1401. 13. juli. Randers


Hr. Henrik Knudsen skøder og oplader til dronning Margrete al sin ret i gården Lunholm og i Galgebjerg.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Henrik Knwtssøn rydderæ. kennes thet meth thettæ myt opne breff. at iak efter myn eyghin godhæ wilghe oc efter minæ wenes oc samfrenders radh/ samthykke/ fulbordh/ oc wilghe hauer wpladet schøøt affhent oc antwordet myn natheghe frwe drotning Margretæ fran mik oc minæ arwinge. oc til fornempde myn frwes hand oc hennes arwinges oc efterkomeres/ eller hwem hwn thet vnne eller lade wyl\ so meghin ræticheet oc vm iak nogher ræticheet hauer i then gardh oc stædh Lughneholm i Wendesysel liggende\ oc so meghin rætichheet som iak efter myn father fik i eet som heder Galghebergh ther os[1] liggende. meth aghræ engæ scoghe fiskewatn fægang møller møllestadhe rørænde oc wrørende ødhe oc bygt oc all thettæ forscrefnæs tilhørelsæ oc tilligelsæ innen alle firæ markeschel wat oc thywrt enktæ vndentaghet. oc meth all breff oc ræticheet e hwat thet helst heder eller ær wgencalleleghe til ewerdhelich æye ♦ Oc kennes iak thes meth thettæ myt opne breff. at mik oc minæ arwinge er alle redhæ swo fulleleghe fult oc alt schet oc gyort efter myn wilghe foræ alt thettæ forscrefnæ so at mik fulleleghe oc wel at noyer. ♦ Oc kennes iak mik eller mynæ arwinge til noghet aff thettæ forscrefnæ engin ræt eller tiltale athaue eller her efter haue scule. ♦ Oc hwat breff oc ræticheet som her efter fynnes kunnæ som røræ vpa thet forscrefnæ the scule fornempde myn frwe. oc hennes arwinge oc efterkomeræ eller hwem hwn thet vnne eller lade wyl/ til gaghn godhæ oc fromæ kommæ/ oc engin stadh til hinder eller scadhæ i noghræ modæ. ♦ Oc til meer bewaring at alle thisse forscrefnæ stůcke scule stadheghe fastæ oc wbrødeleghe bliue oc holdes wgencalleleghæ i alle modæ som forescreuet star/ tha lader iak myt incigle meth wilghe oc witscapp hengiæs foræ thettæ breff. ♦ Oc wi. Ælne Buggesdotter her Cristiern Wendylboes efterleue. Pæther Niclessøn aff Agardh Iohan Scarpenbergh Eric Niclessøn ridderæ Anders Niclessøn aff Asedale Axel Iacopssøn. oc Iønes Wendylbo awapn lade woræ incigle til wytnesbyrdh meth wilghe oc witscap hengiæs foræ thettæ breff. ♦ Datum Randers anno domini millesimo quadringentesimo primo quarta feria proxima post festum beati Kanuti regis ac martiris.

1. os] = hos.

Oversættelse

Jeg Henrik Knudsen, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at jeg med min egen gode vilje og efter mine venners og frænders råd og med deres samtykke tilslutning og vilje har opladt, skødet, afhændet og overdraget fra mig og mine arvinger til min nådige frue, dronning Margretes hånd og til hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, så megen ret, som jeg måtte have i gården og stedet Lunholm i Vendsyssel, og så megen rettighed, som jeg fik efter min fader i et sted, der hedder Galgebjerg, beliggende sammesteds, med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, rørligt og urørligt, øde og bebygget, og alt hvad der hører til det føromtalte, samt alle tilliggender inden for de fire markskel af vådt og tørt uden undtagelse, tillige med alle breve og rettigheder, hvordan de end benævnes eller hvad de end er, uigenkaldeligt og til evig besiddelse. Og jeg bekender med dette mit åbne brev, at jeg og mine arvinger allerede er blevet fuldstændigt fyldestgjort efter min vilje for alt dette føromtalte, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på noget af alt dette føromtalte og for fremtiden ikke vil kunne få det. Hvilke breve og rettigheder, som herefter måtte kunne findes, der vedrører det føromtalte, de skal komme min fornævnte frue, hendes arvinger og efterkommere til hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, til gavn, gode og glæde og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på at alle disse foran skrevne punkter skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige samt uigenkaldeligt overholdes i alle henseender, sådan som ovenfor står skrevet lader jeg med min vilje og mit vidende mit segl hænge under dette brev. Vi Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, Peder Nielsen af Ågård, Johan Skarpenberg, Erik Nielsen, riddere, Anders Nielsen af Asdal, Aksel Jakobsen og Jens Vendelbo, væbnere, vi lader til vidnesbyrd herom med vor vilje og vort vidende vore segl hænge under dette brev. Givet i Randers i det Herrens år 1401 onsdag efter kongen og martyren sankt Knuds dag.