1401. 28. juni. Nørhald herredsting


Tingsvidne af Nørhald herredsting, at Mads Nielsen af Nørbæk har ført vidnesbyrd om, at brødrene Jens, Mikkel og Mogens Kruse tidligere har pantsat alt deres gods i herredet til ham for 28 mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Michael plebanus in Spynthorp Ionas NiclessønIohannes Forbats Laurencius Piik Iacobus Hegdall Iacobus Niclessønde Dygherby Petrus Ascerssøn de Enum et Tuzo Andherssøn salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri nos sub anno domini m° c°d primo in uigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum in placito HalhæretOmagersysel presentes fuisse uidisse et audiuisse quod Matheus Niclessønde Begh coram nobis et aliis pluribus fidedignis tunc temporis ibidem placitantibus fuit ueraciter constitutus pleno et sufficienti testimonio placitali uidelicet cum testimonio octo uirorum discretorum silicet Tuzonis Andherssøn Thome Kraagssøn Nicholai Hegdal Mathei Lindoorm Nicholai Arkilssøn Iohannis Cristernssøn Esgeri Somer et Iacobi in Gasum ad hoc discernendum specialiter deputatorum docuit manifeste et probauit quod Iohannes Krwzæ Michael Krwzæ et Magnus Krwzæ germani in eodem placito prius recognouerunt se et heredes suos uiro discreto et honesto exhibitori presencium Matheo Niclessøn et suis heredibus in uiginti octo marchis argenti uidelicet in bona moneta et datiua trium ciuitatencium silicet Lybek Wysmar et Hamburgis teneri et esse ueraciter obligatos pro quibus denariis ipsi Matheo bona sua in eadem prouincia sita uidelicet in parochia Spynthorp unam curiam in Hastorp in qua quondam Nicholaus Krwzæ residebat unam curiam ibidem in qua quidam Ketillus residet unam curiam ibidem in qua Stigotus residet unam curiam ibidem in qua Seuerinus Pætherssøn residet unam curiam ibidem in qua Andreas residet unam curiam in uilla Spynthorp in qua quidam Andreas residet cum uno bool desolato in Enum item in parochia Gasum in Widsteen unam curiam in qua Thordo Laurenssøn residet unam curiam ibidem in qua quidam Esbernus residet et unam curiam in uilla Gasum in qua quondam Olauus Ienssøn residebat cum suis pertinenciis uniuersis nil penitus exceptis ab antiquo dictis bonis annexis inpignerasse tali condicione inter eos prehabita quod idem Matheus plenam auctoritatem habet familiam in dictis bonis instituendi et destituendi ad usum suum libere ordinandam ac fructus annuatim et redditus de eisdem bonis percipiet in sortem principalis debiti minime computandos donec ab ipso Matheo uel heredibus suis pro dicta pecunie summa legitime redimantur hoc adiecto quod quando uolunt predicta bona redimere circa festum sancti Michaelis archangeli extunc sibi et heredibus suis in tribus placitis proximis ante festum sancti Iohannis baptiste in eodem placito uiua uoce declarabunt ita tamen quod redditus illius anni redempcionis pecuniam principalem consequuntur si uero prenotato termino dicta bona redempta non fuerint ut prescriptum est tunc obligauerunt se et heredes suos predicto Matheo et heredibus suis omne dampnum quod sibi in hoc incurrerit/ indempnem eripere absque dubio penitus et conseruare ♦ Insuper obligauerunt se et heredes suos predicto Matheo Niclessøn et heredibus suis prefata bona appropriare et penitus liberare ab impeticione omnium quorumcumque ♦ Hoc quod uidimus et audiuimus quorum interest in uerbo ueritatis unanimiter protestamur per presentes ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda ♦ Datum anno loco et die quibus supra.

Oversættelse

Mikkel, sognepræst i Spentrup, Jon Nielsen, Jens Førbas, Lars Pig, Jakob Hegedal, Jakob Nielsen af Dyrby, Peder Assersen af Jennum og Tue Andersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at vi i det Herrens år 1401 dagen før apostlene sankt Petrus' og sankt Paulus' dag på Hald herredsting, Ommersyssel, var til stede, så og hørte, at Mads Nielsen af Nørbæk i sandhed mødte for os og mange andre troværdige mænd, som da holdt ting der, og med fuldt og tilstrækkeligt tingsvidne, nemlig med otte gode mænds vidnesbyrd, nemlig Tetze Andersen, Thomas Kragsen, Niels Hegedal, Mads Lindorm, Niels Arkilsen, Jens Kristiansen, Esger Sommer og Jakob i Gassum, som særligt var udpegede til at afgøre dette, klart påviste og beviste, at Jens Kruse, Mikkel Kruse og Mogens Kruse, brødre, der var til stede på samme ting, erkendte, at de og deres arvinger i sandhed stod i skyld og gæld til den gode og hæderlige mand, nærværende brevviser, Mads Nielsen, og hans arvinger for 28 mark sølv, nemlig i god og gængs mønt fra de tre stæder, Lübeck, Wismar og Hamburg. Herfor havde de pantsat samme Mads deres gods i samme herred, nemlig i Spentrup sogn en gård i Hastrup, på hvilken fordum Niels Kruse boede, en gård sammesteds, på hvilken en vis Keld bor, en gård sammesteds, på hvilken Stig bor, en gård i landsbyen Spentrup, på hvilken en vis Anders bor, tillige med et øde bol i Jennum. Fremdeles i Gassum sogn i Hvidsten en gård, på hvilken Tord Larsen bor, en gård sammesteds, på hvilken en vis Esbern bor, og en gård i landsbyen Gassum, på hvilken fordum Oluf Jensen boede, tillige med alle de tilliggender, der fra arilds tid havde hørt til nævnte gods, intet undtaget, på den betingelse aftalt imellem dem, at samme Mads skal have fuld bemyndigelse til at indsætte og afsætte undergivne på nævnte gods med fri rådighed over dem efter sit tarv, og at han årligt skal oppebære (nyde) frugterne og indtægterne af samme gods, uden at de på mindste måde bør fraregnes i gældens hovedstol, indtil godset lovligt indløses fra samme Mads eller hans arvinger for nævnte sum penge, med den tilføjelse, at når de vil indløse fornævnte gods til Mikkelsdag, da skal de på de tre nærmeste ting før sankt Hans dag på samme ting med lydelig røst erklære (forkynde) det for ham eller hans arvinger, dog således at indtægterne for indløsningsåret følger hovedstolen. Hvis nævnte gods ikke indløses til fornævnte termin, som ovenfor anført, da har de forpligtet sig og deres arvinger til uden tvivl ganske at holde fornævnte Mads og hans arvinger skadesløs(e) for ethvert tab, som måtte ramme ham (eller dem) herved. Ydermere har de forpligtet sig og deres arvinger til at hjemle fornævnte Mads Nielsen og hans arvinger fornævnte gods og ganske at fri det fra krav fra alle, hvem de end er. Hvad vi har set og hørt, det bevidner vi med dette brev endrægtigt med sandfærdige ord for dem, det angår. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, sted og dag.