1320. 12. marts. Avignon


Besøgende ved Paradisklosteret i Köln stift eftergives 40 dages kirkebod. Blandt udstederne ærkebiskop Esger af Lund.

Tekst

Uniuersis sancte matris ecclesie filiis ad quos presentes littere peruenerint ♦

Nos miseratione diuina Matheus duraciensis Esgerus lundensis Rostagnus neopatensis Raymundus ebredunensis et Bertrandus brendosinis archiepiscopi Franciscus gagetanus Andreas croensis Lampredus traguriensis Egidius adrinopolensis Guillelmus ad partes tartarorum Petrus narniensis Orlandus donicensis[1] Petrus ciuitatis noue Iacobus lodouensis Zacharias suaciensis Theodericus scutarensis Guilhelmus caturcensis Guilhelmus puteolansis episcopi ♦

Splendor paterni luminis qui sua mundum ineffabili illuminat claritate pia uota fidelium in sua clementi maiestate sperancium tunc precipue benigno fauore prosequitur dum ipsorum deuota humilitas sanctorum suorum meritis et precibus adiuuatur. ♦

Cupientes igitur ut monasterium sanctimonialium de Paradiso sub cura fratrum ordinis predicatorum uiuentium coloniensis diocesis congruis honoribus frequentetur et a christifidelibus studiosius ueneretur. omnibus et singulo uere penitentibus et confessis qui in dedicatione ipsius monasterii in festiuitatibus quoque domini dei nostri Ihesu Christi uidelicet natiuitatis circumcisionis epyphanie palmarum parasceu<e>s resurrectionis ascensionis et penthecostes omnibus diebus domenicis in festis eciam quattuor gloriose uirginis dei matris Marie diebus beati Iohannis baptiste , beatorum Petri et Pauli ac aliorum omnium apostolorum . beatorum Augustini et Dominici confessorum Laurentii et Petri martirorum . beatarum Agnetis Margarete Cecilie Katherine Barbare Lucie ac undecim milium uirginum in commemoratione omnium sanctorum . uel in dictarum festiuitatum / et festorum octauis causa deuotionis et orationis accesserint annuatim . aut qui in eleuatione sacri corporis et sanguis eiusdem domini nostri ipsum in dicto monasterio flexis genibus et complesis manibus adorarint . uel qui ad libros calices casulas albas et ad alia huiusmodi indumenta uel preparamenta sacerdotum et altarium ibidem . aut qui ad fabricam ornamenta luminaria et alia dicti monasterii necessaria manus suas porexerint adiutrices . uel qui cymiterium eiusdem monasterii circuierint uel transiuerint oratorium dominicam et requiem eternam pro sepultis ibidem et omnium defunctorum fidelium salute deuote orantes . nos de omnipotentis dei misericordia beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et auctoritate confisi singuli nostrum singulas quadragenas indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus . dummodo loci diocesani uoluntas ad id accesserit et consensus . ♦

In cuius rei testimonium presentes litteras iussimus sigillorum nostrorum appensione muniri . ♦

Datum Auinione anno domini . m°. ccc°. xx°. die martii . xii . pontificatus sanctissimi in Christo patris domini Iohannis pape xxii. anno quarto.

1. donicensis] må nødvendigvis være = doliensis, cf. Eubel I p. 234.

Oversættelse

Alle den hellige moder kirkes sønner hvem nærværende brev kommer i hænde hilser vi Mateo af Durazzo, Esger af Lund, Rostagnus af Lepanto, Raimond af Embrun og Bertrand af Brindisi, ærkebisper, Francesco af Gaeta, Andrea af Croja, Lampredus af Tragir, Egidio af Edirne, Guglielmo af Peking, Pietro af Narni, Orlando af Doglia, Pietro af Cittanóva-Eraclea, Jacob af Lodêve, Zacharias af Svâc, Theoderik af Scutari, Guillaume af Cahors, Guiglielmo af Pozzuoli, bisper. Den faderlige glories strålelys, som skinner på verden med sin ufattelige glans, følger de troendes fromme bønner til hans allernådigste majestæt, særligt med gunstig velvilje idet deres hengivne ydmyghed understøttes af helgenernes fortjenester og bønner. Da vi således begærer, at nonneklosteret Paradis under prædikebrødrenes værn i Köln stift frekventeres med passende æresbevisninger og des ivrigere holdes i ære af Kristi troende, eftergiver hver enkelt af os, barmhjertigt i Herren, med støtte i den almægtige Guds barmhjertighed og hans apostles, Peter og Paulus, fortjenester og myndighed hver enkelt 40-dags aflad af en pålagt straf til alle dem, som oprigtigt bekendende og angrende og for hengivelsens og bønnens skyld årligt kommer til stede på indvielsesdagen for selve klosteret, endvidere på højtiderne for Gud, vor herre Jesus Kristus, nemlig fødslen, omskæringen, tilsynekomsten, palmesøndag, langfredag, opstandelsen, himmelfarten og pinsen; fremdeles på alle søndage; endvidere på de fire højtider for Guds moder, den glorværdige jomfru Maria; på dagene for den hellige Johannes Døber, helgenerne Peter og Paulus' og alle andre apostle, de hellige bekendere Augustinus og Domenicus, martyrerne Laurentius og Petrus, helgeninderne Agnete, Margrete, Cecilie, Katerine, Barbara, Lucia og de 11.000 jomfruer; på allehelgensdag; eller også på ugedagen efter de nævnte kirkefestdage og højtider; endvidere dem, som ved fremførelsen af Vor Herres hellige legeme og sammes blod tilbeder ham knælende og med foldede hænder i nævnte kloster; eller dem som udstrækker deres hjælpende hænder til bøger, kalke, hvide kapper og andre sådanne klæder eller remedier for præster og altre sammesteds, til bygningsfondet, udsmykning, vinduer og andre af nævnte klosters fornødenheder; eller dem, som går omkring samme klosters kirkegård eller går igennem kapellet, idet de hengivent beder om den evige ro og søndag for de begravede dersteds og for alle afdøde troendes frelse. Dette når blot stiftsbiskoppens velvilje og samtykke bliver dette til del. Til denne sags vidnesbyrd har vi ladet nærværende skrivelse fæstne med vore segls vedhæng. Givet i Avignon i Herrens 1320nde år på den 12te dag i marts i den allerhelligste faders i Kristi hr. pave Johannes 22des 4de år.