1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved kirken i København at reservere det kanonikat og den middelstore præbende ved kirken i Roskilde, som Troels Troelsen besad, for Erik Larsen, kannik sammesteds.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 52

Tekst

Bonifatius etcetera dilecto filio decano ecclesie Hafnensis Roskildensis diocesis. salutem etcetera ♦ Dignum arbitramur et congruum (---) suffragantur/ ♦ Dudum siquidem dilecto filio Trugilo Trugilli canonico ecclesie Raskildensis[1] . de canonicatu et maiori prebenda dicte ecclesie in qua maiores medie et minores sunt prebende per alias nostras litteras duximus prouidendum. ac uolentes inter cetera. quod ipse Trugillus quamprimum earundem litterarum uigore maiorem prebendam foret pacifice assecutus mediam prebendam eiusdem ecclesie quam tunc temporis[2] obtinebat prout obtinet. et quam extunc uacare decreuimus omnino dimittere teneretur/ prout in ipsis litteris plenius continetur/ ♦ Cum itaque propterea canonicatus/ et media prebenda huiusmodi uacare sperentur/ nos uolentes dilectum filium Raskildensem[3] apud nos (---) gracioso/ discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus si post diligentem examinationem dictum Ericum ad hoc ydoneum esse repereris/ super quo tuam conscientiam oneramus canonicatum et mediam prebendam huiusmodi/ quorum fructus redditus/ et prouentus. quatuor marcharum argenti secundum communem extimationem ualorem annuum/ ut ipse Ericus asserit non excedunt/ cum illos ut premittitur/ uel alias quouis modo uacare contigerit conferendos eidem Erico. cum plenitudine iuris canonici. ac omnibus iuribus et pertinentiis suis/ donacioni tue auctoritate nostra reserues/ districtius inhibendo uenerabili fratri nostro episcopo/ et dilectis filiis capitulo Raskildensi[4] ac illi uel illis/ ad quem/ uel ad quos huiusmodi canonicatus/ et medie prebende collatio prouisio presentatio/ seu queuis alia dispositio pertinet communiter uel diuisim. ne <de>[5] huiusmodi canonicatu/ et media prebenda. contra reseruationem nostram huiusmodi disponere quoquo modo presumant. ac nichilominus canonicatum/ et mediam prebendam huiusmodi cum illos ut prefertur/ uel alias quouis modo/ seu ex alterius cuiuscumque persona uacent/ etiam si tanto tempore uacauerint. quod eorum collatio/ iuxta Lateranensis statuta[6] concilii ad sedem predictam legittime deuoluta/ aut canonicatus. et media prebenda huiusmodi dispositioni apostolice specialiter reseruati existant. et[7] persona per cuius factum ultimo uacarunt. dicte sedis capelanus[8] nuntius uel alias officialis aut fructuum. et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector. fuerit/ dummodo tempore date presentium non sit in eis alicui specialiter ius quesitum/ cum dicti iuris plenitudine/ ac omnibus iuribus/ et pertinentiis suis/ eidem Erico auctoritate nostra conferre/ et assignare procures/ inducens per te uel alium/ seu alios eundem Ericum uel procuratorem suum eius nomine/ in corporalem possessionem canonicatus et medie prebende/ iuriumque/ et pertinentiarum predictorum/ eadem auctoritate/ et deffendens[9] inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Ericum/ uel dictum procuratorem pro eo/ ad eandem mediam prebendam/ in dicta ecclesia in canonicum recipi et in fratrem/ stallo sibi in choro/ et loco/ in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis/ sibique de ipsorum canonicatus/ et medie prebende fructibus (---) consuetudinibus ipsius ecclesie illis presertim/ quibus caueri dicitur/ quod nullus inibi maiorem prebendam assequi ualeat[10] nisi de minori ad mediam/ et de media prebendis. ad maiorem prebendas gradatim. et per optionem ascendat contrariis iuramento confirmatione apostolica/ uel quacumque firmitate alia roboratis aut si[11] aliqui apostolica uel alia quauis auctoritate/ in eadem ecclesia in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant/ seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis/ in dicta ecclesia speciales/ uel aliis (---) quibus omnibus prefatum Ericum/ in assecutione dictorum canonicatus et medie prebende. uolumus[12] anteferri/ sed nullum per hoc. quo ad (---)/ seu si episcopo et capitulo prefatis/ uel quibusuis aliis (---) de canonicatibus et prebendis huiusmodi/ aut aliis beneficiis (---) mencio specialis aut si dictus Ericus presens non fuerit ad prestandum. de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum (---) illud prestet/ aut quod idem Ericus/ ut asserit canonicatum. et minorem prebendam dicte ecclesie. quorum fructus redditus et prouentus duarum marcharum argenti/ secundum dictam extimationem ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere/ ♦ Uolumus autem quod quamprimum*quamprimum[13] ipse Ericus. dictos canonicatum. et mediam prebendam uigore presentium fuerit pacifice assecutus prefatam minorem prebendam/ quam in eadem ecclesia ut prefertur obtinet/ quamque extunc uacare decernimus omnino dimittere teneatur ♦ Et insuper exnunc irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter/ uel ignoranter contigerit attemptari. ac si die date presentium/ eosdem canonicatum et mediam prebendam cum illos ut prefertur uacare contingeret conferendos eidem Erico/ cum interposicione decreti duxissemus specialiter reseruandos/ ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum septimo kalendas aprilis anno duodecimo.

