1401. 24. juni.


Niels Mikkelsen, bymand i Lund, erkender at have solgt sin gård i sankt Nikolaj sogn til hr. Mikkel Turesen, kannik i Lund.

Tekst efter A

Tekst

Alla mæn thættæ breff høræ æller se helser iak Niclis Michælsønbymani Lund ewinnerlegæ meth wor herræ ♦ Thet scal alla mæn weterlict wara næruærændæs oc commæsculændæs at iak kænnis meth thættæ mit opnæ breff at haua salt een hetherleeg man herræ Michæl Thuræssøncanik i Lund min garth iak boor vppa liggændæs i sanctæ Nicholaus sokni Lund northæn næst grabrøthræ cløster meth allæ thæn samma gaartz tilliggilse ♦ Oc kænnis iak mik at haua opbarit fæ oc folt wærth af thæn samma herræ Michæl Thuræssøn fore thæn forsagthæ garth sua at iak lader mik wæl noyæ mæth ♦ Oc giuir iak een skælleg man Ienis Pæthærssønburghæmæstæræ i Lund min kæræ frændæ follæ mact meth thættæ breff at scødæ. fri. heemblæ oc orthgrant at gøræ thæn samma herræ Michæl Thuræssøn oc hans arwingæ meth mik oc minæ arwingæ thæn forsagthæ garth meth alla sinæ tilliggilse aff hwors manss til tal the nu æræ æller commæ sculæ ♦ Til witnisbyrth hængær iak mit inssigle fore thættæ breff meth hetherlegæ mænss inssigle sua sum ær hær Niclis Twæssøncanik i Lund Ion Andærssønfoghut i Lund oc Aghe Magnussønrathman i Lund sum giuit ær aret æfter gutz byrth thusanda ar firæhundrath ar pa thet førstæ pa sanctæ Iohannes dagh baptistæ.

Oversættelse

Jeg Niels Mikkelsen, bymand i Lund, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindelig med vor Herre. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg med dette mit åbne brev erkender at have solgt den gård jeg bor i, i sankt Nikolai sogn i Lund mod nord ved Gråbrødre kloster tillige med alt denne gårds tilliggende til den hæderlige mand, hr. Mikkel Turesen, kannik i Lund. Og jeg erkender at have oppebåret gods og fuld værdi af samme hr. Mikkel Turesen for føromtalte gård, så at jeg er fuldstændig tilfreds. Jeg giver den forstandige mand, Jens Pedersen, borgmester i Lund, min kære frænde, fuldmagt med dette brev til for mig og mine arvinger at skøde, fri og hjemle nøjagtigt efter lovens bogstav samme hr. Mikkel Turesen og hans arvinger den føromtalte gård med alle dens tilliggender for tiltale fra hvemsomhelst, både nulevende og fremtidige. Til vidnesbyrd herom hænger jeg mit segl under dette brev sammen med segl tilhørende de hæderlige mænd, nemlig hr. Niels Tuesen, kannik i Lund, Jon Andersen, foged i Lund, og Ove Mogensen, rådmand i Lund. Givet år 1401 efter Guds fødsel på sankt Johannes døbers dag.