1367. 12. oktober. Grevesmühlen


Hertug Henrik 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske penge af rådmændene i Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund til sine og faderen hertug Albrechts udgifter.

Tekst

Wy Hinrik van der gnade ghodes hertoghe to Mekelenborch greue to Zwerin to Stargarde to Rozstok here bekennen vnd betůghen oppenbare in desser scrift dat wy opgheboret vnd entfanghen hebben van den erliken luden ratmannen der stede als Lubeke Wysmer Rozstok vnd van Stralessunde achte hondert mark lubesscher pennighe de se vs ghegheuen hebben to hůlpe den kosten vnser vnd vnses vaders hertoghen Albertes to Mekelenborch. Des hebbe wy en wedder ghelouet vnd louen an desser scrift dat vse vader noch wy vs nicht vorzonen scholen myt deme konighe to Denemarken tusschen hir vnd sonte Nicolaws daghe de neghest to komende is were ouer dat vse vader myt macht vnd myt n{oo}t in Sweden dar to drůngehn worde binnen desser tid dat he sik myt deme konighe zonen moste vnde dat redelken bewysen mochte dat he van nodes weghen dar to drůnghen wart zik myt eme to zonende so schole wy den vorbenomeden ratmannen de achte hondert mark pennighe lubesch to paschen de neghest to komende is in der stat to lubeke myt reden pennighen sonder yenegherleyhe vortoch betalen. To merer betůghinghe desser dingh zo hebbe wy vse ingheseghel vor dessen bref ghehenghen laten de screuen vnd gheuen is to Gnewesmolen na godes bort drutteynhøndert jar an dem souen vnd sosteghesten iare des dingsedaghes na sonte dyonisius daghe. Tůghe desser dingh sint vse leue truwen her Marquart Berman prouest to Rene vnd Johan Berchteheyle vse ammetman vnd vøghet to Zwerin vnd mer lude noch de trůwe vnd tůghes werdich synt.

Oversættelse

Vi Henrik af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin, herre til Stargard og Rostock, erkender og bevidner åbenbart i dette skrift, at vi fra de hæderlige folk, rådmændene i stæderne Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund har oppebåret og modtaget 800 mark i lybske penge, som de har givet os til hjælp til vores og vor fader hertug Albert af Mecklenburgs udgifter. Dertil har vi på vor side lovet dem og lover i dette skrift, at hverken vor fader eller vi skal forsone os med kongen af Danmark mellem nu og næstfølgende sankt Nikolaus' dag, med mindre det skulle ske, at vor fader med magt og med tvang skulle blive tvunget til at forsone sig med kongen inden for denne tid i Sverige og redeligen kunne bevise, at han på grund af tvang blev nødsaget til at forsone sig med ham, så skal vi betale de 800 mark i lybske penge til de førnævnte rådmænd til næstkommende påske i staden Lübeck med rede penge uden nogen udsættelse. Til yderligere vidnesbyrd om disse ting så har vi ladet vort segl hænge på dette brev, som er skrevet og givet i Grevesmühlen 1300 år efter Guds fødsel i det 67. år tirsdag efter sankt Dionysius dag. Vidne til disse ting er vore kære tro mænd, hr. Markvard Berman provst i Rehna og Johan Berchteheile, vor embedsmand og foged i Schwerin og flere folk endnu, som er trofaste og værdige til at vidne.