1401. 6. juli. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger magister Jeronimus Sydenberg, kapellan og apostolisk auditør, at overdrage Jens Mår, kannik i Viborg, provstiet sammesteds, hvortil han var valg af kapitlet, men hvorpå Niels Kølsen havde rejst krav, hvis det under den løbende proces ved kurien viser sig, at ingen af dem har ret til provstiet.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 52

Tekst

Bonafacius[1] dilecto filio magistro Ieronimo Sydenbergh capellano nostro et causarum palatii apostolici auditori salutem etcetera. ♦ Religionis zelus uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Iohannes Maarch canonicus ecclesie Wybergensis ordinis sancti Augustini fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales/ ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte ipsius Iohannis peticio continebat quod olim prepositura dicte ecclesie quam quondam Iohannes Nicolai dicte ecclesie prepositus dum uiueret obtinebat per ipsius Iohannis Nicolai obitum qui extra Romanam curiam decessit uacante dilecti filii capitulum dicte ecclesie uocatis omnibus qui uoluerunt potuerunt et potuerunt et debuerunt[2] electioni huiusmodi commode interesse die ad eligendum prefixa ut est moris conuenientes in unum prefatum Iohannem Maarch in ipsorum et dicte ecclesie prepositum concorditer elegerunt <et>[3] ipse Iohannes Maarch electioni huiusmodi illius sibi presentato decreto consenciens eam obtinuit auctoritate ordinaria confirmari/ ♦ Et deinde orta inter ipsum Iohannem Maarch et dilectum filium Nicolaum Keulli qui se gerit pro canonico dicte ecclesie super dicta prepositura quam Iohannes Maarch uigore electionis et confirmacionis huiusmodi se assecutum fuisse canonice illamque aliquamdiu tenuisse et possedisse et tunc eciam tenere et possidere pacifice et quiete dictumque Nicolaum se electioni comfirmacioni et assecucioni huiusmodi contra iusticiam opposuisse et opponere ac fecisse et facere quominus ipse Iohannes Maarch preposituram eandem posset pacifice possidere Nicolaus uero predicti eandem preposituram ad se de iure spectare asserebant prout asserunt materia questionis et causa huiusmodi ad sedem apostolicam legitime introducta/ nos causam appellacionis[4] huiusmodi tibi ad instanciam dicti Iohannis Maarch audiendam commisimus et fine debito terminandam/ tuque in causa huiusmodi ad nonnullos actus citra tamen conclusionem inter partes ipsas diceris processisse/ ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat a nonnullis asseratur neutri dictorum Iohannis Maarch et Nicolai in prefata prepositura seu ad eam ius competere et sicut accepimus prepositura ipsa adhuc ut prefertur uacare noscatur nos statum cause huiusmodi habentes presentibus pro sufficienter expresso ac uolentes eidem Iohanni Maarch qui eciam eiusdem ordinis professor existit premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere specialem ipsumque in eadem ecclesia amplius honorare discrecioni tue per apostolica <scripta>[5] mandamus quatinus si per euentum litis huiusmodi tibi constiterit neutri dictorum Iohannis Maarch et Nicolai in dicta prepositura seu ad eam ius habere preposituram ipsam cuius fructus redditus et prouentus uigintiquinque marcharum argenti puri secundum communem extimacionem ualorem annuum non excedunt siue ut premittitur aut alias quouis modo uel ex alterius cuiuscumque persona seu per assecucionem alterius beneficii ecclesiastici apostolica auctoritate collati uel per liberam resignacionem alicuius per eum de illa apud sedem uel extra curiam predictas eciam coram notario publico et testibus sponte factam seu per constitucionem felicis recordacionis Iohannis pape XX II predecessoris nostri que incipit Execrabilis uacet eciam si tanto tempore uacauerit quod eius collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad[6] dictam sedem legitime deuoluta aut prepositura ipsa ex eo generaliter quod illam obtinens eam in quemcumque euentum ex uoluntate sedis predicte dimittere tenebatur uel alias specialiter disposicioni apostolice reseruata ac curata et dignitas maior post pontificalem in dicta ecclesia existat[7] et super ea alias inter aliquos lis cuius statum presentibus haberi uolumus pro expresso in palacio causarum apostolico uel alibi pendeat seu remanserit indecisa et persona per cuius factum ultimo uacauit sedis predicte capellanus notarius nuncius uel alias officialis aut fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector seu dicte sedis uel alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit aut damnate memorie Roberto olim basilice duodecim apostolorum presbitero cardinali tunc antipape qui se Clementem V II ausu sacrilego nominabat uel aliis per processus apostolicos condemnatis adheserit dummodo ipse Iohannes Maarch alias in dicta prepositura intrusus non fuerit et tempore date presencium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Iohanni Maarth[8] auctoritate nostra conferre et assignare procures inducens per te uel alium seu alios eundem Iohannem Maarch uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem prepositure iuriumque et pertinenciarum predictorum eadem auctoritate et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Iohannem March uel dictum procuratorem pro eo ad eandem preposituram ut est moris admitti sibique de ipsius prepositure fructibus (---) non obstantibus tam pie memorie Bonifacii pape V II I. predecessoris nostri quam aliis quibuscumque constitucionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de dignitatibus personatibus uel officiis dicte ecclesie speciales (---) quibus omnibus prefatum Iohannem Maarch in assecucione dicte prepositure uolumus anteferri/ sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si uenerabili fratri nostro ..[9] episcopo Wybergensi[10] et capitulo prefatis uel quibusuis (---)/ quodque de dignitatibus personatibus uel officiis[11] dicte ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem electionem seu quamuis (---) effectus huiusmodi gracie impediri valeat quomodolibet (---) mencio specialis/ aut si prefatus Iohannes Maarch presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie. racione dicte prepositure solitum (---) prestet/ ♦ Nos enim exnunc irritum decernimus (---) attemptari/ ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum secundo nonas iulii anno duodecimo.

