1401. 29. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der sankt Jørgensdag besøger sankt Jørgens kapel i Kordil ved Kalundborg eller rækker en hjælpende hånd til dets bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger præsten til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.

Tekst efter Aa, for den forkortede formel se nr. 63.

Tekst

Bonifatius etcetera[1] uniuersis universis etcetera ♦ Licet is etcetera[2] ♦ Licet is etcetera ♦ Cupientes igitur ut capella sancti Georgiiin Cordelprope Calundborch Roskildensis diocesis a Christi fidelibus congruis honoribus frequentetur et eciam conseruetur et ut Christi fideles eo libentius causa deuocionis confluant ad eandem capellam et ad eius conseruationem huiusmodi manus promptius porrigant adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus uere penitentibus et confessis qui in festo predicti sancti Georgii a primis uesperis usque per totam diem festiuitatis eiusdem capellam prefatam deuote uisitauerint ad conseruationem ipsius manus porrexerint adiutrices illam indulgentiam et remissionem peccatorum annuatim auctoritate apostolica concedimus quam uisitantes ecclesiam beate Mariein Portiu<n>Portiu<n>cula[3] alias dictam de Angelis extra muros Assi<si>Assi<si>natenses[4] primo et secundo diebus mensis augusti annuatim auctoritate prefata quomodolibet consequuntur et nichilominus ut fideles ipsi in huiusmodi festo ad prefatam capellam confluentes conscientie pacem et animarum salutem deo propitio uberius consequantur ac indulgentie huiusmodi participes efficiantur ibidem benignius agere uolentes ut dilectus filius rector eiusdem capelle qui fuerit pro tempore sex presbiteros ydoneos seculares aut religiosos annuatim eligere <possit>[5] qui confessiones omnium Christi fidelium causa huiusmodi indulgentie consequende ad dictam capellam confluentium ut prefertur eadem auctoritate audire et confessionibus eorum diligenter auditis pro commissis eis debitam absolutionem impendere et iniungere ualeant pro modo culpe penitenciam salutarem nisi forsan talia fuerint propter que sit sedes apostolica merito consulenda predicta auctoritate de uberioris dono gratie tenore presentium indulgemus presentibus perpetuis temporibus duraturis ♦ Nulli ergo (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto kalendas aprilis anno duodecimo.

1. etcetera] cf. nr. 63. 2. universis etcetera ♦ Licet is etcetera] cf. 1395 21. maj, Dipl. Dan. 4. rk. I V nr. 375. 3. Portiu<n>cula] med et stav for mange = Portiumcula Aa. 4. Assi<si>natenses] Assinatenses Aa. 5. ] <possit> dette el. lign. ord mgl. Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v. til alle o.s.v.1) Skønt han o.s.v.1). Da vi altså ønsker, at sankt Jørgens kapel i Kordil nær Kalundborg i Roskilde stift skal opnå passende hædersbevisninger fra de troende kristne og ligeledes bevares, og at de troende kristne desto hellere for fromhedens skyld skal strømme til samme kapel og redebont række en hjælpende hånd til dets bevarelse, jo mere overstrømmende de ser sig vederkvæget ved den himmelske nådegave sammesteds som følge heraf, tilstår vi med apostolisk myndighed i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' myndighed alle, der oprigtigt angrer og bekender deres synder, og som fromt besøger fornævnte kapel på fornævnte sankt Jørgen festdag fra den første aftensang og hele dagen igennem for samme fest og rækker en hjælpende hånd til dets bevarelse, hvert år den eftergivelse af bod og syndsforladelse, som de med fornævnte myndighed på enhver måde opnår, der hvert år besøger Vor Frue kirke i Portiuncula, også kaldet de' Angeli uden for Assissis mure den 1. og 2. dag i august måned, og for at disse troende lige så vel, når de strømmer til fornævnte kapel på denne festdag, ved Guds nåde i rig fylde skal opnå fred i samvittigheden og frelse for sjælene og virkningsfuldt blive delagtige i denne benådning sammesteds, og da vi ønsker at handle velvilligt, tilstår vi med fornævnte myndighed af en overstrømmende nådegave i kraft af dette brev, at vor elskede søn den til enhver tid værende præst ved samme kapel kan udvælge seks egnede præster, verdensgejstlige eller regelbundne, hvert år, som med samme myndighed kan høre bekendelserne fra alle de troende kristne, der strømmer til nævnte kapel for at opnå denne benådning som fornævnt, og efter omhyggeligt at have hørt deres bekendelser tildele dem tilbørlig fritagelse for det begåede og pålægge dem frelsebringende bod i forhold til brøden, med mindre de er af en sådan karakter, at det apostoliske sæde med rette bør rådspørges angående dem. Intet menneske (---) 2). Givet ved S. Pietro i Rom den 29. marts i vort (pontifikats) tolvte år.