1401. 5. januar.


Skifte mellem fru Kristine Eriksdatter, hr. Torben Pedersens enke, og hendes svigersønner hr. Jakob Bille og Bent Bille, således at fru Kristine får gods i Villands herred, hr. Jakob Bille en gård sammesteds og Bent Bille gods på Sjælland.

Tekst efter A

Tekst

Thet skal alla viterlikt vara thet wor davthyngen swa star mellum fru Cristina Ericzdotter herra Thorberns Patersøns æftælevande ok mellum os Iæcob Billæ ok Bendit Billæ i swa dan matha sosum her æfter føliær. ♦

At wi opladhær frw Cristina al wor ræthwhet vi hava i pantagozs ok køpægøs. thet herra Giæwær køpta i Skane. meth swa dan skæl at wi op ladhæ hennæ al vor retwhet ther vi pa the hors ok foler i Syælen . ther vi til skiftæ hawa æfter herra Thorbern ok æfta herra Giæwær. ♦

Framdeles ladhær frw Cristina herra Iæcob[1] Billa ok Bendit Billæ al sin retwhet ther hwn ærfdæ æfter sin dotter iomfrw Thyræ herra Thorbernæ dotter . æ hwar thet ær[2] hws ok iord i Syælen. ♦

Item ladhær the forsaudhæ frw Cristina herra Iæcob Billæ ok Bendit Billæ al sin retwhet hwn havar pa the hors ok folar ther hwn ærfdæ æfter herræ Thorbern ok herra Giæwærd i Skane. ♦

Framdeles ladhæ vi op Iæcob Billæ ok Bendit Billæ the forsaudhæ frw Cristina al vor rethet pa en gard i Vigby[3] i Willenzhæreth pa bor Thryæl Olafsøn ther vi ærfde æfter wor hwsfrw fadher herra Thorbern ♦

Item lather frw Cristina herra Iæcob Billæ ok Bendit Billæ en gard i Alendæ magla pa bor Iønes Magnussøn meth alt thet ther til ligger a mot then gard i Vigby. ♦

Item ladher iak Bendit Billa frw Cristina op en gard i Gwtaløf pa bor .P. Niclessøn hwilkyn et pund korn til langilde givær. ♦

Item ladher iak Iæcob Billæ. Bendit Billæ op al min rætwhet i en gard i Alendæ maglæ pa bor Iønnes Magnussøn hwilkyn vi fingæ aff frw Cristina. ♦

Item ladher iak ok op Iæcob Billæ. Bendit Billæ en halwan gard i Gefningæ pa bor Pæter Pæterssøn . ok en annes halwan gard i Abbathvæt pa bor Pawl i Walborzs[4] hæreth liggendæ hwilkæ iak meth myn hwsfrw fik. ♦

Item ladher iak[5] Bendit Billa then forsauthe herra Iæcob Billæ en gard op meth al ræt liggenda i Østralywngby i Willenzhæreth hwilkyn pa bor Olaf Syælenzkæ hwilkyn iak meth myn hwsfrw fik. ♦

Framdeles syæ wi hwarandrum thet. at vi skvla breff ok forvaring hwar andrum givæ swa at vi æra forvaradhæ alla thra i the forscrifne stikkæ. ♦

Framdeles ladhæ vi Iæcob Billa ok Bendit Billæ the forsauthæ frw Cristina vor hwsfrwa mother qwit ok løs æ hwat [o]s i mellum [6] hava varet til thennæ davx. for skyld crava breff ok boskap vor ræt vforsomet ther vi hawm i howo[t g]ardæn i Lywngby ok møllen til liggendæ ok køpstadhæ[7] gozs. ♦

Item ladher iak Cristina Ericzdotter herra Thorbern æfta levandæ the forsaudhæ herræ Iæcob Billa ok Bendik[8] Billæ letw ok løs æ hwat os i mellum havæ varet til thennæ davx som se for skyld krauæbreff. hennæ rætwhet vforsomat hwn havar i howot gardhæn i Lywngby ok møllen til liggendæ ok køpstadhæ gozs ♦

Item syæ vi hwar andrum thet vm thet gozs til foryn var[9] skyfth thet vi hwar andrum bref ok forvaring skvla gyua ok skal i alla mathæ bliva sosum foræ talet ær ♦

Item i al thesse forscrifne stikkæ skal herra Giæwarzs barn iømfrw Mærætæ vara vforsomet i al henne retwhet mot oos. ok vi i[10] al wor rætwhet mot hennæ ♦

Item vm thet swa vora at frw Cristina herra Iæcob Billæ ælles Bendit Billæ nokor the breff kwnna finnes thet os arørendæ voræ tha skal thet vara alles vor froma so mykyt sosum ræt voræ ♦

Datum Lywngby anno domini m°.cd° primo uigilia epiphanie[11] .

