1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde Jens, udvalgt biskop af Odense, støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.

Tekst efter Aa

Tekst

Simili modo[1] uenerabili fratri archiepiscopo Lundensi salutem etcetera ♦ Ad cumulum tue cedit salutis etcetera[2] ♦ Cum igitur ut idem Iohannesi electus in commissa predicte ecclesie Ottoniensis sibi cura facilius proficere ualeat tuus fauor ei noscatur plurimum oportunus fraternitatem tuam rogamus et hortamur attente per apostolica tibi scripta mandantes quatinus predictos Iohannem electum et commissam sibi ecclesiam Ottoniensem suffraganeam tuam habens pro nostra et apostolice sedis reuerentia propensius commendatos in ampliandis et conseruandis iuribus suis sic eos tui fauoris presidio prosequaris quod ipse Iohannes electus tuo fultus auxilio in commisso sibi predicte ecclesie regimine se possit utilius exercere tuque diuinam misericordiam ualeas exinde uberius promereri ♦ Datum ut supra[3]

1. Simili modo] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts. 2. salutis etcetera] angående denne formel cf. f.eks. nr. 14020123006, 1402. 23. januar el. Dipl.Dan. 4. rk. V I nr. 93. 3. Datum ut supra] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts.

Oversættelse

På lignende måde til vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund hilsen o.s.v. Det befordrer Din frelse o.s.v.2). Da Din gunst nu vides at være såre nyttig for samme Jens, udvalgt biskop, og at tjene til, at han lettere kan have fremgang med hensyn til den ham betroede omsorg for fornævnte kirke i Odense, retter vi en indtrængende bøn og opfordring til Dig, broder, idet vi ved apostolisk brev pålægger Dig, at Du af ærbødighed for os og det apostoliske sæde skal have fornævnte Jens, udvalgt biskop, og den ham betroede kirke i Odense, Din lydkirke, indtrængende anbefalet, og at Du skal omfatte dem med Din gunstige beskyttelse for at forøge og bevare deres rettigheder, således at denne Jens, udvalgt biskop, støttet af Din hjælp, på nyttig vis kan udøve det ham betroede styre af fornævnte kirke, og Du derved i rig fylde kan gøre Dig fortjent til Guds miskundhed. Givet som ovenfor.