1401. 20. juni. Viborg


Hr. Peder Nielsen af Ågård skøder og afhænder hovedgården Brøndum i Slet herred med tilliggende gods til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Pæther Niclessøn aff Agardh ridderæ kennes thet meth thettæ mit opne breff om then houedhgardh Brynnwm oc Brynnwmby oc Brynnwmfang i Slæthæreth i Hemersyseli Nørreiutland. huilket her Iøns Lykke ridderæ mich schøte oc wploot. oc vm alt thet gots som fornempde her Iøns Lykke mich schøte oc wploot e hworæ thet helst ligger heder eller ær i fornempde Hemersysel alt thettæ forscrefnæ gardh by oc gots meth aghræ ænge scoghe fiskewatn fægang møller møllestadhe dam oc dambond alegardh oc alegardhstædh ødhe oc bygt rørende oc wrørende oc all thisse forscrefnæs tilliggelse oc tilhørelse e hwat thet hælst heder eller ær wat oc thywrt enkte vndentaghet kennes iak meth thettæ mit opne breff at iak meth myn godhe wilghe oc meth mynæ weners oc samfrænders radh fulbordh godh wilghe oc samthykke solt schøt afhænt oc antwordet hauer meth thettæ mit opne breff myn nadheghe frwe drotning Margretæ fornempde gardh by oc gots meth all thes tilliggelse e hwat thet hælst heder eller ær. oc alt thettæ forscrefnæ meth all breff oc ræticheet som mich thet eller noghet ther aff. vpa kommet ær fran mich oc minæ arfwingæ oc til fornempde myn frwes oc hennes arfwinges oc efterkommeræs hand eller hwem hwn thet eller noghet ther aff vnne eller lade wyl vgencalleleghe til ewerdelech æghe. ♦ Oc kennes iak at mich oc mynæ arfwingæ er alle redhæ so fult oc alt scheet oc giort efter myn wilghe foræ thennæ forscrefnæ gardh. by oc gots oc thes tilliggelse oc foræ alt thettæ forscrefnæ so at mich fulleleghæ oc wel at nøgher. ♦ Oc hwat breff som her efter fynnes kunne som mich eller minæ arfwingæ mate til godhæ kommæ som vpa thettæ forscrefnæ eller vpa noghet ther aff røræ e huru the hælst lude the breff scule fornempde myn frwe drotning Margretæ oc hennes arfwingæ oc efterkommeræ eller hwem hwn thet vnne eller lade wyl til godhæ oc frome oc gagn kommæ oc engin stædh til hinder eller scadhe. ♦ Oc kennes iak at iak eller minæ arfwingæ engin ræt eller ræticheet eller tiltale til thenne forscrefnæ gardh. by gots eller thes tilliggelse eller til noghet aff alt thettæ forscrefnæ haue eller her efter haue scule i noghræ modæ. ♦ Oc til mere bewaring at alle thisse forscrefnæ stykkæ oc article scule stadheghe faste wbrødeleghe. oc wgencalleleghe bliue oc holdes ewerdeleghe i alle modæ som foræscreuet star tha lader iak myt incigle meth wilghe oc witscap hengæs foræ thettæ breff. ♦ Oc wi biscop Eskil aff Ripæ oc biscop Laghe aff Wyburgh Iohan Scarpenbergh Iacop Hægle Iacop Lawessøn. oc Eric Niclessøn ridderæ Anders Niclessøn aff Asedale oc Stigh Munk awapn lade woræ incigle til witnesbyrdh meth wilghe oc witscap hengæs foræ thettæ breff/ ♦ Datum Wyburgh anno domini millesimo quadringentesimo primo secunda feria proxima ante festum natiuitatis beati Iohannis baptiste.

Oversættelse

Jeg Peder Nielsen af Ågård, ridder, bekender med dette mit åbne brev angående hovedgården Brøndum, Brøndum by og Brøndum overdrev i Slet herred i Himmersyssel i Nørrejylland, som hr. Jens Lykke, ridder, skødede og oplod mig, samt alt det gods som nævnte hr. Jens Lykke skødede og oplod mig, hvor det end er beliggende i nævnte Himmersyssel, og hvad det end kaldes eller er, at alt dette nævnte gården, byen og godset med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, dam og dæmning, ålegårde og ålegårdsplads, øde og bebygget, rørligt og urørligt og alt det føromtaltes tilliggender og alt hvad der hører dertil, hvad det end kaldes eller er, af vådt og tørt uden undtagelse, det bekender jeg med dette mit åbne brev, at jeg med min gode vilje og efter mine venners og frændres råd og med deres tilslutning, gode vilje og samtykke med dette mit åbne brev har solgt, skødet, afhændet og overdraget til min nådige frue dronning Margrete altså nævnte gård, by og gods med alle tilliggender, hvordan de end benævnes eller hvad de end er, og at jeg har overdraget alt dette føromtalte med alle breve og rettigheder som jeg har på eller til det hele eller noget deraf til min fornævnte frues, hendes arvingers eller efterkommeres hånd eller hvem, hun vil tilstå eller overlade det hele eller noget deraf, uigenkaldeligt til evig besiddelse bort fra mig og mine arvinger. Jeg bekender, at jeg og mine arvinger allerede er blevet fuldt ud fyldestgjort efter min vilje for den nævnte gård, by godset samt dets tilliggende og alt det føromtalte, så at jeg er fuldstændigt og vel tilfreds. Hvilke breve, som herefter måtte kunne findes, der vedrører dette føromtalte eller noget deraf, og som kunne komme mig eller mine arvinger til gode, disse breve skal, hvordan de end lyder, komme min fornævnte frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, til gode og glæde og gavn og ingenlunde til hindring eller skade. Og jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til, rettighed i eller krav på denne fornævnte gård, by eller dette gods og dets tilliggende eller til noget af alt dette føromtalte, og for fremtiden ikke på nogen måde vil kunne få det. Til yderligere bekræftigelse på, at alle de foranskrevne punkter og artikler skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige og overholdes til evig tid i alle henseender, sådan som foran står skrevet, lader jeg med min vilje og mit vidende mit segl blive hængt under dette brev. Og vi biskop Eskil af Ribe og biskop Lave af Viborg, Johan Skarpenberg, Jakob Hegle, Jakob Lavesen og Erik Nielsen, riddere, Anders Nielsen af Asdal, og Stig Munk, væbnere, lader til vidnesbyrd herom med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev. Givet i Viborg i det Herrens år 1401 mandagen inden sankt Johannes døbers fødselsdag.