1401. 28. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at reservere provstiet ved kirken i Roskilde, som blev ledigt ved Jakob Knudsens udnævnelse til biskop af Bergen, for Kristian Hemmingsen, kannik i Roskilde.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 52

Tekst

Bonifacius etcetera uenerabili fratri archiepiscopo Lundensi salutem etcetera ♦ Dignum arbitramur etcetera ♦ Cum itaque prepositura ecclesie Roskildensis quam dilectus filius Iacobus Kanuti electus Berghensis tempore promocionis per nos de eo ad ecclesiam Berghensem tunc pastore carentem facte obtinebat prout adhuc obtinet per huiusmodi promocionem et munus consecracionis impendendum eidem uacare speretur in breui nos uolentes dilectum filium Cristernum Henningicanonicum dicte ecclesie apud nos (---) si per diligentem examinacionem dictum Cristernum ad obtinendum dictam preposituram ydoneum esse inueneris super quibus tuam conscienciam oneramus preposituram predictam eciam si curata et dignitas maior post pontificalem in eadem ecclesia existat cuius fructus redditus et prouentus uiginti marcharum argenti puri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut asseritur non excedunt cum illam ut premittitur uel per lapsum temporis de consecrandis episcopis a canonibus diffiniti uel alias quouis modo eciam si per ipsius electi obitum uacare contigerit conferendum eidem Cristerno cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni tue auctoritate nostra reserues districcius inhibendo uenerabili fratri nostro episcopo et dilectis filiis capitulo Roskildensi ac illi uel illis ad quem uel ad quos ipsius prepositure collacio prouisio presentacio electio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet ne de dicta prepositura contra reseruacionem nostram huiusmodi disponere quoquo modo presumant ac nichilominus eandem preposituram cum illam ut prefertur uacare contigerit etiam si actu ut premittitur uel alias quouis (---) resignacionem alicuius per eum de illa in manibus ad id potestatem habentis in Romana curia uel extra eam eciam coram notario publico et testibus sponte factam uacet etiam si tanto tempore uacauerit quod eius collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem predictam legitime deuoluta dictaque prepositura disposicioni apostolice specialiter reseruata existat/ et persona per cuius factum ultimo uacauit dicte sedis capellanus nuncius notarius uel alias officialis aut fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector aut litterarum apostolicarum scriptor uel abbreuiator seu eiusdem sedis uel alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit dummodo tempore date presencium non sit in dicta prepositura alicui specialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Cristerno auctoritate nostra conferre et assignare procures inducens per te uel alium seu alios eundem Cristernum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem prepositure iuriumque et pertinenciarum predictorum eadem auctoritate et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Cristernum uel dictum procuratorem pro eo ad eandem preposituram ut est moris admitti sibique de ipsius prepositura fructibus (---) consuetudinibus ipsius ecclesie contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie[1] speciales (---) quibus omnibus eciam illis quibus forsan de eadem prepositura prouidimus aut mandauimus seu concessimus prouideri prefatum Cristernum uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si dictis episcopo et capitulo uel quibusuis (---) quodque de dignitatibus personatibus uel officiis huiusmodi aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem electionem seu quamuis aliam disposicionem (---) effectus huiusmodi gracie impediri ualeat quomodolibet (---) mencio specialis aut si dictus Cristernus presens non (---) consuetudinibus ipsius ecclesie racione dicte prepositure solitum iuramentum (---) prestet seu quod idem Cristernus canonicatum et maiorem prebendam dicte ecclesie Roskildensis in qua minores et medie ac maiores prebende existunt quorumque fructus redditus et prouentus octo marcharum argenti puri secundum dictam extimacionem ualorem ut ipse Cristernus asserit non excedunt noscitur obtinere ♦ Nos enim si dictus Cristernus ad hoc (---) date presencium eandem preposituram cum illam ut prefertur uacare contigerit conferendum eidem Cristerno cum interposicione decreti duxissemus donacioni apostolice specialiter reseruandam uel si actu uacat ut prefertur et ad hoc reperto ydoneo de illa prouideri mandauissemus ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quinto kalendas aprilis anno duodecimo.

1. contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie] tilf. forneden på siden med henvisningstegn og underskrevet Iac Aa.

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund hilsen o.s.v. Vi anser det for sømmeligt o.s.v.1) Da nu vor elskede søn Jakob Knudsen, udvalgt biskop af Bergen, besad provstiet ved kirken i Roskilde, - således som han stadig besidder det -, på det tidspunkt, da han forfremmedes af os til kirken i Bergen, der da savnede en hyrde, og da det forhåbentlig om kort tid bliver ledigt, efter at samme således er blevet forfremmet og skal modtage indvielsens nådegave, og da vi ønsker at omfatte vor elskede søn Kristian Hemmingsen, kannik ved nævnte kirke, som er (---)1) finder nævnte Kristian egnet til at opnå nævnte provsti, hvorom vi bebyrder Din samvittighed, på vor myndighed reserverer for Din rådighed fornævnte provsti, selv om det er forbundet med sjælesorg og er den største dignitet efter den biskoppelige i samme kirke, hvis frugter, indtægter og indkomster, som det forsikres, ikke overstiger tyve mark sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, når det måtte blive ledigt som fornævnt eller ved udløbet af den tid, der er fastslået i kanonisk ret angående indvielse af biskopper eller iøvrigt på enhver måde, selv om det er ved den udvalgte biskops død, at overdrage samme Kristian med al ret og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af, valget til eller al anden rådighed over nævnte provsti i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til at træffe bestemmelse om nævnte provsti i modstrid med denne vor reservation. Du skal lige så vel med vor myndighed sørge for at overdrage og anvise samme Kristian samme provsti, når det måtte være ledigt som fornævnt, (---)1) eller ved, at en eller anden frivilligt af egen drift har givet afkald på det i hænderne på den, der har myndighed dertil, ved den romerske kurie eller uden for den ligeledes i nærværelse (---)1) hjemfaldet til fornævnte sæde, og nævnte provsti særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og den person, ved hvis handling det sidst blev ledigt, har været nævnte sædes kapellan, nuntius, notar eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, eller scriptor eller abbreviator af apostoliske breve eller i tjeneste ved samme sæde eller hos en af vore ærværdige brødre den hellige romerske kirkes kardinaler, når blot der ikke på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående nævnte provsti. Du skal fremdeles med samme myndighed personlig eller ved en eller flere andre indføre samme Kristian eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte provsti og dets omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at denne Kristian eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til samme provsti, og at der fuldt ud (---)1) oppebørsler af dette provsti, idet Du (---) 1) sædvaner ved denne kirke, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på digniteter, personater eller officier ved denne kirke, eller almindeligt (---)1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Kristian frem for alle disse, ligeledes dem, hvem vi muligvis ved provision har givet samme provsti eller har befalet eller tilstået, at det skulle gives ved provision, skal have fortrinsret, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om nævnte biskop og kapitel eller hvilke som helst (---)1), og at disse digniteter, personater eller officier eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller anden rådighed af enhver art, (---)1) virkningen af nærværende nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres (---)1) omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis blot (---)1) i egen person, eller (uanset) at samme Kristian vides at besidde et kanonikat og en større præbende ved nævnte kirke i Roskilde, i hvilken der er mindre, middelstore og større præbender, og hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Kristian forsikrer, ikke overstiger otte mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge nævnte indtægtsangivelse. Thi hvis man finder nævnte Kristian egnet (---)1) på dette brevs udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst særligt havde ladet samme provsti reservere for apostolisk rådighed, at overdrage til samme Kristian, når det måtte være ledigt som fornævnt, eller vi, hvis det er ledigt ved handlingen som fornævnt, og han er fundet egnet hertil, havde anbefalet, at det skulle gives ham ved provision. Givet ved S. Pietro i Rom den 28. marts i vort (pontifikats) tolvte år.