1401. 29. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. tilbagegiver dronning Margrete alt det gods, der er afhændet fra kronen i Danmark, Sverige og Norge, og erklærer alle breve herom for ugyldige.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 63.

Tekst

Bonifacius etcetera carissime in Christo filie Margarete Dacie Swecie et Norwegie regine illustri salutem etcetera ♦ Sincere deuocionis[1] affectus quem ad nos et Romanam ecclesiam geris merito promeretur ut uotis tuis quantum cum deo possumus fauorabiliter annuamus ♦ Cum itaque sicut accepimus nonnulle possessiones bona immobilia terre aratorie et prata[2] ac te et coronas regias dictorum regnorum pertinencia ab ipsarum regiarum coronarum possessione alienata et distracta fore noscantur pro parte tua fuit nobis humiliter supplicatum ut tibi et dictis coronis regiis salubriter super hiis prouidere de benignitate apostolica dignaremur ♦ Nos itaque huiusmodi supplicacionibus inclinati huiusmodi bona possessiones terras prata ubicunque consistencia tibi ac dictis coronis regiis recuperamus necnon litteras apostolicas et priuilegia quecunque ac litteras alias quibuscunque personis tam marium quam feminarum super hiis per sedem apostolicam seu alias quomodolibet concessas quorum tenorem de uerbo ad uerbum presentibus haberi uolumus pro sufficienter expressis eadem auctoritate apostolica tenore presencium reuocamus cassamus irritamus et nullius eas esse uolumus roboris uel momenti ♦ Nulli ergo (---) nostre recuperacionis[3] concessionis reuocacionis cassacionis et uoluntatis infringere (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto kalendas aprilis anno duodecimo.

1. deuocionis] herefter overstreget affectus Aa. 2. prata] herefter overstreget et Aa. 3. recuperacionis] herefter overstreget cassacionis Aa. .

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til sin kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, hilsen o.s.v. Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som Du nærer til os og den romerske kirke, fortjener med rette, at vi nådigt imødekommer Dine ønsker, såvidt vi kan med Gud. Da derfor, således som vi har hørt, nogle besiddelser, urørligt gods, pløjeland og enge og tilhørende Dig og den kongelige krone i nævnte riger vides at være afhændet og solgt fra nævnte kongelige kroners besiddelse, blev der ydmygt på Dine vegne rettet en bøn til os om, at vi af apostolisk velvilje skulle værdiges på frelsebringende måde at drage omsorg for Dig og nævnte kongelige kroner i denne sag. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, tilbagegiver vi Dig og nævnte kongelige kroner dette gods, disse besiddelser, jorder, enge, hvor de end er beliggende samt tilbagekalder, kasserer, ugyldiggør med samme apostoliske myndighed ved dette brevs ordlyd de apostoliske breve og alle privilegier og andre breve, der af det apostoliske sæde eller ivrigt på enhver måde er tilstået alle personer, såvel mænd som kvinder, herom, hvis ordlyd det er vor vilje ord til andet skal anses for fyldestgørende udtrykt med dette brev, og det er vor vilje, at de ikke skal have nogen styrke eller betydning. Intet menneske (---)1) dette vort tilbagegivelses-, tilståelses-, tilbagekaldelses-, kasserings- og viljesbrev eller dumdristigt (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 29. marts i vort (pontifikats) tolvte år.