1157. 15. januar.


Pave Hadrian stadfæster for ærkebiskop Eskil det lundensiske ærkesædes primat over Sverige og foreskriver, på hvilken måde ærkebispen af Uppsala skal modtage konsekration og pallium.

Tekst efter Svensk Hist. Tidsskrift l.l.

Tekst

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Eskillo, Lundensi archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis in perpetuum. ♦

Quoniam in apostolatus officium ex divinae voluntatis arbitrio ei successimus qui de pascendis Dominicis ovibus spiritualem accepit a Domino iussionem et tanquam petra immobilis in fundamento meruit Ecclesiae collocari, oportet nos quantum divina gratia concesserit per universam Ecclesiam pro modo fragilitatis humanae aciem nostrae considerationis extendere et in ea quae ad honorem Dei, salutem fidelium et commendationem nostri officii pertinent taliter operari, ut et multiplicari debeant opere nostro Ecclesiae filii et multiplicati virtutum incrementa percipiant et adoptionem filiorum Dei consequi mereantur. Licet autem nos in tantae dignitatis culmine constitutos omnium ecclesiarum cura constringat, multo tamen attentius de illarum confirmatione atque profectu cogitare compellimur quae, noviter chtistianae fidei circumfusae fulgore, nondum robur firmitatis propriae acceperunt, ne animae nostrae in estremo debeant examine deputari, si christianae religionis aliqua novella plantatio, aut ardore solis per custodiae defectum arescat, aut tempestate ventorum et inundatione imbrium evertatur. ♦

Hac itaque iniuncti nobis officii consideratione inducti, de confirmatione regni Suethiae, quod non ita multis retro temporibus est conversum ad fidem, exactam curam gerere nos oportet et sementem sacri verbi ei committere, que divina gratia irrigante tricesimum, quinquagesimum et centesimum fructum valeat germinare. Ceterum quod id multiplicibus causis impedientibus in persona propria non possumus, sicut expedit, adimplere, communicato cum fratribus nostris consilio, te, tuosque successores illius regni primates duximus statuendos, qui tanto frequentius et utilius illis quae ad salutem pertinent fidelium ministrabitis quanto necessitates eorum atque defectum e vicino plenius poteritis intueri. Pallium itaque de corpore beati Petri sumtum tibi tribuimus, ea siquidem ratione ut tu, iuxta datam tibi a Domino prudentiam, metropolitanum in regno illo cum consensu regis, episcoporum et principum illius terrae, si absque gravi scandalo facere hoc potueris, quam citius facultas se obtulerit debeas ordinare et pallium, pontificalis scilicet officii plenitudinem, nostra ei vice conferre. Quod utique hoc ordine in perpetuum fieri et servari sancimus, ut videlicet is qui metropolitanus ibi per manum tuam et successorum tuorum fuerit institutus gratia consecrationis adepta iuxta formam Ecclesiae fidelitatem vobis incontinenter exhibeat. In perceptione autem pallii fidelitatem Romano Pontifici et Ecclesiae Romanae iureiurando promittat. Pallium autem metropolitanus illius regni quique pro tempore fuerit hoc modo posteris temporibus obtinebit: nuntius siquidem ecclesiae tuae cum nuntio illius ecclesiae pro impetrando pallio ad Ecclesiam Romanam accedent et cum illud a Romano Pontifice impetraverint ad Lundensem ecclesiam reportabunt. Tu vero aut tui successores illud accipient et archiepiscopo quem in Suethia statuistis tribuetis, et ille sicut praediximus, fidelitatem Ecclesiae Romanae iurabit. Sane metropolitano ibi ad honorem Dei et decorem domus suae salutemque fidelium constituro tu et successores tui ei dignitate primatus in perpetuum praesidebitis et ipse vobis sicut primatibus suis obediantiam ac reverentiam humiliter exhibebit. Interim autem illius regni episcopi ita illi obediant sicut et hactenus obedivisse noscuntur. ♦

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae constitutionis infringere vel ausu temerario contraire. Si qua vero in posterum ecclesiastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit secundo tertiove commonita, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examinae districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem illam illaesam servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum iudicium praemia aeternae pacis inveniant. Amen. ♦

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus. Ego Ymarus tusculanus episcopus. Ego Centius Portuensis et Sanctae Rufinae episcopus. Ego Gregorius Sabinensis episcopus. Ego Hubaldus presbyter cardinalis tituli Sanctae Praxidis. Ego Manifredus cardinalis tituli Sanctae Sabinae. Ego Iulius presbyter cardinalis tituli Sancti Marcelli. Ego Hubaldus presbyter cardinalis tituli Sancti Clementis. Ego Octavianus presbyter cardinalis tituli Sanctae Ceciliae. Ego Astaldus presbyter cardinalis tituli Sanctae Priscae. Ego Gerardus presbyter cardinalis tituli Sancti Stephani in Celio Monte. Ego Iohannes presbyter cardinalis Sanctorum Iohannis et Pauli tituli Paumachii. Ego Henricus presbyter cardinalis Sanctorum Nerei et Achilei. Ego Iohannes presbyter cardinalis tituli Santorum Silvestri et Martini. Ego Hildebrandus presbyter cardinalis tituli basilicae Apostolorum. Ego Odo diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum aureum. Ego Rodulphus diaconus cardinalis Sanctae Luciae in Septem soliis. Ego Wido diaconus cardinalis Sanctae Mariae in porticu. Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmidio. Ego Iohannes diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bachi. Ego Odo diaconus cardinalis Sancti Nicholai in Carcere Tulliano. Ego Bonidies diaconus cardinalis Sancti Angeli. ♦

Datum Laterani per manum Rolandi, Sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, XVIII kalendas februarii indictione V Incarnationis Dominicae anno MCLVII pontificatus vero domini Adriani papae quarti anno tertio.

