1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Århus at indføre Jens Brynnekesen i kantordømmet ved kirken i Roskilde.

Tekst efter Aa:

Tekst

Simili modo[1] uenerabilibus fratribus ..[2] archiepiscopo Lundensi et ..[3] Tudensi ac ..[4] Arusiensi episcopis salutem etcetera. ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum/ merita super quibus apud nos dilectus filius Iohannes Brunikini canonicus Roskildensis fidedigno etcetera[5] ♦ Quocirca fraternitati uestre per apostolica scripta mandamus quatinus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios cantoriam predictam per nos ut premittitur reseruatam cum illam ut prefertur uacare contigerit eciam si actu ut premittitur uel alias quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona seu per liberam resignacionem alicuius per eum de illa in manibus ad id potestatem habentis apud sedem prefatam sponte factam et per huiusmodi eandem potestatem habentem apud sedem ipsam admissam seu per constitucionem felicis recordacionis Iohannis pape XX II. predecessoris nostri que incipit Execrabilis uacet eciam si tanto tempore uacauerit quod eius collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem predictam legitime deuoluta uel cantoria ipsa disposicioni apostolice specialiter reseruata existat et super ea inter aliquos lis cuius statum presentibus haberi uolumus pro expresso in palacio apostolico uel alibi pendeat seu remanserit indecisa et persona per cuius factum ultimo uacauit sedis predicte capellanus nuncius notarius uel alias officialis aut fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector seu litterarum apostolicarum scriptor uel abbreuiator aut eiusdem palacii causarum auditor uel sedis predicte aut alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane[6] ecclesie cardinalibus familiaris fuerit cum omnibus iuribus et pertinenciis suis prefato Iohanni auctoritate nostra conferre et assignare curetis/ inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem cantorie iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum amoto exinde quolibet[7] detentore/ ac facientes dictum Iohannem uel procuratorem suum pro eo ad eandem cantoriam ut est moris admitti sibique de ipsius cantorie fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionibus uniuersis integre responderi/ non obstantibus tam pie memorie Bonifaciipape V II I predecessoris predecessoris nostri[8] quam aliis quibuscumque constitucionibus apostolicis contrariis ac omnibus supradictis seu si eisdem episcopo et capitulo uel quibusuis aliis communiter uel diuisim a predicta sede indultum existat quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)[9] ♦ Datum ut supra[10]

1. Simili modo] cf. nr. 48: 1401 26/3. 2. ..] = Iacobo. 3. ..] = Ioanni. 4. ..] = Boecio. 5. fidedigno etcetera] cf. nr. 48: 1401 26/3. 6. Romane] herefter overstreget cardin Aa. 7. quolibet] herefter overstreget illicito Aa. 8. predecessoris nostri] tilf. i marg. med henvisningstegn og underskrevet Iac Aa. 9. nostra (appellacione postposita compescendo)] nostra etcetera Aa. 10. Datum ut supra] cf. nr. 48: 1401 26/3.

Oversættelse

På lignende måde til vore ærværdige brødre Jakob, ærkebiskop af Lund, og biskopperne (..) af Tuy og Bo af Århus, hilsen o.s.v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Jens Brynnekesen, kannik i Roskilde, anbefales til os ved troværdige o.s.v. 1). Derfor pålægger vi Eder, brødre, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed skal sørge for med al ret og tilbehør at overdrage og anvise fornævnte Jens fornævnte kantordømme, der af os som ovenfor omtalt er reserveret ham, hvis det som fornævnt er ledigt ved handlingen eller iøvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved, at en eller anden frivilligt af egen drift har givet afkald på det ved fornævnte sæde i hænderne på den, der har myndighed dertil, og det er tilladt ved dette sæde af denne, der har samme myndighed, eller ved vor forgænger - salig ihukommelse - pave Johannes 22.s bestemmelse, som begynder: Forbandelsesværdig, selv om det har været ledigt så lang tid, at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller dette kantordømme særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og der om det mellem nogle svæver eller er en uafgjort strid i det apostoliske palads eller andetsteds, hvis stilling det er vor vilje, skal anses for udtrykt med dette brev, og den person, ved hvis handling det sidst blev ledigt, har været fornævnte sædes kapellan, nuntius, notar eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, eller scriptor eller abbreviator af apostoliske breve eller apostolisk auditør eller i tjeneste ved fornævnte sæde eller hos en af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kirkes kardinaler. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver besidder og er fjernet derfra, og sørge for, at nævnte Jens eller hans befuldmægtigede for ham, som det er skik, tilstedes til samme kantordømme, og for, at der fuldt ud svares ham alle frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kantordømme, uanset såvel vor forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s som alle andre herimod stridende apostoliske bestemmelser og alt det ovenfor anførte eller uanset, om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler den bevilling, idet I med vor myndighed skal tugte dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor.