1401. 15. juli. Randers


Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, oplader dronning Margrete gården Lundergård i Vennebjerg herred.

Tekst efter A

Tekst

Iak Elnæ Buggisdotter her Cristiern Wendelboes æfterleue kænnes thet meth thettæ mit opnæ breff at iak meth ia ok goth wiliæ. vp ladit oc antworthat hauer fran mik oc minæ arwingæ oc til min nadhughe frues drotning Margretes hand. eller hwem hwn thet vnnæ eller lade wil then gardh Lwndargardh. hoos Hiøringhe i Winberghæreth i Wendesysel liggende. meth hws oc iordh oc bygning oc meth swo megin agher oc æng som til then enæ[1] gardh. nw liggar oc tilhører ok meth al breff oc ræticheet som fornempde min herræ her Cristern Wendelbo. hues syel gudh hawe. ok iak ther til hawe haft eller hafwe. ♦ Ok kennes iak. at mic for alt thettæ forscrifnæ swa fult oc alt. efter min wiliæ scheet oc giort ær swa at mic fullelicæ oc wel. at nøyer ♦ Thy kennes iac mic oc minæ arwingæ. engin ræticheet eller tiltalen til thettæ forscrifnæ. at hawæ ♦ Ok finnes nogræ flere breff ludende pa thettæ forscrifnæ. æn som iak fornempde min fruæ. nw igen fongit hauer. e hwr the helst ludæ pa thettæ forscrifnæ. som mik eller fornempde min herræ pa rørende ære. eller woræ arwingæ. the breeff mæler iæk døthe. oc ganzæ machtløsæ meth thettæ mit breeff. ok the sculæ fornempde min frue eller hwem hwn thet vnnæ eller lade wil. som fore er sacht. engin stæth til hindar eller til scadhæ kommæ i nogræ made. ♦ Ok til mere bewaring alle thisse forscrifne stůckes. at the stathighe fastæ oc vbrødelicæ bliue scule. i allæ madæ som her fore screuet star tha hawer iak myt inciglæ methmynæ mauwes inciglæ. swosom er her Hannesse van Podbusch . oc her Pritberns van Podbusch oc Axel Iacopssøns incigle meth wiliæ oc witschap ladit hengias for thettæ breff. ♦ Ok til witnesbyrdh her Pæther Nielssøns aff Agardh. her Iohan Scarpenbergs ok Anders Nielssøns inciglæ. aff Asadale ♦ Scriptum et datum Randers anno domini m°cd primo. via feria proxima ante festum beate Marie Magdalene.

1. enæ] Gammeldanske Diplomer: fejl for samæ?.

Oversættelse

Jeg Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, bekender med dette mit åbne brev, at jeg med mit jaord og min gode vilje har opladt og overdraget bort fra mig og mine arvinger gården Lundergård ved Hjørring i Vennebjerg herred i Vendsyssel til min nådige frue, dronning Margretes hånd, eller til hvem, hun vil tilstå det eller overlade det, tillige med huse, jord og bygninger samt så meget ager og eng, som nu ligger til og hører til denne gård, desuden med alle breve og rettigheder, som min fornævnte herre, hr. Kristian Vendelbo - hvis sjæl Gud have - og jeg har eller har haft dertil. Jeg erkender, at jeg fuldt ud og helt er blevet fyldestgjort efter min vilje for alt dette foranskrevne, så at jeg er fuldstændigt og vil tilfreds. Derfor bekender jeg, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på det føromtalte. Skulle der findes flere breve, der lyder på det føromtalte, end dem jeg nu har tilbagegivet min fornævnte frue, der på en eller anden måde lyder på dette føromtalte, og som vedkommer mig eller min fornævnte herre, så erklærer jeg dem ved hjælp af dette mit brev for døde og fuldstændigt magtesløse; og de skal ingenlunde komme min fornævnte frue eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, som før nævnt, til hindring eller skade på nogen måde. Til yderligere bekræftigelse på alle de foran skrevne punkter, for at de i alle henseender skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige, sådan som foran står skrevet, har jeg min vilje og mit vidende ladet segl hænge under dette brev sammen med segl tilhørende mine svogre, nemlig hr. Hans Podebusk, hr. Predbjørn Podebusk og Aksel Jakobsen. Til vidnesbyrd er hr. Peder Nielsens af Ågård, hr. Johan Skarpenbergs og Anders Nielsens af Asdal segl hængt under. Skrevet og givet i Randers i det Herrens år 1401 fredagen inden sankt Marie Magdalene fest.