1360. 6. juli. Marsberg


Rådet i Marsberg skriver til Lübeck om efterladenskaberne efter Herman v. Esheke, som er død i Skåne.

Tekst

Prudentibus et honestis uiris amicis suis dominis. consulibus ciuitatis Lubeke proconsules et consules in Merseberghe quantum poterint servitii et honoris ♦

Significauerunt nobis nostri conciues Iohannes dictus Snareman Godfridus Wenemarus et Thidericus filii eiusdem Iohannis propter obitum Hermanni de Osbake filii etiam prefati Iohannis et fratris predictorum fratrum sibi quedam bona hereditaria sunt deuoluta que tamen bona in uestra ut dicitur ciuitate apud quendam ciuem uestrum licet memoratus Hermannus defunctus sit in partibus Schanie deposita dinoscuntur ♦

Quod autem prefatus Iohannes sit pater legitimus et Godfridus Wenemarus et Thidericus fratres sint legitimi et proximi heredes ipsius Hermanni defuncti ita quod nemo proprior ad predicta bona subleuanda presentibus protestamur deuote rogantes amicitiam uestram quatinus memorata bona presentium monstratori Thiderico predicto filio prefati Iohannis Snareman quem iidem Iohannes et sui filii constituerunt ad premissa presentari iubeatis integraliter pro quo uestri seruitores uolumus reperiri securum quidem et firmum ad nos respectum habituri quod postquam uirtute presentium nostrarum litterarum memorata bona sic presentata fuerint nulla actio uel monitio posterior uos sequetur set uos et predictorum bonorum erogatores quiti permanebuntur et soluti uolentes quidem uos indempnes perseuare a nostris conciuibus comodosam recepimus cautionem ♦

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini m°c°c°c°lx° die octaua beatorum Petri et Pauli apostolorum.

Oversættelse

Omsigtsfulde og ærlige mænd, vore venner herrer rådmænd i byen Lübeck tilskikker borgmestre og rådmænd i Marsberg så meget vi kan af tjeneste og ære. Vore medborgere Johan kaldet Snareman, Godfred, Wenemar og Didrik, samme Johans sønner, har i anledning af Herman Osbakes død, førnævnte Johans søn og broder til førnævnte brødre, erklæret, at noget arvegods er tilfaldet dem, arvegods som imidlertid, efter hvad man siger, vides at være deponeret i jeres by hos en af jeres medborgere, endskønt omtalte Herman døde i Skåne. Men fordi førnævnte Johan er legitim fader og førnævnte Godfred, Wenemar og Didrik legitime brødre og nærmeste arvinger til afdøde Herman, således at ingen er nærmere til at indløse førnævnte gods, erklærer vi ved nærværende brev med indstændig bøn til jeres venskab, om at I befaler det nævnte gods fuldkommen udleveret til brevviseren, førnævnte Didrik, førnævnte Johan Snaremans søn, som samme Johan og hans sønner har konstitueret til det førnævnte, for hvilket vi ønsker at forfindes som jeres tjenere, idet I må have fuldkommen sikker og fast tillid til os, at, efter nævnte gods som følge af vort nærværende brev er blevet således overdraget, intet yderligere sagsanlæg eller krav skal følge jer; derimod skal I og eksekutorerne af førnævnte gods være fri og løste. Idet vi absolut vil holde jer skadesløse, har vi modtaget en passende garanti fra vore medborgere. Til denne sags vidnesbyrd er vort segl vedhæftet nærværende brev. Givet i Herrens 1360nde år på de hellige apostles Peter og Paulus' oktavdag.