1401. 15. juli.


Ærkebiskop Johan 2. af Mainz bemyndiger biskop Johan af Slesvig til i hans sted at udføre ærkebiskoppelige hverv i landene ved Rhinen i Mainz stift i hans levetid.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes dei gracia (sancte sedis Moguntine achiepiscopus)[1] uenerabili in Christo patri domino Iohanni episcopo Sliswicensi salutem et sinceram in domino caritatem/ ♦ Quoniam quidem nos uariis arduis nostris et ecclesie nostre negociis tam in spiritualibus quam in temporalibus adeo sumus prepediti quod singulorum execucionem personaliter ut expediret attendere nequeamus de uestra circumspectione prouida presertim penes spiritualia plenam in domino fiduciam obtinentes/ uobis ut per terras Reni nostre diocesis ordines sacros maiores et minores statutis a iure temporibus conferre et celebrare monasteria et cappellas ecclesias altaria et cimiteria consecrare et conciliare abbates quoque benedicere sanctimoniales uelare/ penitentes utriusque sexus intronizare/ et recon<ci>liare[2] ornamenta ecclesiastica calices indumenta pontificalia et sacerdotalia ac quecumque alia ad diuinum officium spectantia consecrare et benedicere/ ac omnia alia et singula circa premissa uel eorum alterum necessaria uel utilia quouismodo per uos uel alium habilem et ydoneum pontificem per uos uobis legitime et exterius racionabilem inpetra inpetrato[3] sic quod sacros ordines celebrare ac alia ut premittitur. exercere pro illo tempore non possitis pro tunc ad hoc deputandum dumtaxat et non alio modo super quo conscienciam uestram oneramus facere et exercere libere ualeatis auctoritate nostra plenam et liberam licentiam concedimus/ et uices nostras rite et expresse committimus in hiis scriptis/ et si que essent persone/ que huiusmodi reconciliationes tenerentur procurare et id indebite recusarent uobis et eidem deputando pontifici concedimus per presentes/ ut omnes et singulas huiusmodi personas cuiuscumque condicionis existant ad hoc per censuram ecclesiasticam auctoritate nostra compellere ualeatis/ dantes uobis et eidem deputando pontifici plenam potestatem quoscumque subditos nostros in casibus a iure seu alias ex consuetudine nobis specialiter reseruatis/ non tamen litteratorie nec ob questum aliquem sed tantum in foro consciencie absoluendi/ prouiso tamen[4] in premissis quod ecclesias cappellas seu altaria de nouo erectas seu erecta/ aut erigendas seu erigenda non consecrabitis neque dictus deputandus pontifex consecret preterquam altaria in ecclesiis seu monasteriis religiosarum personarum nisi prius dotate seu dotata fuerint ad minus ad summam uiginti florenorum auri/ et super eo eciam fides plenaria uobis fuerit prius facta ♦ Insuper eciam nullos clericos ad sacros ordines admittatis aut admittat nisi prius sufficienter beneficiati fuerint uel patrimonium aut alios certos redditus sufficientes coram iudicibus et iusticiariis secularibus sub quorum iurisdictione huiusmodi patrimonium et redditus situati noscuntur eis donati et assignati habeant in eorum possessione pacifica et quieta/ ac competenter habenti et de litteratura huiusmodi quotiens clericos nostros iuratos abesse contingerit per uestros aut suos familiares bene litteratos et ad hoc specialiter iuratos sufficienter examinati et fuerint approbati super quo uestras consciencias oneramus ♦ Ne autem debitam execucionem premissorum quouismodo casualiter impediri contingat/ uobis et eidem deputando pontifici presentibus indulgemus ut effectum sentenciarum interdictorum ecclesiasticorum quorumcumque ac diuinorum cessacione. exnunc uel in antea prolatarum seu promulgendarum nostra aut sub dictorum nostrorum auctoritate ad presentias uestras exercendis supradictis actibus pontificalibus per terminos prenotatos tollere et relaxare ac suspendere ualeatis♦ In quorum omnium testimonium etcetera[5] ♦ Datum Aschaffenburg die diuisionis apostolorum anno domini mo cccc primo/ presentibus tamen per totum tempus uite nostre duraturis.

1. gracia (sancte sedis Moguntine achiepiscopus)] gracia etcetera Aa, udfyldt efter Ioannis I I 886. 2. recon<ci>liare] reconliare Aa. 3. inpetrato] inpeto Aa. 4. tamen] herefter overstreget neque dictus deputandus Aa. 5. testimonium etcetera] formlen har ikke kunnet udfyldes, Aa.

