1401. 9. juni. Lunholm


Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, oplader og afhænder gården Lunholm i Vendsyssel og sine rettigheder i Galgebjerg til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Ælne Buggesdotter her Cristiern Wendylboes efterleue. kennes thet meth thettæ mit opne breff. at iak efter myn eyghin godhæ wilghe oc efter minæ wenes/ samfrænders/ oc maghes radh samthykkæ fulbordh oc wilghe hauer vpladet schøt affhent. oc antwordet myn nadheghe frwe drotning Margaretæ fran mich oc minæ aruinge. oc til fornempde myn frwes hand oc hennes aruinges/ oc efterkomeres/ eller hwem hun thet vnne eller lade wyl then gardh oc stædh Lughneholmi Wendesysl meth bygning oc meth suo meghin ræticheet som iak hauer oc ægher wt i eet som heder Galghebergh efter myn father. meth agræ engæ scowæ fiskewatn fægang møller oc møllæstædhe rørændæ oc wrørændæ ødhe oc bygt. oc all thettæ forscrefnæs tilhørelsæ oc tilliggelsæ innen alle firæ markeschel wat oc thyurt enktæ vnden taghet oc meth alle breff oc ræticheet. e hwat thet hælst heder eller er wgencalleleghæ til euerdelech æghe/ ♦ Oc kennes iak thes meth thettæ mit opne breff at mich oc minæ aruinge er alle redhæ suo fullel[eg]he fult scheet oc giort efter myn wilghe foræ alt thettæ forscrefnæ suo at mich fulleleghe oc wel at nøgher oc kennes iak mich eller minæ aruinge til noghet aff thettæ forscrefnæ engin ræt eller tiltale athaue eller her efter haue sculæ. ♦ Oc hwat breff oc ræticheet som her efter fynnes kunne som røræ vpa thettæ forscrefnæ the sculæ fornempde myn frwe ellers hennes aruinge eller efterkomeræ. eller hwem hun thet vnne eller lade wyl til gagn godhe oc frome komme oc engin stædh til hinder eller scadhe i nokræ mode. ♦ Oc til mere beuaring at alle thissæ forscrefnæ stykkæ sculæ stadheghe faste oc wbrødeleghe bliue oc holdes wgencalleleghæ i alle mode som forescreuet star tha lader iak mit incigle meth wilghe oc witscap henges for thettæ breff. ♦ Oc wi Hannes van Podbusk Prytbyørn van Podbusk ridderæ. oc Axel Iacopssøn awapn / oc wi Iønes Dwe. Iohan Scarpenbergh Pædher Niclessøn oc Eric Niclessøn ridderæ. Anders Niclessøn aff Asedale. Iønes Wendylbo oc Iacop Pætherssøn awapn. fornempde frwe Ælnes maghe samfrender oc wene lade woræ incigle til witnesbyrdh. at alt thettæ forscrefnæ efter war godhe wilghe samthykke fulbordh oc radh scheet oc giort er i alle mode som her foræscrefuet star meth wilghe oc witscap henges for thettæ breff. ♦ Datum Lughneholm anno domini millesimoquadringentesimo primo. octaua corporis Christi.

Oversættelse

Jeg Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, bekender med dette mit åbne brev, at jeg med min egen gode vilje og efter mine venners, frænders og slægtninges råd, samtykke, tilslutning og vilje har opladet og skødet, afhændet og overdraget fra mig og mine arvinger til min nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, gården og stedet Lunholm i Vendsyssel med bygninger og med så meget ret, som jeg efter min fader har til og ejer i et sted, der hedder Galgebjerg, med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, rørligt og urørligt, øde og bebygget, alt hvad der hører og ligger til det føromtalte inden for de fire markskel, vådt og tørt, intet undtaget, med alle breve og rettigheder, hvordan de end benævnes eller hvad de end er, uigenkaldeligt til evig besiddelse. Og jeg bekender med dette mit åbne brev, at jeg og mine arvinger allerede er blevet fuldstændigt fyldestgjort efter min vilje for alt dette føromtalte, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på noget af dette føromtalte eller for fremtiden at kunne få det. Hvilke breve og rettigheder, som herefter måtte kunne findes, der vedrører dette føromtalte, de skal komme mine fornævnte frue, hendes arvinger eller efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det, til gavn, gode og glæde og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på, at alt dette foran skrevne skal forblive bestandigt, fast og ubrydeligt og uigenkaldeligt overholdes på alle måder, således som foran står skrevet, lader jeg med min vilje og mit vidende mit segl hænge under dette brev. Og vi Hans Podebusk, Predbjørn Podebusk, riddere, og Aksel Jakobsen, væbner, og vi Jens Due, Johan Skarpenberg, Peder Nielsen og Erik Nielsen, riddere, Anders Nielsen af Asdal, Jens Vendelbo og Jakob Pedersen, væbnere, fornævnte fru Elenes slægtninge, frænder og venner, lader til vidnesbyrd om, at alt dette foran skrevne er sket og gjort med vor gode vilje, vort samtykke, tilslutning og råd i alle henseender, sådan som ovenfor står skrevet, med vor vilje og vort vidende vore segl hænge under dette brev. Givet på Lunholm i det Herrens år 1401 dagen efter ottendedagen efter Kristi legems fest.