1401. 2. juni. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger provsten i Slesvig ved provision at overdrage Jens Nielsen, kannik i Børglum, provstiet sammesteds, som kapitlet havde overdraget ham efter Detberns resignation.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 52:

Tekst

Bonifacius etcetera dilecto filio prepositoecclesie Sleswicensis salutem etcetera ♦ Dignum arbitramur etcetera ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Iohannis Nicolaicanonici Burglanensis petitio continebat quod olim prepositura ecclesie Burglanensis per liberam resignacionem dilecti filii Tetbernicanonici dicte ecclesie per eum de illa quam tunc temporis obtinebat in manibus dilectorum filiorum capituli prefate ecclesie extra Romanam curiam sponte factam et per ipsos capitulum admissam uacante iidem capitulum cum ad eos recepcio resignacionis dicte prepositure et admissio ac collacio et prouisio de antiqua et approbata ac hactenus pacifice obseruata consuetudine pertineant dictam preposituram sic uacantem prefato Iohanni auctoritate ordinaria contulerunt et de illa eciam prouiderunt idemque Iohannes uigore collacionis et prouisionis huiusmodi preposituram ipsam assecutus eam extunc tenuit et possedit prout tenet et possidet de presenti ♦ Cum autem sicut eadem petitio subiungebat prefatus Iohannes dubitet collacionem et prouisionem ac assecucionem huiusmodi et inde secuta uiribus non subsistere et sicut accepimus prefata prepositura adhuc ut prefertur uacare noscatur nos uolentes dictum Iohannem apud nos de uite ac morum honestate aliisque probitatis et uirtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu fauore prosequi gracioso ipsumque in eadem ecclesia amplius honorare discrecioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus si per diligentem examinacionem dictum Iohannem bene legere bene construere et bene cantare ac congrue loqui latinis uerbis et alias ad obtinendum dictam preposituram que dignitas maior post pontificalem in dicta ecclesia existit ydoneum esse reppereris uel eciam si ipse Iohannes non bene cantaret dummodo in tuis manibus iuret ad sancta dei euangelia quod infra annum a tempore examinacionis huiusmodi computandum bene cantare addiscet super quibus tuam conscienciam oneramus preposituram predictam cuius fructus redditus et prouentus sex marcarum argenti secundum communem extimacionem ualorem annuum ut ipse Iohannes asserit non excedunt siue premisso siue alio quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona seu per assecucionem alterius beneficii ecclesiastici apostolica uel alia quauis auctoritate collati aut alias per liberam resignacionem alicuius per eum de illa quam tunc obtinebat in dicta curia uel extra eam[1] sponte factam seu <per>[2] constitucionem felicis recordacionis Iohannispape XX II predecessoris nostri que incipit Execrabilis uacet eciam si tanto tempore uacauerit quod eius collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem apostolicam legitime deuoluta ipsaque prepositura disposicioni apostolice specialiter reseruata seu curata existat[3] et ad eam consueuerit quis per electionem assumi eciam si[4] super ea inter aliquos lis cuius statum presentibus haberi uolumus pro expresso in palacio apostolico uel alibi pendeat seu remanserit indecisa dictusque Tetbernus uel persona huiusmodi per cuius factum ultimo uacauit dicte sedis capellanus nuncius uel alias officialis aut fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector seu ipsius sedis uel alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit seu apud dictam sedem uel in loco ultra duas dietas legales a dicta curia non remoto decesserit eidem Iohanni dummodo ipse in dicta prepositura intrusus non fuerit et tempore date presencium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis auctoritate nostra conferas et assignes inducens per te uel alium seu alios eundem Iohannem uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem prepositure iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Iohannem uel dictum procuratorem pro eo ad huiusmodi preposituram ut est moris admitti sibique de ipsius prepositure fructibus (---) non obstantibus tam pie memorie Bonifaciipape V II I predecessoris nostri quam aliis quibuscumque constitucionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie speciales uel aliis (---) quibus omnibus prefatum Iohannem in assecucione dicte prepositure uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si[5] uenerabili fratri nostro episcopo Burglanensi et dictis capitulo uel quibusuis (---) quodque de dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem electionem seu quamuis aliam disposicionem (---) mencio specialis aut si dictus Iohannes presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie racione prepositure predicte solitum iuramentum (---) illud prestet seu seu quod[6] ipse Iohannes canonicatum et prebendam in dicta ecclesia quorum fructus redditus et prouentus quatuor marcarum argenti[7] secundum extimacionem predictam ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere ♦ Nos enim si dictus Iohannes ad hoc (---) date presencium eidem Iohanni ad hoc reperto ydoneo de dicta prepositura cum interpositione decreti prouideri mandauissemus ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto nonas iunii anno duodecimo.

