1401. 7. juli. Ryde


Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader og skøder til dronning Margrete al deres mulige ret til Brøndum i Himmersyssel og til det gods, som Povl Glob havde ejet.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Elnæ Buggisdotær her Cristiern Wendelboes æfterleue ok iak Hannes van Podbusch riddare som een aff fornempde her Cristiern Wendelboes døtter til husfruæ hafdhe. ok iæk Pritbiørn van Podbusch ryddare. oc iak Axel Iacøpssøn. awapn. som fornempde her Cristiern Wendelboes two døttær nw. til husfruer hauæ. wi. alle fornempde kennes thæt meth thettæ wart opnæ breeff. at wy æfter wor eghin goth wiliæ. oc æfter woræ wenes oc samfrenders radh. samthykke oc fulbordh. oc wiliæ hauæ vp ladit skøøt affhænt. oc antworthet war nadhighæ fruæ. drotning Margreta fran oss oc waræ arwingæ. oc til fornempdæ war frues hand oc hennes arwinges oc æffterkommares eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil swa megen ræticheet oc vm fornempde her Cristiern Wendelbo. eller wy. noghon rætichet hafwæ haft eller haue. wti Brunnwm. oc wti Brunnwmby. oc wti Brunnwmfang i Hemmersysel\ i Norræ Iutland. liggiende ok swa megin ræticheet oc vm fornempde her Cristiern Wendelbo eller wi noghon ræticheet haue hafft eller hauæ wti alt oc hwort synderlicht thet gots som Pauel Gloob. atæ. e hwar thet helst liggar eller er i Danmarks righe. oc e hwat thet helst heder. meth agræ æ[ngæ s]kouwæ. fiscavatn fægang. møller. møllestædhæ. rørende oc wrørende ødhe. oc bygt oc all thettæ forscrifnæs tilhørilsæ oc tilliggilsæ waat oc thyurt. engtæ vnden taghit. oc meth all breff oc ræticheet e hwat thet helst heder eller er wgenkallighæ til ewerdelich æyæ ♦ Ok kennes wi thes meth thettæ wart opne breff at os oc wora arwingæ er allæretho swa fult oc alt scheet oc giort effter war wiliæ for alt thettæ forscrifnæ swa at oss fullelicæ oc wel at nøygher ♦ Ok kennes wi os. eller woræ arwingæ. til noghot aff thettæ forscrifnæ. engin ræt. eller tiltalen. at haue eller her effter haue skulæ ♦ Ok hwat breff oc rætichet. som her effter finnes kunnæ som røræ pa thettæ forscrifnæ the skulæ fornempde war fruæ oc hennes. arwingæ oc effterkommaræ eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil. til gaghn. gotho. oc froma kommæ. oc engin stadh til hindar eller scadhæ. i noghræ madæ. ♦ Ok til mere bewaring at allæ thisse forscrifnæ stůcke skulæ stadhighe fastæ oc vbrødelighe bliue oc holdes vgencallelicæ i allæ madæ som fore screuet star. tha lade wi woræ incigle meth wiliæ oc witscap hengiæs fore thettæ breeff. ♦ Ok wi bischop Eskil aff Ribæ. bischop Bo aff Arws. byschop Laghe. aff Wiborch. Pæther Nielssøn aff Agarth Iohan Scarpenbergh. Iacop Kalff oc Erik Nielssøn ridderæ Anders Nielssøn. aff Asædale. oc Iønes Wendelbo awapn. ladæ woræ inciglæ til witnesbyrdh. meth wiliæ oc witscap hengias fore thettæ breeff. ♦ Datum Rydhæ anno domini millesimo quadringentesimo primo crastino octaue Petri et Pauli.

Oversættelse

Jeg Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, Og jeg Hans Podebusk, ridder, som havde en af fornævnte hr. Kristian Vendelbos døtre til hustru, jeg Predbjørn Podebusk, ridder, og jeg Aksel Jakobsen, væbner, som nu har fornævnte hr. Kristians Vendelbos to døtre til hustruer; alle vi fornævnte bekender med dette vort åbne brev, at vi med vor egen gode vilje og efter vore venners og frænders råd og med deres samtykke, tilslutning og vilje har opladt, skødet, afhændet og overdraget fra os og vore arvinger til vor nådige frue, dronning Margretes hånd, og til hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, så megen rettighed, som fornævnte hr. Kristian Vendelbo eller vi kunne have haft eller have i Brøndum og Brøndum by samt Brøndum overdrev i Himmersyssel i Nørrejylland, og så megen rettighed, som fornævnte hr. Kristian Vendelbo kunne have haft eller have i alt og hver enkelt af det gods, som Povl Glob ejede, hvor det end er beliggende i Danmarks rige, og hvordan det end benævnes, med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, rørligt og urørligt, øde og bebygget og alt hvad der hører til det føromtalte og alle tilliggender af vådt og tørt uden undtagelse sammen med alle breve og rettigheder, hvordan de end benævnes eller hvad de end er, uigenkaldelig til evig besiddelse. Og vi bekender med dette vort åbne brev, at vi og vore arvinger allerede er blevet fuldt ud fyldestgjort efter vor vilje for alt dette føromtalte, således at vi er fuldstændigt og vel tilfredse. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på noget af dette føromtalte og ikke for fremtiden vil kunne få det. Hvilke breve og rettigheder, som herefter måtte kunne findes som vedkommer dette føromtalte, de skal komme vor fornævnte frue, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, til gavn, gode og glæde og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Til yderligere bekræftelse på at alt dette foran skrevne skal forblive bestandigt, fast og ubrydeligt og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender, sådan som ovenfor står skrevet, lader vi med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev. Og vi biskop Eskil af Ribe, biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, Peder Nielsen af Ågård, Johan Skarpenberg, Jakob Kalf og Erik Nielsen, riddere, Anders Nielsen af Asdal og Jens Vendelbo, væbnere, lader til vidnesbyrd herom med vor vilje og vort videne vore segl hænge under dette brev. Givet i Ryde i det Herrens år 1401 dagen efter ottendedagen efter Peters og Paulus' dag.