1401. 28. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Viborg at indføre Jens Brynnekesen i det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som blev ledige ved Jakobs udnævnelse til biskop af Bergen.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 51

Tekst

Simili Simili modo[1] / uenerabilibus fratribus[2] ..[3] archiepiscopo Lundensi et ..[4] Tudensi ac ..[5] Wybergensi[6] episcopis salutem etcetera. ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merit<a>[7] super quibus apud nos dilectus filius Iohannes Brunikini canonicus Roskildensis fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales etcetera[8] ♦ Quocirca (---) seu alios canonicatum et maiorem prebendam predictos per nos ut premittitur reseruatos cum illos ut prefertur uacare contingeret eciam si actu ut premittitur uel alias quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona aut per assecucionem aliorum beneficiorum ecclesiasticorum apostolica auctoritate collatorum seu liberam resignacionem alicuius illos tunc obtinent<i>s[9] per eum de illis eciam apud sedem predictam uel eciam coram notario publico et testibus sponte factam uacent eciam si <tanto>[10] tempore uacauerint quod eorum collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad eandem sedem legitime deuoluta uel alias dicti canonicatus et maior prebenda disposicioni apostolice specialiter reseruati existant et person<a>[11] per cuius factum ultimo uacauerunt dicte sedis capellanus uel alias officialis aut fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector aut alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Iohanni auctoritate nostra conferre et assignare curetis/ inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende maioris iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum amoto exinde quolibet detentore ac facientes ipsum Iohannem uel dictum procuratorem pro eo in dicta Roskildensi ecclesia ad huiusmodi maiorem prebendam in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis sibique de ipsorum canonicatus et prebende maioris[12] fructibus (---) responderi non obstantibus omnibus supradictis[13] aut si prefatis episcopo (---) ♦ Datum ut supra/Datum ut supra[14]

1. Simili modo] cf. nr. 58. 2. fratribus] herefter overstreget nostris Aa. 3. ..] = Iacobo. 4. ..] = Ioanni. 5. ..] = Lagoni. 6. Wybergensi] rettet in scribendo fra Wyburgensi Aa. 7. merit<a>] meritis Aa. 8. liberales etcetera] cf. nr. 58. 9. obtinent<i>s] obtinentes Aa. 10. <tanto>] mgl. Aa. 11. person<a>] persone Aa. 12. maioris] tilf. i marg. Aa. 13. supradictis] herefter overstreget seu Aa. 14. Datum ut supra] cf. nr. 58.

Oversættelse

På lignende måde til vor ærværdige brødre Jakob ærkebiskop af Lund og Johannes, biskopper af Tuy og Viborg hilsen o.s.v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Jens Brynnekesen, kannik i Roskilde, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed o.s.v.1) Derfor (---)2) flere andre med vor myndighed skal sørge for med fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør at overdrage og anvise samme Jens fornævnte kanonikat og større præbende, der af os som ovenfor omtalt er reserveret ham, når de måtte være ledige som fornævnt, ligeledes hvis de som fornævnt er ledige ved handlingen eller iøvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved, at en eller anden, der da besad dem, har opnået andre kirkelige beneficier, der er overdraget med apostolisk myndighed, eller frivilligt af egen drift har givet afkald på dem ligeledes ved fornævnte sæde eller ligeledes i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til samme sæde, eller iøvrigt nævnte kanonikat og større præbende særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og den person, ved hvis handling de sidst blev ledige, har været nævnte sædes kapellan eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, eller i tjeneste hos en af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kirkes kardinaler. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og større præbende og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver besidder er fjernet derfra, og sørge for, at denne Jens eller nævnte befuldmægtigede for ham antages til denne større præbende i nævnte kirke i Roskilde som kannik og broder efter at have anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet ved denne kirke ved nævnte fulde ret, og at der fuldt ud svares ham (---)2) oppebørsler af dette kanonikat og denne større præbende, uanset alt det ovenfor anførte eller uanset, (---)2). Givet som ovenfor.1)