1. eam] herefter overstreget etiam coram notario publico Aa. 2. <per>] mgl. Aa. 3. existat] existant Aa. 4. si] tilf. o.l. Aa. 5. si] herefter overstreget pre Aa. 6. seu quod] herefter overstreget idem Iohannes Aa. 7. argenti] argenti et Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til sin elskede søn provsten ved kirken i Slesvig hilsen o.s.v. Vi anser det for sømmeligt o. s. v.1) en ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på vor elskede søn Jens Nielsen, kannik i Børglums vegne, indeholdt, at da provstiet ved kirken i Børglum blev ledigt ved, at vor elskede søn Detbern, kannik ved nævnte kirke, frivilligt af egen drift uden for den romerske kurie gav afkald på det, som han da besad, i hænderne på vore elskede sønner kapitlet ved fornævnte kirke, og det blev tilstået af nævnte kapitel, overdrog samme kapitel, da godkendelsen og tilståelsen af afkaldet på nævnte provsti og overdragelsen, provisionen efter gammel og billiget og hidtil ukæret overholdt sædvane tilhører dem, nævnte således ledige provsti til fornævnte Jens med stiftsbiskoppelig myndighed og gav ham det ved provision, og samme Jens opnåede dette provsti i kraft af denne overdragelse og provision og sad inde med og besad det fra da af, således som han sidder inde med og besidder det for øjeblikket. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, fornævnte Jens tvivler om, at denne overdragelse og provision og opnåelse, og hvad der fulgte derefter, kan stå for en prøvelse, og da fornævnte provsti, således som vi har hørt, stadig som fornævnt vides at være ledigt, og da vi ønsker at omfatte nævnte Jens, der er mangfoldigt anbefalet til os for sit sædelige liv, sin vandel og sin rosværdige retskaffenheds øvrige dyder og fortjenester, med nådig gunst i betragtning heraf og yderligere hædre ham i samme kirke, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder, at nævnte provsti, som er den største dignitet i nævnte kirke næst efter den biskoppelige, eller selv om denne Jens ikke skulle synge godt, når blot han sværger i Dine hænder på Guds hellige evangelier, at han inden et år, at regne fra denne prøvelses tidspunkt, lærer at synge godt, - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - med al ret og tilbehør på vor myndighed overdrager og anviser samme Jens fornævnte provsti, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Jens forsikrer, ikke overstiger seks mark sølv i årlig værdi i overensstemmelse med den almindelige indtægtsangivelse,2) hvad enten det er ledigt på fornævnte eller enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved opnåelse af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med apostolisk eller enhver anden myndighed, eller ved, at en eller anden frivilligt af egen drift har givet afkald på det, som han da besad, ved nævnte kurie eller uden for den eller ved vor forgænger - salig ihukommelse - pave Johannes 22.s bestemmelse, som begynder: Forbandelesværdig, selv om det har været ledigt så lang tid, at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser på lovformelig vis er hjemfaldet til det apostoliske sæde, og dette provsti særligt er reserveret for apostolisk rådighed eller er forbundet med sjælesorg, og man plejer at blive antaget til det ved valg, selv om der om det mellem nogle svæver eller er en uafgjort strid idet apostoliske palads eller andetsteds, hvis stilling det er vor vilje, skal anses for udtrykt med dette brev, og nævnte Detbern eller denne person, ved hvis handling det sidst blev ledigt, har været nævnte sædes kapellan, nuntius eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, eller i tjeneste ved dette sæde eller hos en af vore ærværdige brødre den helliger romerske kirkes kardinaler, eller han er afgået ved døden ved nævnte sæde eller på et sted, der ikke er mere end to lovformelige dagsrejser fra nævnte kurie, når blot han ikke har trængt sig ind i nævnte provsti, og der ikke på tidspunktet for dette brevs givelse særligt er søgt ret for nogen angående det. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Jens eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte provsti og dets omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og som det er skik, skaffe denne Jens eller nævnte befuldmægtigede for ham antagelse til dette provsti og sørge for, at der fuldt ud (---)1) oppebørsler af dette provsti, idet Du (---) 1), uanset såvel for forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s som alle andre apostoliske bestemmelser samt alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen af fornævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller almindeligt (---)1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Jens frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå dette provsti, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Din overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder biskoppen af Børglum eller nævnte kapitel eller hvilke som helst (---)1), og at digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden rådighed (---)1) særlig omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Jens ikke (---)1) overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af fornævnte provsti, når blot (---)1) i egen person, eller (uanset) at denne Jens vides at besidde et kanonikat og en præbende ved nævnte kirke, hvis frugter, indtægter og indkomster ikke overstiger fire mark sølv i årlig værdi ifølge fornævnte indtægtasngivelse. Thi hvis man finder nævnte Jens egnet (---) 1) dette brevs udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst havde befalet, at man ved provision skulle give samme Jens, der var fundet egnet hertil, nævnte provsti. Givet ved S. Pietro i Rom den 2. juni i vort (pontifikats) tolvte år.