1. Iæcob] tilf. o. l. A. 2. ær] tilf. o. l. A. 3. Vigby] herefter underprikket i Wigby A. 4. Walborzs] med b rettet fra g A. 5. iak] herefter oversteget og underprikket op A. 6. mellum ] delvis underprikket A. 7. køpstadhæ] med p tilf. over ø A. 8. Bendik] = Bendit. 9. var] herefter underprikket skyft A. 10. i] tilf. o. l. A. 11. Datum Lywngby anno domini m°.cd° primo uigilia epiphanie] på særskilt linie lige over beseglingen A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt, at der er truffet overenskomst mellem fru Kristine Eriksdatter, hr. Torben Pedersens enke, og mellem os Jakob Bille og Bent Bille således som herefter følger:

Vi oplader fru Kristine al den rettighed, vi har i det pantegods og købegods, som hr. Gevert havde købt i Skåne med det vilkår, at vi oplader hende al den rettighed i de heste og foler på Sjælland, som vi har fået tilskiftet efter hr. Torben og efter hr. Gevert.

Så oplader fru Kristine til hr. Jakob Bille og til Bent Bille al den ret, hun arvede efter sin datter jomfru Tyra, hr. Torbens datter, til hus og jord, hvor det end ligger på Sjælland. Fremdeles oplader føromtalte fru Kristine hr. Jakob og Bent Bille al den rettighed i de heste og foler i Skåne, som hun arvede efter hr. Torben og efter hr. Gevert.

Fremdeles oplader vi Jakob og Bent Bille føromtalte fru Kristine al vor ret til en gård i Viby i Villands herred, hvor Troels Olufsen bor, hvilken vi arvede efter vore hustruers fader hr. Torben Pedersen.

Fremdeles oplader fru Kristine hr. Jakob og Bent Bille en gård i Allindemagle, hvor Jens Mogensen bor, med alt hvad, der ligger dertil til gengæld for gården i Viby.

Jeg Bent Bille oplader fru Kristine en gård i Gualöv, hvor Per Nielsen bor, og som giver et pund korn i landgilde.

Fremdeles oplader jeg Jakob Bille Bent Bille al min rettighed i en gård i Allindemagle, hvor Jens Mogensen bor, hvilken vi fik af fru Kristine.

Fremdeles oplader jeg Jakob Bille også Bent Bille en halv gård i Gevninge, som Peder Pedersen bor på, og en anden halv gård i Abbetved i Volborg herred, som Povl bor på, hvilke jeg fik med min hustru. Jeg Bent Bille oplader føromtalte hr. Jakob Bille med alle rettigheder en gård i Östre Ljungby i Villands herred, som Oluf Sjællænder bor på, og hvilken jeg fik med min hustru.

Fremdeles tilsiger vi hverandre, at vi vil give forsikrede angående de foranskrevne punkter.

Fremdeles lader vi Jakob og Bent Bille føromtalte fru Kristine, vore hustruers moder, kvit og fri for hvad der har været os imellem indtil denne dag, for skyld og krav, for breve og besætning, idet dog den ret, som vi har til hovedgården i Ljungby og den tilliggende mølle og købstadgodset skal være ukrænket.

Jeg Kristine Eriksdatter, hr. Torben Pedersens enke, føromtalte hr. Jakob Bille og Bent Bille kvit og fri for hvad der har været os imellem indtil denne dag såvel som for skyld og kravbreve, idet min ret til hovedgården i Ljungby med den tilliggende mølle og købstadsgodset skal være ukrænket.

Fremdeles tilsiger vi hverandre angående det gods, der tidligere er blevet skiftet, at vi skal give hverandre brev og forsikring på, at det i alle henseender skal forblive som før omtalt.

Fremdeles skal hr. Geverts barn jomfru Margrete være ukrænket i alle sine rettigheder over for os og vi ligeså over for hende.

Skulle det fremdeles ske, at fru Kristine, hr. Jakob Bille eller Bent Bille kunne finde breve, der angår os, så skal de være os alle til gavn, i så høj grad som ret og billigt er.

Givet på Ljungby i det Herrens år 1401.