1401. 8. juli. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Roskilde domkirke og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi Himmelfartsdag, og bemyndiger biskoppen af Roskilde og otte præster til at meddele syndsforladelserne.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 70.

Tekst

Bonifatius etcetera uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem etcetera. ♦ Licet is de cuius munere uenit etcetera ♦ Cupientes igitur ut ecclesia cathedralis sancte Lucii Roskildensis congruis honoribus frequentetur et eciam conseruetur et ut fideles ipsi eo libentius causa deuocionis confluant ad eandem necnon ad conseruacionem ipsius ecclesie manus promptius porrigant adiutrices quo (---) confessis qui in primis uesperis festi reliquiarum eiusdem ecclesie hoc est in profesto beatorum Uiti et Modesti et per octauas eiusdem festi inclusiue ecclesiam huiusmodi uisitauerint et ad ipsius conseruacionem manus porrexerint adiutrices annis singulis illam indulgentiam et[1] et remissionem[2] peccatorum[3] auctoritate apostolica tenore presencium concedimus. quam uisitantes ecclesiam sancti Marcide Venetiis in festo ascensionis domini nostri Ihesu Christi quomodolibet consequuntur[4] . et nichilominus ut Christi fideles ipsi ad ipsam ecclesiam in ipsa festiuitate propterea confluentes indulgenciam huiusmodi uberius consequi possint episcopo Roskildensi pro tempore existenti et octo aliis presbiteris siue pluribus ydoneis tam secularibus quam religiosis per predictum episcopum annuatim eligendis ut ipsi confessiones omnium et singulorum Christi fidelium in predicta festiuitate <confluentium>[5] causa huiusmodi indulgencie[6] assequende eadem auctoritate audire et ipsorum confessionibus diligenter auditis ipsos ab omnibus eorum quibuscumque peccatis absoluere ac pro commissis eis debitum absolucionem impendere ualeant ac iniungere pro modo culpe penitenciam salutarem eciam si forsan talia fuerint propter que sit sedes apostolica merito consulenda predicta auctoritate de uberioris dono gracie per presentes indulgemus perpetuis temporibus duraturis ♦ Nulli ergo (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum octauo idus iulii anno duodecimo.

1. illam indulgentiam et] tilf. i marg. med henvisningstegn i stedet for overstreget plenariam Aa. 2. remissionem] herefter overstreget omnium Aa. 3. peccatorum] herefter overstreget suorum Aa. 4. quam uisitantes ecclesiam sancti Marcide Venetiis in festo ascensionis domini nostri Ihesu Christi quomodolibet consequuntur] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa. 5. <confluentium>] mgl. Aa. 6. indulgencie] rettet fra indulgenciis Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen o.s.v. Skønt han, hvis gave det er o.s.v.1). Da vi altså ønsker, at domkirken sankt Lucius i Roskilde skal opnå passende hædersbevisninger og ligeledes bevares, og at disse troende desto hellere for fromhedens skyld skal strømme til samme samt redebont række en hjælpende hånd til denne kirkes bevarelse, jo mere (---)1), tilstår vi med apostolisk myndighed i kraft af dette brev i tillid (---)1) synder, og som besøger denne kirke ved den første aftensang på festdagen for samme kirkes relikvier, og det vil sige dagen før sankt Vitus og sankt Modestus' dag, og de otte følgende dage inclusive efter samme fest og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, hvert år den eftergivelse af bod og syndsforladelse, som de på enhver måde opnår, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia, Castello stift, på vor herre Jesu Kristi Himmelsfartsdag, og for at disse troende kristne, der strømmer til denne kirke på denne festdag på grund heraf, lige så vel des mere overstrømmende kan opnå denne benådning, bevilger vi med fornævnte myndighed af en overstrømmende nådegave ved dette brev den til enhver tid værende biskop af Roskilde og otte andre egnede præster eller flere, såvel verdensgejstlige som regelbundne, der hvert år skal udvælges af fornævnte biskop, at de med samme myndighed kan høre alle de troende kristnes bekendelser, der strømmer til på fornævnte festdag for at opnå denne benådning, og efter omhyggeligt at have hørt deres bekendelser give dem forladelse for alle deres synder og meddele dem tilbørlig syndsforladelse for det begåede og pålægge dem frelsebringende bod i forhold til brøden, selv om de muligvis er af en sådan karakter, at det apostoliske sæde med rette bør rådspørges angående dem, idet det skal have gyldighed til evige tider. Intet menneske (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 8. juli i vort (pontifikats) tolvte år.