1401. 21. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Sankt Knuds Kirke i Odense og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af den dem pålagte kirkebod som dem, der besøger Mårkær kloster i Slesvig stift.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifatius (episcopus seruus seruorum dei)[1] uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Licet is de cuius munere uenit ut sibi a suis fidelibus digne et laudabiliter seruiatur de habundantia sue pietatis que merita supplicum excedit et uota bene seruientibus sibi multa maiora retribuat quam ualeant promereri nichilominus tamen desiderantes domino populum reddere acceptabilem et bonorum operum sectatorem fideles ipsos ad complacendum sibi quasi quibusdam allectiuis muneribus indulgentiis scilicet et remissionibus inuitamus ut exinde reddamur diuine gratie aptiores ♦ Cupientes igitur <ut>[3] ecclesia sancti Kanuti Ottoniensis congruis honoribus frequentetur <et>[4] eciam conseruetur et ut Christi fideles eo libentius causa deuotionis confluant ad eandem et ad conseruationem huiusmodi manus promptius porrigant adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus uere penitentibus et confessis qui in die beate Marie Magdalene et per septem dies immediate sequentes eandem ecclesiam deuote uisitauerint et ad conseruationem huiusmodi manus porrexerint adiutrices ut prefertur illam indulgentiam et remissionem peccatorum concedimus quam ecclesiam domus sancti Antonii in Morker Sleswicensis diocesis in festo corporis domini nostri Ihesu Christi uisitantes annuatim quomodolibet consequuntur et nichilominus ut fideles Christi ad huiusmodi indulgentias assequendas magis animentur quo ex hoc ibidem animarum commodum maius se sperauerint adipisci priori dicte ecclesie Ottoniensis qui pro tempore fuerit sex uel plures presbiteros ad hoc ydoneos seculares uel religiosos in eadem ecclesia singulis annis in confessores huiusmodi indulgentiis durantibus qui confessiones quarumcumque personarum qui ad ipsam ecclesiam caus<a>[5] indulgentie huiusmodi assequende accesserint audir<e>[6] ualeant deputandi ac eisdem confessoribus et eorum cuilibet ipsarum personarum confessiones audiendi et ipsis diligenter auditis eisdem personis absolutionem debitam auctoritate apostolica impendendi et iniungendi penitentiam salutarem nisi forsan talia fuerint propter que sedes apostolica sit merito consulenda auctoritate predicta plenam et liberam tenore presentium concedimus facultatem ♦ Uolumus autem quod omnes et singule oblationes a Christi fidelibus tempore dictarum indulgentiarum ecclesiam ipsam uisitantibus prouenient<e>s[7] in conseruationem et fabricam dicte ecclesie integraliter converta<nt>ur[8] ♦ Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire). ♦ Si quis (autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[9] . ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum duodecimo kalendas aprilis anno duodecimo[10] .

1. Bonifatius (episcopus seruus seruorum dei)] Bonifacius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. <ut>] in Aa. 4. <et>] mgl. Aa. 5. caus<a>] cause Aa. 6. audir<e>] audiri Aa. 7. prouenient<e>s] prouenientibus Aa. 8. converta<nt>ur] convertamur Aa. 9. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire). ♦ Si quis (autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] Nulli ergo etcetera Si quis etcetera Aa. 10. Rome apud sanctum Petrum duodecimo kalendas aprilis anno duodecimo] tilf. med registrators hånd Aa.

Oversættelse

Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle Kristi troende, der ser dette brev, hilsen og apostolisk velsignelse. Skønt han, hvis gave det er, at hans troende på værdig og priselig måde kan tjene ham, af sin rige kærlighed, som overgår de bedendes fortjenester og ønsker, giver dem, der tjener ham på en god måde, langt mere til gengæld, end de kan fortjene, indbyder vi dog ikke desto mindre så at sige med lokkende gaver, nemlig aflad og syndsforladelse - i ønsket om at gøre menigheden velbehagelig for Gud og til udøver af gode gerninger - de troende til at være ham til behag, for at vi derved kan gøres mere egnede til den guddommelige nåde. Da vi ønsker, at sankt Knuds kirke i Odense må blive besøgt med passende æresbevisninger og også bevares, og at Kristi troende des hellere fromt skal strømme sammen til den og være mere redebonne til at række en hjælpende hånd til dens bevarelse, jo rigere de ser sig opbyggede ved den guddommelige nådes gave sammesteds, tilstår vi barmhjertigt, i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' myndighed, alle, der viser sand anger og bekender deres synder, og som på den hellige Marie Magdalenes dag og de derpå umiddelbart følgende syv dage fromt besøger samme kirke og, som ovenfor nævnt, rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, samme aflad og syndsforladelse på alle måder, som de opnår, der årligt på vor herre Jesu Kristi legems dag besøger sankt Antonius' klosterkirke i Mårkær i Slesvig stift, og ikke desto mindre for at de desmere skal anspores til at søge at opnå sådan aflad, jo større gavn for deres sjæle de kan gøre sig håb om at opnå derved, giver vi med dette brev i kraft af fornævnte myndighed den til enhver tid værende prior for nævnte Odense kirke uindskrænket fuldmagt til at beskikke seks eller flere hertil egnede præster, verdslige eller klosterbundne, som skriftefædre ved samme kirke, der hvert år, sålænge afladen varer, skal kunne høre på skriftemål fra alle uden forskel, som kommer for at opnå sådan aflad, og vi tilstår samme skriftefædre og enhver af dem uindskrænket fuldmagt til at høre på samme personers skriftemål, og når de omhyggeligt har påhørt dem, at måtte meddele de samme personer syndsforladelse med apostolisk myndighed og at pålægge dem helsebringende bod, med mindre sagen er af en sådan art, at det apostoliske sæde med rette må rådspørges derom. Vi vil, at de gaver, alle som en, som kommer fra de troende kristne, der under nævnte aflad besøger kirken, ubeskåret skal anvendes til nævnte kirkes bevarelse og til dens bygningsfond. Intet menneske må bryde dette vort brev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at gøre dette, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet i Rom hos Sankt Peter den 2. juli i (vort pontifikats) 12. år.