1401. 28. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. reserverer det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Roskilde, som Jens Brynnekesen besad, for Niels Jakobsen, gejstlig i Roskilde stift.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 50

Tekst

Bonifatius etcetera dilecto filio Nicolao Iacobi clerico Roskildensis diocesis salutem etcetera ♦ Uite ac morum (---) liberales ♦ Hodie siquidem dilecto filio Iohanni Brunikini canonico Roskildensi de canonicatu et maiori prebenda ecclesie Roskildensis in qua maiores medie et minores prebende fore noscuntur quos dilectus filius Iacobus electus Bergensis tempore promocionis per nos de eo ad ecclesiam Bergensem tunc pastore carentem facte obtinebat/ cum illos per huiusmodi promocionem et munus consecracionis impendendum eidem electo uacare contingeret per nostras litteras graciose mandauimus prouideri/ prout in ipsis litteris plenius continetur ♦ Cum itaque propterea quamprimum dictus Iohannes canonicatum et maiorem prebendam prefatos ipsarum litterarum uigore fuerit pacifice assecutus canonicatus et m<in>or[1] prebenda quos dictus Iohannes in ipsa ecclesia Roskildensi obtinebat prout obtinet uacare sperentur. nos uolentes tibi premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem predictos canonicatum et m<in>orem prebendam quorum fructus redditus et prouentus quatuor marcharum argenti puri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut asseris non excedunt cum illos ut prefertur uel alias quouis modo eciam si per ipsius Iohannis obitum uacare contigerit conferendos tibi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni apostolice reseruamus/ districcius inhibentes uenerabili fratri nostro ..[2] episcopo et dilectis filiis capitulo Roskildensi ac illi uel illis ad quem uel ad quos ipsorum canonicatus et m<in>oris prebende collacio prouisio presentacio seu queuis alia disposicio pertinet communiter uel diuisim ne de ipsis canonicatu et m<in>ori prebenda contra huiusmodi nostram reseruacionem disponere quoquomodo presumant ac decernentes exnunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter[3] uel ignoranter contigerit attemptari (---) roboratis aut si aliqui apostolica uel alia quauis auctoritate in eadem ecclesia in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et m<in>oribus prebendis in ipsa ecclesia speciales (---) quibus omnibus te in assecucione canonicatus et m<in>oris prebende predictorum uolumus anteferri/ sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium (---) quodque de canonicatibus et m<in>oribus prebendis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem (---) consuetudinibus dicte ecclesie solitum iuramentum (---) illud prestes/ ♦ Ceterum uolentes (---) cuiuscumque alterius diei data de dictis canonicatu et m<in>ori prebenda uoluisse et uelle graciam fecisse et facere/ et si forte reperiri contingat nos de canonicatu et prebenda m<in>ori huiusmodi alicui (---) factarum canonicatum et[4] minorem prebendam predictos ut premittitur uacantes acceptauerit uel acceptauerint ac de illis earundem litterarum uigore sibi fecerit uel fecerint prouideri talia concessiones prouisiones et mandata et[5] quecumque inde secuta exnunc cassamus et irritamus ac nullius esse uolumus roboris uel momenti/ presentesque nostras litteras per quas tibi de dictis canonicatu et minori prebenda mandauimus (---) inhibicionis concessionis uoluntatis (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quinto kalendas aprilis anno duodecimo[6]

1. m<in>or] her og i det følgende maior Aa, men cf. følgebrevet nr. 61. 2. ..] = Petro. 3. scienter] scienenter Aa. 4. et] herefter overstreget maiorem Aa. 5. et] herefter overstreget ut prefertur Aa. 6. Rome apud sanctum Petrum quinto kalendas aprilis anno duodecimo] tilf. med anden hånd og andet blæk Aa.

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin elskede søn Niels Jakobsen, gejstlige i Roskilde stift, hilsen o.s.v. Dit sædelige liv, (---)1) gavmildhed. I dag har vi ved vort brev nådigt befalet, at man ved provision skulle give vor elskede søn Jens Brynnekesen, kannik i Roskilde, det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, i hvilken der vides at være større, middelstore og mindre præbender, hvilke vor elskede søn Jakob, udvalgt biskop af Bergen, besad på det tidspunkt, da han forfremmedes af os til kirken i Bergen, der da savnede en hyrde, når de måtte blive ledige, efter at samme udvalgte biskop således er blevet forfremmet og skal modtage indvielsens nådegave, således som det fuldstændigt indeholdes i dette brev. Da derfor, så snart nævnte Jens i kraft af dette brev ukæret har opnået fornævnte kanonikat og præbende, af denne grund det kanonikat og den mindre præbende, som nævnte Jens besad ved denne kirke i Roskilde, således som han besidder dem, forhåbentlig bliver ledige, og da vi ønsker at vise Dig særlig nåde i betragtning af Dine fornævnte fortjenester, reserverer vi for apostolisk rådighed fornævnte kanonikat og større præbende, hvis frugter, indtægter og indkomster, som Du forsikrer, ikke overstiger fire mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, når de måtte blive ledige som fornævnt eller iøvrigt på enhver måde, selv om det er ved denne Jens' død, at overdrage Dig med al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder Peder, biskop, og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over dette kanonikat og denne mindre præbende i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til at træffe bestemmelse om dette kanonikat og denne mindre præbende i modstrid med denne vor reservation, og vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, (---)1) bekræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kannik ved samme kirke eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og mindre præbender ved denne kirke, eller almindeligt (---)1). Det er nemlig vor vilje, at Du fremfor alle disse skal have fortrinsret til at opnå fornævnte kanonikat og mindre præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier (---)1) dertil, og at kanonikater og mindre præbender ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådighed af enhver art (---)1) sædvaner, når blot Du (---)1) i egen person. Men det er vor vilje, (---)1) nåde angående nævnte kanonikat og mindre præbende under nærværende eller enhver anden dags dato, og hvis man muligvis skulle finde, at vi har tilstået eller befalet, at dette kanonikat og denne mindre præbende skulle gives (---)1) godtaget fornævnte kanonikat og mindre præbende skulle gives Dig (---)1), forbuds-, tilståelses-, viljes-, (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 28. marts i vort (pontifikats) tolvte år.