1344. 5. december.


Rådet i København beder rådet i Lübeck overgive arven efter tykke Johan til dennes søster Valborg. Hendes mand Jens Vispørting skal erholde arven.

Tekst

Uiris prouidentibus ac discretis amicis consulibus ciuitatis lubicensis con[sules ciuitatis] Kopmanhafnis salutem in domino cum ipsorum seruitio indefesso ♦

Uestre significamus [honestati] quod constituti fuerunt coram nobis discreti uiri Petrus Knoop noster conciuis et He[enricus.....]mus Bord et Godeke Gynteri ciues in Stettin in uerbis ueritatis publice protestantes exhibitorem presentium Waldborch sororem esse buket Iohan qui in uia uersus A[.....] decessit. de eodem patre et matre legitime procreatam et nullum[1] preter ipsam propinquiorem [.....ess]e iure ad hereditatem post ipsum capiendam[2] . quare instanter uos rogamus [quatinus] uidelicet Iohannem Vispørting legitimum maritum suum ex parte sua efficaciter pro[moueatis] ad dictam hereditatem obtinendam. quo facto extunc posterior actio per n[eminem hincin]de subsequetur de quo ad nos fiduciam firmiter habeatis et respectus. ♦

In cu[ius rei] testimonium et maiorem euidentiam. sigillum nostrum presentibus est appensum. ♦

Datum anno domini millesimo. ccc° x° l quarto in uigilia beati Nicolai episcopi.

1. nullum] = neminem. 2. capiendam] capiendum A.

Oversættelse

Omsigtsfulde mænd og glimrende venner rådmænd i byen Lübeck tilskikker rådmændene i byen København hilsen i Herren med deres utrættelige tjenstiver. Vi erklærer over for jeres Ærværdighed, at de glimrende mænd Peder Knop, vor medborger og Henrik..... mus Bord og Godeke Günthers, borgere i Stettin i sandheds ord har godtgjort, at nærværende brevviser Valborg er søster til tykke Johan, som døde på vejen imod A....., at hun er legitimt avlet af samme fader og moder, og at ingen ud over hende er tættere til at oppebære arven med rette efter ham. Derfor beder vi jer indstændigt, om at I virkningsfuldt vil hjælpe Jens Vispørting, hendes legitime ægtemand, til på hendes vegne at erholde nævnte arv. Efter det er gjort, skal intet yderligere sagsanlæg følge fra nogen, om hvilket I skal have fast troskab og garanti hos os. Til denne sags vidnesbyrd og større klarhed er vort segl vedhæftet nærværende skrivelse. Givet i Herrens 1344nde år på dagen før den hellige biskop Nicolaus.