1367. 18. juli. Stubbekøbing


Rådet i Stubbekøbing til rådet i Lübeck angående en arvesag.

Tekst

Commendabilibus et circumspectis uiris dominis proconsulibus et consulibus ciuitatis Lubicensis amicis suis dilectis consules et ciues in Stůbbekopinghe servitii reuerencie et honoris quantum possunt. ♦

Honestatibus uestris declaramus ueraciter lympide palamque testificantes in hiis scriptis Nicholaum Petersson conciuem nostrum dilectum presencium oblatorem esse seu fuisse filium sororis cuiusdam Matthei Terling hiis diebus in uestra ciuitate ut didicimus feliciter in domino defuncti. eundemque esse proximum heredem ad medietatem unius nauis post obitum ipsius apud uos derelicte ac instrumentorum huic pertinentium necnon ad aliqua bona. cum eadem naui acquisita. nullumque ad hoc esse heredem sibi eque propinquum. ♦

Quapropter beneuolencie uestre presentibus deuote supplicamus quatenus amore iusticie et intuitu servitii nostri predictum Nicholaum Petersson conciuem nostrum ad asequicionem[1] ac expeditam precepcionem dicte medietatis nauis et instrumentorum pecuniarum et bonorum que sibi iure hereditario inde cedere poterunt admittere et sinceriter promotum habere dignemini cum effectu habituri ad nos firmum et securum respectum cum plena fide quod de dicta medietate nauis instrumentis pecuniis et bonis et aliis quibuscumque sibi inde presentatis nulla secundria monicio uel aliqua alia noua actio subsequi debeat quomodolibet in futurum uolentes uos et omnes quorum interesse de hiis omnibus seruare penitus indempnes. super quibus a predicto Nycolao Petersson et suis amicis sufficientem recepimus cautionem. ♦

In premissorum testimonium sigillum uniuersitatis nostre duximus presentibus apponendum. ♦

Anno domini m°ccc°lx septimo dominica die post diuisionem apostolorum.

1. asequicionem] = assecutionem.

Oversættelse

Anbefalelsesværdige og omsigtsfulde mænd, herrer borgmestre og rådmænd i byen Lübeck, vore elskede venner, rådmænd og borgere i Stubbekøbing med så meget de formår af tjenstvillighed, ærbødighed og ære. Vi erklærer over for jeres ærværdigheder med sandt klart og åbenlyst vidnesbyrd i denne skrivelse, at Niels Pedersen, vor elskede medborger, nærværende brevviser, er eller har været søn af søsteren til en vis i disse dage i jeres by lykkeligt i Herren afdød Matthias Terling, som vi har forstået, og at den samme er nærmeste arving til halvdelen af et hos jer efterladt skib efter dennes død og halvdelen af det til dette skib tilhørende udstyr og i øvrigt arving til noget med dette skib erhvervet gods, og at ingen er nærmere arving end han. Derfor beder vi jeres godgørenhed hengivent med nærværende skrivelse, at I med velvilje værdiges af kærlighed til retfærden og på tilskyndelse af vor tjenstvillighed at bringe og give førnævnte Niels Pedersen vor medborger adgang til besiddelse og ubesværet opnåelse og på forhånd overtagelse af halvdelen af nævnte skib og udstyr, penge og gods, som med arveret heraf kan tilfalde ham, idet I kan nære fast og sikker tiltro til os med fuld troskab, at ingen yderligere krav eller en eller anden anden tiltale angående nævnte skibs halvdel, udrustning, penge og gods og alt andet således overdraget ham på nogen måde bør følge i fremtiden, idet vi ønsker at holde jer og alle andre, hvem alt dette vedrører, fuldkommen skadesløse. Om dette har vi modtaget fyldestgørende garanti fra førnævnte Niels Pedersen og hans venner. Til dettes vidnesbyrd har vi tilføjet vort bys segl til nærværende skrivelse. I det Herrens 1367nde år på søndagen efter apostlenes deling.