1. Raskildensis] = Roskildensis. 2. temporis] herefter overstreget i Aa. 3. Raskildensem] = Roskildensem. 4. Raskildensi] = Roskildensi. 5. <de>] mgl. Aa. 6. statuta] herefter overstreget concis Aa. 7. et] herefter overstreget per Aa. 8. capelanus] = capellanus. 9. deffendens] = defendens. 10. ualeat] herefter et overstreget bogstav Aa. 11. si] herefter et overstreget q Aa. 12. uolumus] herefter overstreget anteffer Aa. . 13. quamprimum] med et nedstreg for meget = quamprimium Aa.

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin elskede søn dekanen ved kirken i København, Roskilde stift, hilsen o.s.v. Vi anser det for sømmeligt (---)1) dertil. I sin tid har vi ved provision ladet vor elskede søn Troels Troelsen, kannik ved kirken i Roskilde, give et kanonikat og en større præbende ved nævnte kirke, ved et andet af vore breve, og det var blandt andet vor vilje, at denne Troels, så snart han i kraft af samme brev ukæret havde opnået den større præbende, overhovedet skulle afstå den middelstore præbende ved samme kirke, som han på det tidspunkt besad, således som han besidder den, og som vi erklærede fra da af var ledigt, således som det fuldstændigt indeholdes i dette brev. Da dette kanonikat og denne middelstore præbende derfor af samme grund forhåbentlig bliver ledige, og da vi ønsker at omfatte vor elskede søn Erik Larsen, kannik i Roskilde, som er (---)1) heraf, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder nævnte Erik egnet hertil, hvorom vi bebyrder Dig samvittighed, på vor myndighed reserverer for Din rådighed dette kanonikat og denne middelstore præbende, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Erik forsikrer, ikke overstiger fire mark sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, når de som fornævnt eller iøvrigt på enhver måde måtte blive ledige, at overdrage samme Erik med fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over dette kanonikat og denne middelstore præbende i modstrid med denne vor reservation. Du skal lige så vel med vor myndighed sørge for at overdrage og anvise samme Erik dette kanonikat og denne middelstore præbende, når de er ledige som fornævnt eller iøvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person, med nævnte fulde ret og al ret og tilbehør, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller dette kanonikat og denne middelstore præbende særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og den person, ved hvis handling de sidst blev ledige, har været nævnte sædes kapellan, nuntius eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, når blot der ikke på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående dem. Du skal fremdeles med samme myndighed personlig eller ved en eller flere andre indføre samme Erik eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og middelstore præbende og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og skaffe denne Erik eller nævnte befuldmægtigede for ham antagelse til samme middelstore præbende i nævnte kirke som kannik og broder efter at have anvist ham plads i koret og sæde i kapitlet ved denne kirke med nævnte fulde ret og sørge for, at der fuldt ud (---)1) oppebørsler af dette kanonikat og denne middelstore præbende, idet Du (---)1) sædvaner ved denne kirke, der strider herimod, især dem, hvorved siges at være fastsat, at ingen sammesteds kan opnå en større præbende, medmindre han trinvis og ved valg stiger fra en mindre til en middelstor og fra en middelstor til en større præbende, selv om (---)1) som kannik ved samme kirke eller gør påstand (---)1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Erik frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå fornævnte kanonikat og middelstore præbende, men at (---)1), uanset om fornævnte biskop og kapitel eller hvilke som helst andre (---)1) særlig omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Erik ikke (---)1) overholde denne kirkes bestemmelser (---)1) i egen person, eller (uanset), at samme Erik, som han forsikrer, vides at besidde et kanonikat og en mindre præbende ved nævnte kirke, hvis frugter, indtægter og indkomster ikke overstiger to mark sølv i årlig værdi ifølge nævnte indtægtsangivelse. Men det er vor vilje, at denne Erik, såsnart han i kraft af dette brev ukæret har opnået nævnte kanonikat og middelstore præbende, overhovedet skal afstå fornævnte mindre præbende, som han som fornævnt besidder i samme kirke, og som vi fra da af erklærer er ledig. Og vi erklærer et desuden fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, ganske som vi på dette brevs udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst særligt havde ladet samme kanonikat og mellemstore præbende reservere til overdragelse til samme Erik, når de som fornævnt måtte blive ledige. Givet ved S. Pietro i Rom den 26. marts i vort (pontifikats) tolvte år.