[1320. 10. marts, tidligst].


En ærkebiskop af Lund vidimerer den afdøde biskop Oluf af Roskildes brev om Vor Frue kloster i Roskildes fiskerirettigheder i Ramsø sø

Tekst

En beseglitt widisse som en erckebiscop wti Lundtt hagde wdgiffit lydendis att handt hagde sett ett breff som biscop Oluff fordum byscop aff Roskildt hagde wdgiffuit lydendis att handtt hagde giort slig en skick ephter kongens skriffuelse och befalingh, att the jomfruer wthi wor frue closter i Roskildtt skulle nyde fiskerij wti Ramsøø søø lige som the haffue eygendom wti Brordrup och Gæstrop marck etcetera.

Oversættelse

En beseglet vidisse, som ærkebiskoppen i Lund har udstedt om, at han har set et brev, som biskop Oluf, forhenværende biskop i Roskilde har udstedt om, at han efter kongens skrivelse og befaling havde anordnet, at nonnerne i Vor Frue kloster i Roskilde skulle nyde fiskeri i Ramsø sø i forhold til deres besiddelser i Brordrup og Gadstrup og så videre.