1. Bonafacius] det forventede etcetera herefter mgl. Aa. 2. potuerunt et debuerunt] debuerunt et potuerunt med omflytningstegn Aa. 3. <et>] mgl. Aa. 4. appellacionis] understreget Aa. 5. <scripta>] mgl. Aa. 6. ad] herefter understreget sedem Aa. 7. existat] existant Aa. 8. Maarth] med 2. a tilf. o.l. Aa. 9. ..] = Lagoni. 10. Wybergensi] herefter overstreget ue Aa. 11. officiis] herefter overstreget ad eorum collacio Aa.

Oversættelse

Bonifacius til sin elskede søn magister Jeronimus Sydenberg, vor kapellan og apostolisk auditør i det apostoliske palads, hilsen o.s.v. Den nidkære fromhed, det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige dyder og fortjenester, for hvilke vor elskede søn Jens Mår, kannik ved kirken i Viborg af sankt Augustins orden, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. En ansøgning, der for nylig blev forelagt os på denne Jens' vegne, indeholdt, at da provstiet ved nævnte kirke, som afdøde Jens Nielsen, provst ved nævnte kirke, besad, mens han levede, fordum blev ledigt ved denne Jens Nielsens død, han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, mødtes vore elskede sønner kapitlet ved nævnte kirke, efter at en dag, som det er skik, forud var fastsat til valg, idet alle var tilkaldt, som bekvemt ville, skulle og kunne deltage i dette valg, og valgte endrægtigt fornævnte Jens Mår til deres og nævnte kirkes provst, og denne Jens Mår, der samtykkede i dette valg, efter at dets afgørelse var overgivet ham, opnåede, at det stadfæstedes med stiftbiskoppelig myndighed. Og da der dernæst opstod anledning til strid mellem denne Jens Mår og vor elskede søn Niels Kølsen, som udgiver sig for at være kannik ved nævnte kirke, som nævnte provsti, som Jens Mår forsikrede, at han i kraft af dette valg og denne stadfæstelse havde opnået på kanonisk vis og havde siddet inde med og besiddet det temmelig længe og da ligeledes sad inde med og besad det ukæret og roligt, og at nævnte Niels mod retfærdigheden havde modsat sig og modsatte sig dette valg, denne stadfæstelse og opnåelse og havde virket og virkede mod, at denne Jens Mår ukæret kunne besidde samme provsti, men fornævnte Niels forsikrede, at samme provsti med rette tilhørte ham, således som de forsikrer, og da denne sag på lovformelig vis blev henført til det apostoliske sæde, har vi på nævnte Jens Mårs indtrængende opfordring overladet Dig at høre denne appelsag og føre den til en tilbørlig afslutning, og du siges at være skredet til nogle handlinger i denne sag, dog uden afslutning mellem disse parter. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, det forsikres af nogle, at der ikke tilkommer nogen af nævnte Jens Mår og Niels ret angående fornævnte provsti eller til det, og dette provsti, således som vi har hørt, stadig vides at være ledigt, og da vi anser denne sags stilling for fyldestgørende udtrykt med dette brev og ønsker at vise samme Jens Mår, som ligeledes er munk af samme ordne, særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester og yderligere hædre ham i samme kirke, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis det ved udfaldet af denne strid står Dig klart, at ingen af nævnte Jens Mår og Niels har ret angående nævnte provsti eller til det, med al ret og tilbehør på vor myndighed skal sørge for at overdrage og anvise samme Jens dette provsti, hvis frugter, indtægter