1401. 1. juni.


Jakob Jensen, forvalter på borgen København, Herman Kruse, Niels Bosen, borgmestre, Peder Andersen, byfoged, Jens Jakobsen, Jens Bosen, Mads Rud og Henrik von Berge, rådmænd sammesteds vidimerer Peder Jakobsens brev af 1401 6. marts.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus nos Iacobus Iohannis preuisor castri Hafnensis Hermannus Krusæ. Nicholaus Bosøn proconsules. Petrus Andree aduocatus ciuilis Iohannes Iacobi. Iohannes Bosøn Mathias Rud et Henricus de Bergh conconsules ibidem salutem in domino. ♦ Coram uniuersis presentibus et futuris in ueritate nostra protestamur firmius in hiis scriptis nos presentes fuisse uidisse et diligenter examinasse quod lator presencium Thomas Thagesøn uir discretus conciuis noster nobis dilectus litteram quandam apertam non rasam non abolitam nec in aliqua sui parte uiciatam sibi uero datam per quendam Petrum Iacobiciuem Hafnensem super dimiditate[1] unius curie uidelicet parte occidentali inter curiam Iohannis Godensten et domum lapideam eiusd<e>m[2] Thome situate tam in pretorio nostro quam in placito nostro ciuili quamplurimis fidedignis presentibus nostris conciuibus antequam perrexit uersus Romam sepius legi fecit necnon publicari. que littera in ecclesia beate Marie uirginis Hafnis ipsi Thome modo surrepta pro<h>dolor[3] est furtiue. cuius littere tenor de uerbo ad uerbum sequitur et est talis. ♦ Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Iacobi uillanus Hafnensis etc. (cf. 14010306001). ♦ Insuper quod hec omnia prescripta certa maneant et stabilia cum sigillis nostris presentibus appensis unanimi consensu et uoluntate spontanea. presentes litteras stabiliter facimus premuniri. ♦ Datum anno domini m° c°c°c°c° primo uigilia corporis Christi in testimonium omnium premissorum.

1. dimiditate] = dimidietate. 2. eiusd<e>m] eiusdam A. 3. pro<h>dolor] phrodolor A.

Oversættelse

Vi Jakob Jensen, forvalter på Københavns slot, Herman Kruse, Niels Bosen, borgmestre, Peder Andersen, byfoged, Jens Jakobsen, Jens Bosen, Mads Rud og Henrik von Berge, rådmænd, sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi bevidner fast og sandfærdigt med dette brev overfor alle, nulevende og tilkommende, at vi var til stede, så og omhyggeligt undersøgte, at nærværende brevfører den gode mand og vor kære medborger Thomas Tagesen, før han drog til Rom, gentagne gange såvel på vort landsting som på vort byting i nærværelse af såre mange troværdige mænd blandt vore medborgere lod læse og offentliggøre et åbent brev, uskrabet, ustungent og ubeskadiget i enhver henseende, givet ham af en vis Peder Jakobsen, borger i København, angående halvparten, nemlig den vestlige, af en gård beliggende mellem Jens Godensteens gård og et stenhus tilhørende en vis Thomas. Dette brev er for nylig på tyvagtig måde - hvor harmeligt - frataget samme Thomas i Vor Frue kirke i København, men dets indhold er ord til andet, som følger: Peder Jakobsen, indbygger i København, o.s.v. (jf. 14010306001). Ydermere for at alt det ovennævnte kan forblive sikkert og urokkeligt, lader vi dette brev med enstemmigt samtykke og af egen drift urokkeligt bestyrkes med vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 dagen før Kristi legemes fest til vidnesbyrd om alt det ovennævnte.