1356. 24. november. Aarhus


Århus' anbefalingsskrivelse til rådet i Lübeck angående Jens Bilefeldts arv.

Tekst

Uiris magne reuerentie et honestatis dominis . . consulibus ciuitatis Lubeke amicis nostris sincere dilectis . . consules ciuitatis arosiensis multum obsequii et honorum significauerunt . Nobis Iohannes filius Hinrici Bileuelt quondam nostri ciuis et eiusdem . heredes proximi et prouisores . quod Hinricus predictus dum adhuc uiueret . uestro quondam conciui Thidemanno Rint pie memorie presentauit ad custodiam suam octoginta marcas lubicensium denariorum quas ex quo idem Thidemannus Rint mortuus est uestro conciui Heynoni Schoneweder et aliis conprouisoribus ipsius Thidemanni Rint percepimus presentatas . ♦

Quod autem prefatus Iohannes sit uerus et legittimus filius memorati Hinrici Bileuelt et proximus eius heres . presentibus protestamur . dictus quidem Iohannes coram nobis constitutus per prouisores suos . in suum uerum ac plenipotentem constituit procuratorem memoratum Heynonem Schoneweder uestrum conciuem ad exigendum ac subleuandum pecuniam supradictam ab aliis prouisoribus Thidemanni supradicti . petentes ergo uos studiose ut eidem Heynoni Schoneweder ab aliis conprouisoribus suis iubeatis predictas octoginta marcas integre presentari ita quod idem Heyno triginta marcas de predicta pecunia expositas pro conparandis redditibus eidem Iohanni Bileuelt . obtineat ad usum suum . reliquas uero quinquaginta marcas conseruet ad usum ipsius Iohannis prius dicti . habentes firmum ac securum ad nos respectum quod postquam predicta pecunia ipso Heynoni presentata fuerit nulla actio uel monitio posterior uos subsequi debebit in futurum set uos et predictorum bonorum erogatores quiti permanebunt et soluti unde uolentes uos indempnes preseruare a nostris ciuibus comodosam recepimus cautionem . ♦

In testimonium ergo premissorum sigillum ciuitatis nostre presentibus est apensum . ♦

Datum et actum anno domini m° c°c°c° . lvi° in profesto beate Katherine.

Oversættelse

Meget ærværdige og hæderlige mænd, herrer rådmænd i byen Lübeck, vore oprigtigt elskede venner, udviser rådmændene i Århus megen lydighed og ære. Vores afdøde medborger Heinrich Bilefeldts søn Jens og sammes nærmeste arvinger og provisorer har erklæret, at førnævnte Heinrich overdrog, medens han levede, 80 mark lybske penge i jeres nu afdøde medborger Thidemann Rints, fromt minde, varetægt, disse 80 mark, som, eftersom samme Thideman Rint er død, vi har forstået er blevet overdraget jeres medborger Heine Schoneweder og andre af samme Thideman Rints medprovisorer. Men da nu førnævnte Jens er sand og legitim søn af nævnte Heinrich Bilefeldt og dennes nærmeste arving, erklærer vi med nævnte skrivelse, at lige netop denne Jens fremmødt ved sine provisorer i vort nærvær indsatte nævnte Heine Schoneweder, jeres medborger, som sin sande og befuldmægtigede prokurator til at indkræve og oppebære ovennævnte pengesum fra ovennævnte Thidemans øvrige medprovisorer. Vi beder jer således indstændigt om, at I vil befale, at førnævnte 80 mark udbetales samme Heine Schoneweder, således at denne til sit eget brug får 30 mark fratrukket førnævnte penge for at fremskaffe indtægter til samme Jens Bilefeldt; men de resterende 50 mark skal han opbevare til brug for selve den førnævnte Jens. I skal have fast og sikker forsikring hos os om, at, når førnævnte penge er blevet overdraget selve Heine, bør ingen yderligere anklage eller stævning følge jer i fremtiden, men I og eksekutorerne for førnævnte gods skal forblive kvitterede og frie, hvorfor vi har modtaget en passende garanti fra vore borgere, idet vi ønsker at bevare jer skadesløse. Således til vidnesbyrd er vort bysegl vedhængt nærværende skrivelse. Givet og handlet i Herrens 1356nde år dagen før festen for den hellige Catharina.