1401. 14. juli. Randers


Svend Skobe, hans søster Katrine, hendes svigersøn Peder Jensen og dennes hustru Edel oplader og skøder til dronning Margrete al deres ret i Lindegård.

Tekst efter A

Tekst

Iak Swen Scobe awapn oc iak Katherinæ fornempde Swen Scobes syster oc iak Pæther Ienssøn som fornempde Katherines dotter til husfrwe hauer oc iak Ædhle fornempde Pæther Ienssøns husfrwe oc fornempde Katherines dotter. wi alle fornempde kennes thet meth thettæ wort opne breff at swo meghin ræticheet. oc vm wi noghen ræticheet entich pa eyghin doms eller pantz weynæ haue haft eller haue i Lindægardh eller i nogher thes tilliggelsæ eller tilhørilsæ. then forscrefnæ ræticheet haue wi nw fran os oc woræ arwinge. oc til wor natheghe frwes drotning Margretes hand eller hwem hwn thet vnne eller lade wyl meth ia oc gothwylghe samthykke oc fulbordh alles woræ oc meth woræ wenes oc samfrenders radh vpladet schøøt affhent oc antwordet wgencalleleghe til ewerdelich æyghe. meth all breff oc ræticheet som wore fatheræ eller wi ther vpa haue haft eller haue e hwat thet helst heder eller ær. ♦ Oc <wi>[1] kennes thes at os oc woræ arwinge for alt thettæ forscrefnæ swo fulleleghe fult oc alt scheet oc gyort ær. swo at os alle fulleleghe oc wel at nøyer. ♦ Thy kennes/ wi os oc woræ arwinge til noghet aff thetta forscrefnæ engin ræticheet eller tiltale i noghræ modæ athaue eller her efter haue scule. ♦ Oc hwat breff oc rætichheet som her efter fynnes kunne som røræ eller ludæ pa thettæ forscrefnæ. the breff mæle wi døthe oc gantze maktløsæ. e hwore the æræ eller fynnes oc the scule fornempde wor natheghe frwe eller hwem hwn thet forscrefnæ vnne eller lade wyl. oc engin[2] stadh til scadhe eller hinder komme i noghræ modæ / ♦ Oc til meer bewaring at alle thisse forscrefnæ stůcke scule stadheghe faste oc wbrødeleghe bliue oc holdes wgencalleleghe i alle mode som fore screuet star. tha lade wi wor incigle meth wilghe oc witscap hengiæs for thettæ breff. ♦ Oc wi biscop Boaff Arws. biscop Pæther aff Burghlwm Iønes Niclessøn aff Awentzbergh. Magnus Munk Woldemar <Albert>ssøn[3] ridderæ Iesse Glop aff Wesløse oc Nicles Ienssøn Loupose awapn lade woræ incigle til witnesbyrdh meth wilghe oc witscap hengiæs for thettæ breff ♦ Datum Randers anno domini mcd° primo. quinta feria proxima post festum beati Kanuti regis ac martiris.

1. <wi>] mgl. A. 2. oc engin] Gammeldanske Diplomer: utilsigtet gentagelse i A. 3. <Albert>ssøn] Anderssøn A.

Oversættelse

Jeg Svend Skobe, væbner, og jeg Katrine, fornævnte Svend Skobes søster, jeg Peder Jensen, som har fornævnte Katrines datter til hustru, og jeg Edel, fornævnte Peder Jensens hustru og fornævnte Katrines datter, alle vi fornævnte erkender med dette vort åbne brev, at al den ret, som vi eventuelt enten i form af ejendom eller pant måtte have haft eller har i Lindegård eller noget af dets tilliggender eller, hvad der hører dertil, denne føromtalte ret har vi nu med vort jaord og gode vilje, samtykke og indvilligelse fra alle os samt efter vore venners og frænders råd opladt, skødet, afhændet og overdraget bort fra os og vore arvinger til vor nådige frue dronning Margretes hånd eller til hvem, hun vil indrømme det eller overlade det til, uigenkaldeligt og til evig besiddelse tillige med alle breve og rettigheder, som vore forfædre eller vi har haft derpå eller nu har, hvorledes de end benævnes eller hvad de end er. Vi erkender, at vi og vore arvinger fuldstændigt er blevet fyldestgjort og betalt for alt dette føromtalte, så at vi alle er fuldt ud og vel tilfredse. Derfor erkender vi, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på noget af dette føromtalte på nogensomhelst måde eller herefter vil kunne få det. Hvilke breve og rettigheder, som herefter måtte kunne findes, der angår eller lyder på dette foranskrevne, dem erklærer vi for døde og fuldstændigt magtesløse, hvor de end er eller findes, og de skal ingenlunde komme vor fornævnte nådige frue eller hvem, hun vil indrømme det føromtalte eller overlade det til, til skade eller hindring på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på, at alt dette foranskrevne skal forblive bestandigt, fast og ubrydeligt og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender, sådan som foran står skrevet, lader vi med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev. Vi biskop Bo af Århus, biskop Peder af Børglum, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Mogens Munk, Valdemar Albertsen, riddere, Niels Glob af Vestløs og Niels Jensen Posse, væbnere, lader til vidnesbyrd herom vore segl blive hængt under dette brev med vor vilje og vidende. Givet i Randers i det Herrens år 1401 torsdag efter kongen og martyren sankt Knuds dag.