og indkomster ikke overstiger 25 mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, hvad enten det er ledigt som fornævnt eller iøvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved opnåelse af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med apostolisk myndighed, eller ved, at en eller anden frivilligt af egen drift har givet afkald på det ved fornævnte sæde eller uden for fornævnte kurie ligeledes i nærværelse af en offentlig notar og vidner eller ved vor forgænger - salig ihukommelse - pave Johannes 22.s bestemmelse, som begynder: Forbandelsesværdig, selv om det har været ledigt så lang tid, at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til nævnte sæde, eller dette provsti i almindelighed, fordi den, der besad det, i hvert tilfælde ifølge fornævnte sædes vilje skulle afstå det, eller iøvrigt særligt er reserveret for apostolisk rådighed og er forbundet med sjælesorg og er den største dignitet efter den biskoppelige i nævnte kirke, og der iøvrigt mellem nogle svæver eller er en uafgjort strid i det apostoliske retspalads eller andetsteds, hvis stilling det er vor vilje skal anses for udtrykt med dette brev, og den person, ved hvis handling det sidst blev ledigt, har været fornævnte sædes kapellan, notar, nuntius eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer eller i tjeneste ved nævnte sæde eller hos en af vore ærværdige brødre den hellige romerske kirkes kardinaler eller har været tilhænger af Robert - fordømmelig ihukommelse - , kardinalpræst af basilika S S. X II Apostoli, dengang modpave, som i forbryderisk forvovenhed kaldte sig Clemens 7. eller af andre, der er domfældet ved apostoliske processer, når blot denne Jens Mår iøvrigt ikke har trængt sig ind i nævnte provsti, og der på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående det. Du skal fremdeles med samme myndighed personlig eller ved en eller flere andre indføre samme Jens Mår eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte provsti og dets omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og skaffe denne Jens Mår eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antagelse til samme provsti og sørge for, at der fuldt ud (---)4) oppebørsler af dette provsti, idet Du (---)4), uanset såvel vor forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s som alle andre apostoliske sædvaner samt bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på digniteter, personater eller officier ved nævnte kirke, eller almindeligt (---)4). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Jens Mår frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte provsti, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor ræværdige broder Lave, biskop af Viborg og fornævnte kapitel eller hvilke som helst (---)4), og at digniteter, personater eller officier ved nævnte kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller anden rådighed (---)4) virkningen af denne vor nådesbevisning på nogen som helst måde kan bidrage (---)4) særlig omtalte sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis fornævnte Jens Mår ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af nævnte provsti, når blot (---)4) i egen person. Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt (---)4) anderledes i denne sag. Givet ved S. Pietro i Rom den 6. juli i vort (pontifikats) tolvte år.