1367. 1. august. Nakskov


Nakskov til rådet i Lübeck angående en arvesag.

Tekst

Honorabilibus uiris ac multum discretis amicis uniuersis sinceris dominis proconsulibus et consulibus ciuitatis Lubicensis proconsules et consules ciuitatis Naxschow terre Lalandie se beneuoles et paratos in omnibus cum ipsorum fidelitate famulari. ♦

Noscat uestra discretio quod constituti in nostra presentia Hennekinus filius Nyckel Albertesson et Relseke filia Henekini Hinrikessone. nostri conburgenses qui nobis significauerant Gherlacum Heydebu quondam uestrum ciuem de hoc seculo migrasse pie memorie qui dictis duabus personis uidelicet Henekino et Relseken contulit seu donauit in suo testamento quinquaginta marchas lubicenses. qui quidem Henekiinus et Relseke prescripti coram nobis Matheum Lale presencium ostensorem in ipsorum plenipotentem procuratorem eligerunt et constituerunt. dantes sibi plenam potestatem nomine ipsorum dictam pecuniam subleuandi seu tollendi. ♦

Quare uestram laudabilem honestatem deprecamur presentibus studiosis quatenus prouisores seu testamentarios dicti Gherlaci Heydebů felicis memorie monere et informare dignemini ut dicta pecunia Mattheo Lale presencium ostensori ad usum Henekini et Relseken prescriptorum per ipsos sibi presentetur quod fidelitatis cupimus remereri. ♦

Nam firmus respectus ad nos et presentes litteras haberi debeat et fides creditiua quod nulla monicio posterior aut aliqualis actio per prescriptas duas personas uidelicet Henekinum et Relseken aut per quemcumque alium nomine ipsorum ratione dicte pecunie que Matheo Lale presencium ostensori presentetur. uos reuerendos dominos. aut testamentarios prescriptos seu expositores dicte pecunie subsequi debeat in futurum. ♦

Nam a Nyckel Albertesson et Nyckel Ionisson nostris ciuibus fidedignis plenariam caucionem recepimus pro eadem. ♦

In cuius rei testimonium sigillum nostre ciuitatis siue opidi presentibus est appensum. ♦

Datum anno domini millesimo ccc°lx septimo ipso die beati Petri apostoli ad uincula.

Oversættelse

Ærværdige mænd og højt elskede venner, ærlige herrer, borgmestre og rådmænd i staden Lübeck udviser borgmestre og rådmænd i byen Nakskov sig velvillige og beredvillige i alt med deres tjenstvillige troskab. Jeres excellence skal vide, at de i vort nærvær opstillede personer Henneke, søn af Niels Albertsen, og Relseke, datter af Henneke Henriksen, vore medborgere, har meddelt, at Gerlak Heydebu, forhen jeres borger, har forladt denne verden - til from erindring - og overdraget eller skænket de nævnte to personer, nemlig Henneke og Relseke, 50 mark lybsk i sit testamente. Disse førskrevne Henneke og Relseke har i vort nævær valgt og udnævnt Mads Låle, brevviseren, til deres befuldmægtigede prokurator og givet ham fuldmagt til i deres navn at oppebære eller erholde nævnte penge. Af den grund beder vi jeres priselige ærværdighed med nærværende hengivne skrivelse, at I værdiges at påminde og meddele nævnte Gerlak Heydebus testament-eksekutorer, for at nævnte penge kan overdrages brevviseren Mads Låle, af dem selv til ham, til førskrevne Hennekes og Relsekes brug, hvilken troskab vi begærer at fortjene: thi lad fast anerkendelse og tiltro næres til os og vor nærværende skrivelse, at intet yderligere krav eller nogen form for retshandling skal følge jer, ærværdige herrer, eller førnævnte testamenteksekutorer eller udbetalerne af nævnte penge i fremtiden, hverken af de to førskrevne personer, nemlig Henneke og Relseke, eller af nogen som helst anden i deres navn på grund af de penge, som skal overlades brevviseren Mads Låle. Thi vi har modtaget fuld garanti for samme sag af Niels Albertsen og Niels Jensen, vore edssvorne borgere. Til hvilken sags vidnesbyrd vor bys eller landsbys segl er vedhæftet nærværende skrivelse. Givet i Herrens 1367nde år på selve dagen for apostlen Sankt Peter i lænker.