Oversættelse

Hadrian, biskop, Guds tjeneres tjener, til ærværdig broder Eskil, ærkebiskop af Lund og hans efterfølgere, at sættes kanonisk i stedet i al evighed. Da vi nu har efterfulgt ham i det apostoliske embede ved den guddommelige viljes valg, ham, som fra Herren modtog åndelig befaling om at fodre Herrens hjord og som en urokkelig klippe opnåede at blive indstøbt i Kirkens fundament, er det passende, at vi, så meget som den guddommelig nåde har overdraget ved den universelle Kirke, anvender vor forstand i den menneskelige skrøbeligheds omfang og arbejder således henimod det, som vedrører Guds ære, de troendes frelse og vort embedes mandat, så at både Kirkens sønner ved vor anstrengelse vil forøges og at de forøgedes antal vil optage dydernes tilvækst i sig og fortjene at opnå Guds sønners adoption. Selv om omsorg for alle kirker ligger os på sinde, idet vi er indsat i den højeste ære, er vi dog tvunget til mere årvågenhed over for sikringen og fremkomsten af de kirker, som, for nylig omgivet af den kristne tros lysende skær, endnu ikke har modtaget egen fastheds styrke, for at vore sjæle ikke skal bebrejdes, hvis et nyt skud på kristenhedens stamme enten tørrer ind i solens brændende hede på grund af manglende årvågenhed, eller tilintetgøres af orkan eller oversvømmelse. Således ansporet af overvejelser formedelst det os pålagte embede sømmer det sig, at vi udviser nøje omsorg for sikringen af Sveriges rige, som for ikke længe siden er omvendt til troen, og overdrager det hellige ords sædekorn til dette, for at det med Guds overrislende nåde vil være i stand til at fremavle 30 gange, 50 gange og 100 gange så stort et udbytte. Men da adskillige årsager forhindrer, at vi kan være personligt til stede og opfylde dette, sådan som det har udviklet sig, har vi efter rådslagning med vore brødre besluttet at indsætte dig som primas for hint rige, ligeledes dine efterfølgere, jer som så meget des oftere og nyttigere vil kunne bringe de ting i stand, der vedrører de troendes frelse, for så vidt I bedre fra nært hold kan indse disse tings nødvendighed og mangel. Således overdrager vi dig palliet fra Sankt Peters legeme i den hensigt, at du ved den kyndighed, som er skænket dig af Herren, så ofte lejlighed byder sig, skal indsætte ærkebiskoppen i dette rige med samtykke fra landets konge, biskopper og ledende mænd - hvis du kan gøre dette uden stor strid - og overdrage ham palliet i vort sted, i sandhed det pontifikale embedes fuldkommengørelse. Dette anstiller vi at gøres og overholdes til evig tid i denne rækkefølge, nemlig: han som dersteds skal indsættes som ærkebiskop ved din og dine efterfølgeres hånd, skal, efter indvielsens nåde er opnået i overensstemmelse med kirkens regler, efterfølgende aflægge jer troskabsed. Men hvad angår modtagelsen af palliet skal han love troskab ved at sværge til romerpaven og den romerske kirke. Rigets ærkebiskop, hvem det end måtte være til en hver given tid, skal imidlertid skaffe sig palliet på følgende måde: et sendebud fra din kirke skal sammen med et sendebud fra dennes kirke drage til den romerske kirke, og når de har fået det af romerpaven, skal de bringe det tilbage til Lunds kirke. Da skal du eller dine efterfølgere modtage det og overdrage det til den ærkebiskop, som I vil have indsat i Sverige, og han skal sværge troskab, som førnævnt, til romerkirken. Sandelig, efter ærkebiskoppens indsættelse dersteds til ære for Gud, pryd for hans hus og de troendes frelse, skal du og dine efterfølgere til evig tid præsidere over ham med primatets ophøjethed, og han skal ydmygt udvise jer lydighed og hengivenhed i jeres egenskab af primas. Imidlertid skal hint riges biskopper adlyde ham, sådan som de hidtil vides at have adlydt. Intet menneske overhovedet skal det være tilladt at skade eller i forvorpen dristighed gå imod denne vor bestmmelses dokument. Dog, hvis en gejstlig eller sekulær person efterfølgende prøver at gå imod denne vor bestemmelse, selv om han kender til den, og hvis han ikke efter to eller tre advarsler retter sin syndige handling med en passende godtgørelse, skal han miste sin magts og æres ophøjethed og vide, at han står anklaget for den guddommelige domstol for begået udåd, at han skal fjernes fra Guds og vor herre Jesu Kristi Frelsers allerhelligste legeme og blod og på dommens dag skal han ligge under for den retfærdige hævn. Men lad vor herre Jesu Kristi fred være med alle dem, som holder bestemmelsen uskadt, at de både kan opnå den gode handlings gevinst heraf og finde den evige freds belønning ved den retfærdige dom. Amen. Jeg Hadrian, den katolske kirkes biskop. Jeg Ymar, biskop af Viterbo-Toscanella. Jeg Centius, biskop af Porto e Santa Rufina. Jeg Gregorius, biskop af Sabina. Jeg Hubaldus, kardinalpresbyter i Santa Prassede sogn. Jeg Manifredus, kardinalpresbyter i Santa Sabina sogn. Jeg Julius, kardinalpresbyter i San Marcello sogn Jeg Hubaldus, kardinalbprsbyter i San Clemente sogn. Jeg Octavianus, kardinal i Santa Cecilia sogn. Jeg Astaldus, kardinalpresbyter i Santa Prisca sogn. Jeg Gerardus, kardinalpresbyter i sognet San Stefano in Coelimonte. Jeg Johannes, kardinalpresbyter af Santi Giovanni e Paolo i Pammachios sogn. Jeg Henricus, kardinalpresbyter af Santi Nereo e Achilleo. Jeg Johannes, kardinalpresbyter i sognet Santi Sylvestro e Martino. Jeg Hildebrand, kardinalpresbyter i sognet Basilica dei Santi Apostoli. Jeg Odo, kardinaldiakon af San Giorgio al Velabro. Jeg Rudolphus, kardinaldiakon af Santa Lucia in Septisolio. Jeg Wido, kardinaldiakon af Santa Maria in Portico. Jeg Iacintus, kardinaldiakon af Santa Maria in Cosmedin. Jeg Johannes, kardinaldiakon af Santi Sergio og Baccho Jeg Odo, kardinaldiakon af San Nicolo in carcere tulliano. Jeg Bonidies, kardinaldiakon af Sant Angelo. Givet i Lateranet ved Rolands hånd, den hellige romerkirkes kardinalpresbyter og kansler, 18 dage før kalendae i februar, i 5. indiktion, i det 1157nde år efter Herrens kødeliggørelse, i hr. pave Hadrian den 4.s tredje år.