1401. 12. marts. Haderslevhus


Hertug Gerhard 6. af Slesvig erklærer, at Otto Tinhuus, kantor, og hele kapitlet i Haderslev har afstået nogle grunde, gårde og beboelser nord for kirkegården som vederlag for nogle andre grunde i Haderslev, og tager kapitlet og dets gods under sin beskyttelse.

Tekst efter Aa1

Tekst

Gherhardus dei gracia dux Slesswicensis comes Holtzacie Stormarie et in Schouwenborch omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam ♦ Notum facimus omnibus presentibus et futuris quod sub anno domini millesimo quadringentesimo primo die beati Gregorii pape in castro nostro Hadersleue constitutus coram nobis honorabilis uir dominus Otto Tedinghusen cantor et totum capitulum ecclesie Hadersleuensis ad instanciam precum nostrarum resignabant et dimittebant omnes fundos curias et habitaciones ab aquilonari parte cimiterii sitas tali modo quod opidani in illis residerent et omni anno darent terragium ecclesie ad fabricam ♦ Et in recompensam dictorum fundorum assignauimus cantori et capitulo omnes fundos et terram a curia Hinrici Scheel usque ad fossatum inter claustrum et opidum sine omni onere ciuili cum omni libertate ad residenciam canonicorum perpetuo possidere ♦ Nos igitur ob complacenciam nobis factam propter deum et salutem anime nostre et progenitorum nostrorum bona ecclesie beate Marie in Hadersleff et capituli ibidem ubicumque in nostro territorio sita sub nostra pace et protectione[1] suscipimus specialiter defendenda dimittentes dicte ecclesie et capitulo bona sua ab omni expedicionis grauamine impeticione exactoria excessibus tam quadraginta quam trium marcarum de familia in suis bonis residentibus ceterisque solucionibus oneribus et seruiciis omnibus ad ius nostrum spectantibus libera pariter et exempta precariis uero <que>[2] nobis a communitate dantur saluis nobis et exeptis[3] districte per graciam nostram prohibentes ne quis aduocatorum nostrorum eorundem officialium seu quisquam alius cuiuscunque condicionis aut status existat ipsam ecclesiam capitulum familiam aut colonos in suis bonis residentes aut eorum familiam contra huiusmodi libertatis graciam sibi a nobis indultas inquietare presumat uel audeat quoquomodo sicuti ulcionem nostram duxerit euitandam etcetera.

1. protectione] herefter overstreget suspicu Aa1. 2. <que>] uel Aa1. . 3. exeptis] = exceptis.

Oversættelse

Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1401 på paven sankt Gregors dag var den hæderværdige mand hr. Otto Tinhuus, kantor, til stede for os på vor borg i Haderslev, og han og hele kapitlet ved kirken i Haderslev oplod og afstod på vore indtrængende bønner alle grunde, gårde og beboelser nord for kirkegården på denne måde, at byboerne skulle bo i dem og hvert år give landgilde til kirkens bygningsfond. Og som vederlag for nævnte grunde har vi overgivet kantoren og kapitlet alle grunde og land fra Henrik Skeels gård til graven mellem klostret og byen uden al borgerlig tynge, at besidde med al frihed som bolig for kannikerne. På grund af den velvilje, der er vist os, tager vi derfor for Guds og vor sjæls og vore forfædres frelses skyld Vor Frue kirke i Haderslev og kapitlets gods sammesteds, hvor det end ligger i vort område under vor fred og beskyttelse som særligt værn, idet vi over for nævnte kirke og kapitel erklærer dets gods frit og i lige måde undtaget fra al ledings tynge, ombudsmandens krav, såvel 40 som tre marks bøder af de undergivne, der bor på det gods og alle de øvrige betalinger, byrder og tjenester, der hører til vor ret; men vi forbeholder os og undtager de beder, der gives os af byen, og vi forbyder strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, sammes officialer eller nogen som helst anden, hvilken stilling eller stand han end indtager, drister sig til eller vover på nogen som helst måde at forulempe denne kirke, dette kapitel, disse undergivne eller landboer, der bor på deres gods, eller deres husstand i modstrid med denne frihed og nåde, der er bevilget dem af os, såfremt han ønsker at undgå vor hævn o.s.v.