1401. 28. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Århus at indføre Niels Jakobsen i det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Roskilde, som Jens Brynnekesen besad.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 51

Tekst

Simili modo[1] Bonifacius etcetera uenerabilibus fratribus ..[2] archiepiscopo Lundensi et ..[3] Tudensi ac ..[4] Arusiensi episcopis salutem etcetera ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Nicolaus Iacobiclericus Roskildensis diocesis fidedigno commendatur testimonio testimonio etcetera[5] ♦ Quocirca (---) seu alios canonicatum et minorem prebendam predictos/ per nos ut premittitur reseruatos/ cum illos ut prefertur uacare contigerit uel eciam/ si actu ut premittitur uel alias quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona aut per assecucionem aliorum ecclesiasticorum beneficiorum apostolica auctoritate collatorum seu resignacionem liberam alicuius illos tunc obtinentis per eum de illis eciam apud sedem predictam uel eciam coram notario publico et testibus sponte factam uacent eciam si tanto tempore uacauerint quod eorum collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad eandem sedem legittime deuoluta uel alias dicti canonicatus et minor prebenda disposicioni apostolice specialiter reseruati existant/ et persona[6] per cuius factum ultimo uacauerunt dicte sedis capellanus uel alias officialis aut fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector uel alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit/ cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Nicolao auctoritate nostra conferre et assignare curetis inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem[7] possessionem canonicatus et minoris prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum amoto exinde quolibet detentore ac facientes ipsum Nicolaum uel dictum procuratorem pro eo in eadem ecclesia ad huiusmodi minorem prebendam in canonicum recipi et in fratrem/ stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis sibique de ipsorum canonicatus et minoris prebende fructibus (---) responderi non obstantibus omnibus supradictis aut si prefato episcopo et capitulo (---) ♦ Datum ut supra[8]

1. Simili modo] cf. nr. 60. 2. ..] = Iacobo. 3. ..] = Ioanni. 4. ..] = Boecio. . 5. testimonio etcetera] cf. nr. 60. 6. persona] personam Aa. 7. corporalem] corporoalem Aa. 8. Datum ut supra] cf. nr. 60.

Oversættelse

På lignende måde. Bonifacius o.s.v. til sine ærværdige brødre Jakob, ærkebiskop af Lund og Johannes og Bo, biskopper af Tuy og Århus, hilsen o.s.v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Niels Jakobsen, gejstlig i Roskilde stift, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd o.s.v.1) Derfor (---)2) flere andre med vor myndighed skal sørge for med fuld kanonisk ret og med al ret og tilbehør at overdrage og anvise samme Niels fornævnte kanonikat og mindre præbende, der af os som ovenfor omtalt er reserveret ham, når de måtte være ledige som fornævnt, eller ligeledes hvis de som fornævnt er ledige ved handlingen eller iøvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved, at en eller anden, der da besad dem, har opnået andre kirkelige beneficier, der er overdraget med apostolisk myndighed, eller frivilligt af egen drift har givet afkald på dem ligeledes ved fornævnte sæde eller ligeledes i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til samme sæde, eller nævnte kanonikat og mindre iøvrigt særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og den person, ved hvis handling de sidste blev ledige, har været nævnte sædes kapellan eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, eller i tjeneste hos en af vore ærværdige brødre den hellige romerske kirkes kardinaler. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og mindre præbende og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver besidder er fjernet derfra, og sørge for, at denne Niels eller nævnte befuldmægtigede for ham antages til denne mindre præbende i samme kirke som kannik og broder efter at have anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet ved denne kirke med nævnte fulde ret, og at der fuldt ud svares ham (---)2) oppebørsler af dette kanonikat og denne mindre præbende, uanset alt det ovenfor anførte eller uanset, (---)2). Givet som ovenfor.