Oversættelse

Johan, af Guds nåde ærkebiskop over Mainz’ hellige sæde til den ærværdige fader i Kristus, hr. Johan, biskop af Slesvig oprigtig hilsen og kærlighed i Herren. På grund af vore og vor kirkes forskellige vanskelige sager, såvel åndelige som verdslige, er vi i den grad er bebyrdet, så vi ikke formår personligt at se til udførelsen af hver enkelt af dem, sådan som det ville være gavnligt. Idet vi derfor har fuld tiltro i Herren til jeres nøje årvågenhed i særdeleshed med hensyn til åndelige sager, giver vi jer fuldstændig og fri tilladelse og overbringer med nærværende skrivelse udtrykkeligt og efter forskrifterne, at I i vores sted og på vores myndighed har magt til følgende i Rhinlandet, vort stift: at overdrage og fejre de hellige de større og mindre hellige grader inden for de retligt opstillede terminer; at indvie klostre, kapeller, kirker; at tilføre og også velsigne abbeder; at lade nonner iklæde sig deres dragt; at tillade bodfærdige af begge køn genoptagelse i kommunionen; at indvie og velsigne kirkeligt udstyr såsom kalke, bispe- og præsteklæder og hvad som helst andet, der hører til gudstjenesten, og i det hele taget alt andet med hensyn til de foregående ting eller anden fornødenhed eller gavnlighed for dem på hvilken måde, det end er. Det kan ske ved jer eller ved en anden tilforladelig, med fornuft begavet og egnet biskop, fremskaffet lovligt og udefra ved og for jer, til således at fejre de hellige grader og udøve alt andet, som blev omtalt, på den tid, I ikke kan, idet han på det tidspunkt blot er udpeget til det pågældende formål og ikke af nogen anden grund; med hensyn til dette overlader vi det til jeres samvittighed at gøre og handle frit. Hvis der skulle være gejstlige personer, som skylder at tilvejebringe syndsforladelse og utilbørligt nægter dette, tilstår vi jer og den samme jer repræsenterende biskop ved dette brev, at I på vores myndigheds vegne skal have magt til at tvinge alle og enhver af disse gejstlige uanset stand til dette gennem kirkelig disciplinærforanstaltning, idet vi til jer og den samme jer repræsenterende biskop giver fuldmagt til at give en hvilken som helst af vore undersåtter syndsforladelse i sager der retmæssigt eller ud fra sædvane er specielt reserveret for os, dog ikke skriftligt eller på grund af en eller anden klage, men kun inden for det åndelige felt. Dette skal dog ske på de betingelser og under forudsætning af, at hverken I eller den nævnte på jeres vegne optrædende biskop skal indvie genrejste kirker, kapeller eller altre eller sådanne, der skal rejses – ud over altre i klosterkirker eller i klostre – medmindre de først er blevet skænket til en sum af mindst tyve guldfloriner. Om dette skal et fyldestgørende løfte først være jer aflagt. Herudover skal I eller han ikke tillade nogen klerk adgang til de hellige grader, medmindre han først har fået en embedsindtægt; eller også en formue eller andre sikre indtægter doneret og tilskrevet sig i nærvær af verdslige dommere, under hvis jurisdiktion sådan formue og indtægt vides at høre. Embedsindtægten, formuen eller anden indtægt skal han have i sin sikre, fredelige og retmæssige besiddelse. Klerkens lærdhed skal prøves og godkendes af jeres eller hans venner, der skal være lærde og svorne til dette formål, så mange gange det sker, at vores svorne klerke er fraværende; dette lader vi være op til jeres samvittighed. For at det ikke skal ske, at udførelsen af det førnævnte tilfældigvis på en eller anden måde besværliggøres, tilstår vi med nærværende skrivelse jer og den jer repræsenterende biskop, at I eller han til jeres nærværenhed for de ovennævnte kirkelige handlinger, der skal udføres inden for de førnævnte terminer skal have magt til at løfte, løsne og afvikle effekten af domme angående en hvilken som helst form for kirkeinterdikt og ophør af gudstjeneste nu eller før afsagt eller afventende offentliggørelse under vores eller vores førnævntes myndighed. Til vidnesbyrd for alt dette og så videre. Givet i Aschaffenburg på apostlenes delingsdag i det Herrens år 1401, idet dog nærværende skrivelse skal gælde for hele vores livstid.