1401. 29. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde efter ansøgning af dronning Margrete at sørge for, at gården Gladsax med tilliggender, som fru Ida havde skænket til indstiftelse af et nonnekloster, mageskiftes med Gavnø og dets tilliggender, som synes mere egnet til nonneklostrets brug.

Tekst efter Aa:

Tekst

Bonifatius etcetera uenerabili fratri ..[1] episcopo Roskildensi salutem etcetera ♦ Hiis que diuini cultus augmentum et religionis respiciunt fauorem apostolicum impertimur ♦ Sane <petitio>[2] nobis nuper pro parte carissime in Christo filie Margarete Datie Swetie et Norwegie regine illustris exhibita continebat quod olim quedam deuota mulier Yda nomine Lundensis diocesis pie mota cupiens terrena in celestia et transitoria in eterna felici commercio comutare ad laudem dei et diuini cultus et religionis augmentum quamdam suam curiam Glathsaxe nomine prefate Lundensis diocesis cum domibus agris ortis et ortaliciis ibidem contiguis ac aliis suis certis bonis pro fundatione et dotacione cuiusdam monasterii monialium ibidem deputauit donauit et assignauit/ et sicut eadem petitio subiungebat[3] prefata regina quemdam locum Gapno nomine tue diocesis qui ad id magis aptus fore noscatur cum domibus agris ortis et ortaliciis ac aliis certis bonis pro fundatione et dotatione prefati monasterii monialium loco prefate curie[4] Glathtsaxe et cuiuslibet alterius loci et bonorum ad hoc deputatorum in quantum de nostra procederet licentia uellet deputare quare pro parte prefate Margarete regine nobis fuit humiliter supplicatum ut sibi faciendi premissa licentiam concedere de benignitate apostolica dignaremur ♦ Nos igitur qui diuini cultus augmentum intensis desideriis affectamus huiusmodi supplicacionibus inclinati fraternitati tue de qua in hiis et aliis specialem in domino fiduciam obtinemus per apostolica scripta mandamus quatinus si locus Gapno prefatus ad id magis aptus et utilis existat quod huiusmodi monasterium commodosius et competentius ibidem constitui possit et quod moniales inibi morature magis congrue ualeant sustentari dictum locum Glathsaxe et bona ipsi loco ut premittitur addita et quemcumque alium locum et bona ad hoc deputata pro dicto loco Gapno cum bonis equiualentibus ipsi loco Gapno deputandis pro fundatione et dotatione prefati monasterii monialium auctoritate nostra permutare procures ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto kalendas aprilis anno duodecimo.

1. ..] = Petro. 2. <petitio>] mgl. Aa. 3. subiungebat] subiungebat et sicut eadem peticio subiungebat Aa. 4. curie] herefter overstreget Glathth Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til sin ærværdige broder Peder, biskop af Roskilde, hilsen o.s.v. Vi tildeler dette apostolisk gunst, som tager sigte på forøgelsen af gudsdyrkelsen og fromheden. En ansøgning, der for nylig blev forelagt os på vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, indeholdt da, at en fornem kvinde ved navn Ida i Lunds stift, bevæget af fromhed, fordum ønskede ved en lykkelig handel at ombytte det jordiske med det himmelske og det forgængelige med det evige og henlagde, skænkede og overgav til Guds lov og til forøgelse af gudsdyrkelsen og fromheden sin gård ved navn Gladsax i fornævnte Lunds stift tillige med de huse, agre, lystgårde og haver, der ligger dertil, og sit andet visse gods til indstiftelse og dotering af et nonnekloster sammesteds, og at fornævnte dronning, således som samme ansøgning tilføjede, ville henlægge et sted ved navn Gavnø i Dit stift, som vides at være mere passende hertil, med huse, agre, lystgårde og haver og andet vist gods til indstiftelse og dotering af fornævnte nonnekloster i stedet for fornævnte gård Gladsax og ethvert andet sted og det gods, der er henlagt hertil, for så vidt det kunne foregå med vor tilladelse, hvorfor der ydmygt på fornævnte dronning Margretes vegne blev rettet en bøn til os herom, at vi af apostolisk velvilje ville værdiges at tilstå hende tilladelse til at foretage det fornævnte. Idet vi altså, der med ivrig attrå stræber efter at forøge gudsdyrkelsen, bøjer os for disse bønner, pålægger vi Dig, broder, til hvem vi nærer en særlig tillid i Herren angående dette og andre anliggender, ved apostolisk brev, at Du, hvis fornævnte sted Gavnø er mere passende dertil og af en sådan beskaffenhed, at dette kloster mere bekvemt og passende kan opbygges sammesteds, og at de nonner, der skal bo sammesteds, mere passende kan få deres underhold, med vor myndighed skal sørge for at mageskifte nævnte sted Gladsax og det gods, der som fornævnt er lagt til dette sted, og ethvert andet sted og det gods, der er henlagt hertil, med nævnte sted Gavnø tillige med jævngodt gods, der skal henlægges til dette sted Gavnø, til indstiftelse og dotering af fornævnte nonnekloster. Givet ved S. Pietro i Rom den 29. marts i vort (ponfitikats) tolvte år.