ Datum in castro Ripen anno domini millesimo quadringentesimo sexto in profesto beati Petri apostoli ad uincula

— COPYRIGHT 2009, Società della Lingua e Letteratura danese