[1355] 18. maj. Laholm


Kong Magnus af Sverige til rådene i Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar - svar på brev fra de fire stæder om ekstraskatter på deres borgere der overvintrer i Lund og Malmø i modstrid med stædernes privilegier.

Tekst

Magnus dei gratia rex Suecie Norwegie et Scanie. ♦

Honorabilibus uiris consulibus lubicensibus. roztociensibus. sundensibus et wismariensibus affectuosam ad eorum beneplacita uoluntatem uenientibus nobis Laghaholm in festo ascensionis domini litteras uestre dileccionis nobis mittentibus[1] presentatas continentes ciuitatum nostrarum Lundis et Malmøgh consules uillanos conciues et mercatores de uestris ciuitatibus enauigantes ac in eisdem ciuitatibus nostris mercationis gratia yemare consuetos. nouis quibusdam talliationibus et inauditis multifariam pergrauasse contra libertates uestras et priuilegia quas allegatis et dicitis de regibus et principibus predecessoribus nostris uos habere unde quia neutre parti nos oporteat derogare hortamur sane consulentes / quatinus quosdam quos placet uestros conciues autenticos cum eisdem priuilegiis uestris prompte maturius tanto melius ad nostram presentiam destinare uelitis firmum ad nos respectum habituri quod potius ad mitigationem omnium grauaminum. quam eorum augmentum. nos inuenietis utique et indubitabiliter inclinatos iure nichilominus subditorum nostrorum circumspecto ♦

In Christo uiuite et ualete ♦

Scriptum Laghaholm feria secunda infra octauam ascensionis eiusdem nostro sub secreto affixo ad dorsum ♦

Sciatis insuper quod in Halland. uel in finibus Scanie ad tres septimanas uel circa moram contrahemus et interim nos peteritis inuenire.

1. mittentibus] læsningen usikker.

Oversættelse

Magnus af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne. Ærværdige mænd rådmænd i Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar, kærlig vilje til jeres velbehag. I sendte en skrivelse, der blev forelagt os, da vi ankom til Laholm på dagen for Vor Herres opstigelse, indeholdende, at rådmændene og bymændene i vore byer Lund og Malmø har krænket borgere og købmænd, der kommer sejlende fra jeres byer og for handlens skyld plejer at overvintre i Lund og Malmø med nye og i mange henseender uhørte skatter imod jeres friheder og privilegier, som I hævder og siger, I har fra vore forgængere konger og fyrster, hvorfor vi med behørig overvejelse, da det ikke sømmer sig, at der skal tales ilde om os, opfordrer vi jer sandelig til, at I holder råd og des hurtigere desto bedre vil oversende hvem det behager af jeres indfødte medborgere med disse jeres privilegier til vort nærvær, idet I skal have fast tillid til os, at I vil finde os mere tilbøjelige til bilæggelse af alle stridigheder end til deres forøgelse, efter at vore undergivnes ret fremdeles er blevet taget i betragtning. Lev og vær hilset i Kristus. Skrevet på Laholm på mandagen i oktaven for sammes himmelfart under vort segl hæftet på bagsiden. I skal derudover vide, at vi om 3 uger eller deromkring vil tage ophold i Halland eller Skånes egne, og forsøg at finde os i mellemtiden.