1401. 3. maj. Westminster


Kong Henrik 4. af England meddeler sine admiraler, høvedsmænd og øvrige embedsmænd, at han har taget magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde og dronning Margretes udsending, under sin beskyttelse og giver ham frit lejde til at rejse til og fra England.

Tekst efter A:

Tekst

Henricus dei gracia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie uniuersis et singulis admirallis capitaneis castellanis constabulariis et eorum loca tenentibus custodibus portuum maris et aliorum locorum maritimorum necnon uicecomitibus maioribus balliuis ministris et aliis fidelibus et subditis nostris tam per terram quam per mare infra libertates et extra constitutis ad quos presentes littere peruenerint\ salutem ♦ Sciatis quod susce[pimus in] proteccionem et defensionem nostram ac in saluum et securum conductum nostrum magistrum Petrum Lukke/ archidiaconum Roskildensem ambassiatorem nobilissime domine regine Dacie certa negocia t[am nos et] regnum nostrum quam ipsam reginam et regnum suum tangencia penes nos et consilium nostrum infra idem regnum nostrum prosequendo ibidem morando et exinde ad partes Dacie per uillas firmatas et alibi transeundo et de eisdem partibus Dacie in dictum regnum nostrum per huiusmodi uillas firmatas et alibi iterum ueniendo ibidem morando et exinde ad dictas partes Dacie redeundo homines et seruientes equos hernesia res et bona [sua] quecumque et ideo uobis mandamus quod eidem archidiacono dicta negocia infra dictum [r]eg[num] nostrum ut predictum est prosequendo ibidem morando et exinde ad partes Dacie per uillas firmatas et alibi transeund[o] et de eisdem partibus Dacie in dictum regnum nostrum per huiusmodi uillas firmatas et alibi iterum ueniendo ibidem morando et exinde ad dictas partes Dacie redeundo hominibus seruientibus equis hernesiis rebus seu bonis suis predictis non inferatis seu quantum in uobis est ab aliis inferri permittatis iniuriam molestiam dampnum uiolenciam impedimentum aliquod aut grauamen et si quid eis forisfactum fuerit uel iniuriatum id eis sine dilacione debite corrigi et reformari faciatis prouiso semper quod idem archidiaconus presentes litteras nostras ad introitum cuiuslibet dictarum uillarum firmatarum capitaneis custodibus seu balliuis earundem demonstret et quod aliquis hominum et seruientum suorum predictorum proditor noster uel extra dictum regnum nostrum bannitus uel abiud[icat]us non existat ♦ In cuius rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus. patentes usque ad festum natalis domini proximo futurum duraturas ♦ Teste me ipso apud Westmonasterium tercio die maii anno regni [nostri secundo][1] ♦ Per consilium ♦ Stanley.

1. [nostri secundo]] ulæselige p.g.a. hul i pergamentet A.

Oversættelse

Henrik af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre til Irland, sender hilsen til alle og enhver af sine admiraler, høvedsmænd, slotskommandanter, connetabler og dem, der er i deres sted, havnebyernes vogtere og andre steders øvrighed, viscounts, borgmestre, baillifs, embedsmænd og vore andre trofaste, undergivne udnævnte såvel til lands som til vands inden for og uden for friområder, til hvem dette brev når frem. I skal vide, at vi har taget i vor beskyttelse og værn og i vort frie og sikre lejde magister Peter Lykke, ærkedegn i Roskilde, den højbårne fru dronningen af Danmarks ambassadør, som skal udføre visse hverv, der både angår vort rige såvel som dronningen selv og hendes rige, over for os og vort råd i samme rige, opholde sig sammesteds og derfra drage til Danmarks land gennem befæstede byer og andetsteds og fra samme Danmarks land for anden gang komme til vort nævnte rige gennem den slags befæstede byer og andetsteds, opholde sig der, og derfra vende tilbage til nævnte Danmarks land, (endvidere) hans mænd og tjenere, heste, udrustning, ting og gods af enhver art, og derfor pålægger vi jer, at når samme ærkedegn udfører de nævnte hverv i vort rige, som det forud er omtalt, opholder sig sammesteds og derfra drager til Danmarks land gennem befæstede byer og andetsteds, og fra samme Danmarks land for anden gang kommer til vort nævnte rige gennem den slags befæstede byer og andetsteds, opholder sig der og derfra vender tilbage til nævnte Danmarks land, da må I ikke lægge hånd på samme ærkedegn, hans førnævnte mænd, tjenere, heste, udrustning, ting og gods eller tillade, så vidt det står til jer, at der påføres dem uret, besvær, tab, vold, forhindring eller tunge af nogen art af andre, og dersom der bliver tilføjet dem nogen skade eller uret, da skal I drage omsorg for, at det i kærlighed og på skyldig vis rettes og afhjælpes for dem(?) under forudsætning af, at samme ærkedegn ved ankomsten til enhver som helst af de nævnte befæstede byer foreviser dette vort brev til sammes høvedsmænd, vogtere eller baillifs, og at der ikke blandt hans førnævnte mænd og tjenere er nogen, som er forræder mod kongen, eller som er dømt eller straffet med landflygtighed uden for vort rige. Til vidnesbyrd herom har vi ladet udstede dette vort åbne brev med gyldighed indtil den førstkommende julefest med mig, kongen, som vidne i Westminster den 3. maj, i min regerings andet år. Ved rådet. Stanley.