1401. 28. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. reserverer uden forudgående ansøgning det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som blev ledige ved Jakobs udnævnelse til biskop af Bergen, for Jens Brynnekesen, kannik sammesteds.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 50.

Tekst

Bonifacius etcetera. dilecto filio Iohanni Brunikini canonico Roskildensi salutem etcetera. ♦ Uite ac morum (---) liberales ♦ Dudum siquidem omnia beneficia ecclesiastica cum cura uel sine (---) attemptari/ ♦ Cum itaque postmodum canonicatus et maior prebenda ecclesie Roskildensis in qua maiores medie et minores prebende fore noscuntur quos dilectus filius Iacobuselectus Bergensis tempore promocionis per nos de eo ad ecclesiam Bergensem tunc pastore carentem facte obtinebat prout adhuc obtinet per huiusmodi promocionem et munus consecracionis eidem impendendum uacare sperentur in breui nullusque de illis (---) specialem teque in dicta ecclesia Roskildensi amplius honorare canonicatum et prebendam maiorem predictos quorum fructus redditus et prouentus octo marcharum argenti communi extimacione ualorem annuum ut asseritur non excedunt cum illos ut prefertur seu per lapsum temporis de consecrandis episcopis a canonibus diffiniti uel alias quouis modo eciam si per[1] ipsius electi obitum uacare contigerit conferendos tibi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis motu proprio (---) uel ad quos dictorum canonicatus et prebende maioris collacio prouisio presentacio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet ne de dictis canonicatu et maiori prebenda contra (---) consuetudinibus ipsius Roskildensis ecclesie illis presertim quibus caueri dicitur quod nullus inibi maiorem prebendam assequi ualeat nisi de minori ad mediam et de media ad maiorem prebendam gradatim et per opcionem ascendat contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica uel alia quauis auctoritate in eadem ecclesia Roskildensi in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et maioribus prebendis in ipsa ecclesia speciales (---) quibus omnibus te in assecucione dictorum canonicatus et prebende maioris uolumus anteferri/ sed nullum per hoc eis quo <ad>[2] assecucionem canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si prefatis episcopo et capitulo uel quibusuis aliis communiter vel diuisim a dicta sit sede (---) quodque de canonicatibus et maioribus prebendis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem (---) racione dicte maioris prebende solitum iuramentum (---) ipsam accesseri<s>[3] corporatilter illud prestes seu quod ut asseritur canonicatum et prebendam minorem dicte ecclesie Roskildensis nosceris obtinere/ ♦ Uolumus autem quod quamprimum uigore presencium canonicatum et prebendam maiorem fueris pacifice assecutus dictos canonicatum et prebendam minorem quos ut prefertur obtines et quos extunc uacare decernimus omnino dimittere tenearis/ ♦ Ceterum uolentes (---) ordinis uel condicionis existant sub presentis aut cuiuscumque alterius diei data de dictis canonicatu et maiori prebenda uoluisse et uelle graciam fecisse et facere et si forte reperiri contingat/ nos de canonicatu et prebenda maiori huiusmodi alicui (---) factarum canonicatum et maiorem prebendam predictos sic ut premittitur uacantes acceptauerint uel acceptauerit ac de illis earundem litterarum uigore (---) per quas tibi de dictis canonicatu et maiori prebenda mandauimus prouideri/ ut prefertur perinde valere et sortiri effectum debere ac de ipsis tibi prouideri posse ac debere decernimus ac si concessiones et mandata huiusmodi per nos alicui alii uel aliquibus aliis ut prefertur facta non fuissent (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quinto kalendas aprilis anno duodecimo/

1. per] herefter overstreget ill Aa. 2. <ad>] mgl. Aa. 3. accesseri<s>] accesserit Aa.

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin elskede søn Jens Brynnekesen, kannik i Roskilde, hilsen o.s.v. Dit sædelige liv, (---)1) gavmildhed. Da vi sin tid reserverede alle kirkelige beneficier med eller uden (---)1) i denne sag. Da nu vor elskede søn Jakob, udvalgt biskop af Bergen, besad et kanonikat og en større præbende ved kirken i Roskilde - således som han stadig besidder dem - i hvilken der vides at være større, middelstore og mindre præbender, på det tidspunkt, da han forfremmedes af os til kirken i Bergen, der da savnede en hyrde, og da de senere forhåbentlig om kort tid bliver ledige, efter at samme således er blevet forfremmet (---)1) hædre Dig i nævnte kirke i Roskilde, reserverer vi (---)1) af vor rene gavmildhed fornævnte kanonikat og større præbende, hvis frugter, indtægter og indkomster, som det forsikres, ikke overstiger otte mark sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, når de måtte blive ledige som fornævnt eller ved udløbet af den tid, der er fastslået i kanonisk ret angående indvielse af biskopper, eller iøvrigt på enhver måde, selv om det er ved den udvalgte biskops død, at overdrage Dig med al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over nævnte kanonikat og større præbende i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til at træffe bestemmelse om nævnte kanonikat og større præbende i modstrid (---)1) sædvaner ved denne kirke i Roskilde, der strider herimod, især dem, hvorved siges at være fastsat, at ingen sammesteds kan opnå en større præbende, medmindre han gradvis og ved valg stiger fra en mindre til en middelstor og fra en middelstor til en større præbende, selv om de er bekræftet ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kannik ved samme kirke i Roskilde eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provisioner på kanonikater og større præbender ved denne kirke, eller almindeligt (---) 1). Det er nemlig vor vilje, at Du frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og større præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier (---)1) dertil, og at kanonikater og større præbender ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådighed af enhver art (---)1) på grund af nævnte større præbende, når blot (---)1) i egen person, eller (uanset) at Du, som det forsikres, vides at besidde et kanonikat og en mindre præbende ved nævnte kirke i Roskilde. Men det er vor vilje, at Du, så snart Du i kraft af dette brev ukæret har opnået kanonikatet og den større præbende, overhovedet skal afstå nævnte kanonikat og mindre præbende, som Du som fornævnt besidder, og som vi fra da erklærer er ledige. Men det er vor vilje, (---) 1) nåde angående nævnte kanonikat og større præbende, der således er ledige som fornævnt, (---)1), hvorved vi har befalet, at nævnte kanonikat og større præbende skulle gives Dig (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 28. marts i vort (pontifikats) tolvte år.