1401. 16. juli. Randers


Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen, erkender, at kong Valdemar overdrog gården Korup og Korup overdrev sammen med Ålborg på tro og love, hvilke de nu tilbagegiver, og de overdrager og skøder deres mulige rettigheder i gården til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Iak Ælne Buggisdotter her Cristiern Wendylboes efterleue oc iak Hannes van Podbusc ridderæ som een aff fornempde her Cristiern Wendylboes døtter til husfrwe hafthe oc iak Prytbyørn van Podbusc ridderæ. oc iak Axel Iacopssøn awapn som fornempde her Cristiern Wendylboes two døtter nw til husfrwer haue. wy alle fornempde kennes thet meth thettæ wort opne breff. at konung Woldemar antwordedhe Karthorp oc Karthorpefang oc møllen i then samme stedh oc thes tilliggilse waat oc thywrt enktæ vnden taghet meth Aleburgh i tro/ oc thet er nw wor natheghe frwe drotning Margrete friit oc fræ<l>st[1] i alle modæ i geen antwordet ♦ Framdeles tha kennes wy thes meth thettæ wort opne breff. at haue wy nogher ræticheet. eller vm wi nogher rætichheet haue haft/ eller haue/ i alt eller noghet thettæ forscrefnæ/ gardh/ mølle/ oc thes tilliggelse alt thettæ forscrefnæ/ vm wy nogher ræticheet ther wt i haue haft eller haue/ haue wy wpladet/ schøøt/ affhent/ oc antwordet fornempde wor natheghe frwe drotnyng Margrete fran os oc woræ arwinge oc til fornempde wor frwes hand oc hennes arwinges oc efterkome[re]s. eller hwem hwn thet vnne eller lade wyl. meth aghræ engæ scowæ fiskewatn fægang møller møllestadhe rør[e]nde oc wrørende ødhe oc bygt. oc all thettæ forscrefnes til hørilsæ oc tilliggelsæ waat oc thywrt enktæ vnden taghet oc meth all breff oc ræticheet e hwat thet helst heder eller er wgencalleleghe til ewerdelech æyæ ♦ Oc kennes wy thes meth thettæ wort opne breff/ at os oc woræ arwinge er alle rethæ swo fulleleghe fult oc alt scheet oc gyort efter wor wylghe foræ alt thettæ forscrefnæ swo at os alle fulleleghe oc wel at nøyer ♦ Oc kennes wy os eller woræ arwinge til noghet aff thettæ forscrefnæ engyn ræt eller tiltalen athaue eller athaue scule. ♦ Oc hwat breff oc ræticheet som her efter fynnes kunne eller wpkome som røræ vpa thettæ forscrefnæ e hwru the helst lude the scule fornempde wor frwe oc hennes arwinge oc efterkomeræ eller hwem hwn thet vnne eller lade wyl til gaghn godhe oc frome komme oc engyn stadh til hinder eller scadhe i nokræ modæ ♦ Oc til meer bewaring at alle thisse forscrefnæ stuckæ scule stadheghe fastæ oc wbrødeleghe blifue oc holdes wgencalleleghæ i alle madæ som forescreuet star tha lade wy fornempde Ælne/ Hannes/ Prytbyørn/ oc Axel. woræ incigle meth wilghe oc witscap henges for thettæ breff. ♦ Oc wi biscop Bo aff Arws. Pæther Niclessøn aff Agardh Iohan Scarpenbergh Eric Niclessøn Iacop Kalff rydderæ Iønes Strangessøn Iønes Wendylbo oc Iacop Kyrt awapn lade woræ incigle til wytnesbyrdh meth wilghe oc witscap henges for thettæ breff. ♦ Datum Randers anno domini millesimo quadringentesimo primo sabbato proximo ante festum. beate Marie Magdalene.

1. fræ<l>st] fræst A.

Oversættelse

Jeg Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, jeg Hans Podebusk, ridder, som havde en af nævnte hr. Kristian Vendelbos døtre til hustru, jeg Predbjørn Podebusk, ridder, og jeg Aksel Jakobsen, væbner, som nu har nævnte hr. Kristian Vendelbos to døtre til hustruer, alle vi fornævnte bekender med dette vort åbne brev, at kong Valdemar overdrog Korup, Korup overdrev og møllen sammesteds samt dets tilliggende af vådt og tørt uden undtagelse tillige med Ålborg på tro og love, og at det nu i alle henseender frit og frigjort igen er overdraget vor nådige frue dronning Margrete. Fremdeles bekender vi med dette vort åbne brev, at har vi nogen ret, eller hvis har haft eller har nogen ret til det hele eller noget af det føromtalte, nemlig gården, møllen og dets tilliggende, så har vi nu - om vi har haft eller har nogen rettighed deri - opladt, skødet, afhændet og overdraget alt dette foran skrevne til vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, bort fra os og vore arvinger til nævnte vor frues hånd og til hendes arvingers eller efterkommeres eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, tillige med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, rørlig og urørligt, øde og bebygget og alt hvad der hører til det føromtalte samt alle tilliggender af vådt og tørt uden undtagelse tillige med alle breve og rettigheder, hvordan de end benævnes eller hvad de end er, uigenkaldeligt og til evig besiddelse. Vi erkender med dette vort åbne brev, at vi og vore arvinger allerede er blevet fuldt ud fyldestgjort efter vor vilje for alt dette føromtalte, således at vi alle er fuldstændigt og vel tilfredse. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på noget af dette føromtalte eller vil kunne få det. Hvilke breve og rettigheder, som for fremtiden måtte kunne findes eller fremkomme, der angår dette føromtalte, de skal, hvordan de end lyder, komme vor fornævnte frue, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, til gavn, gode og glæde og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på at alt det foranskrevne skal forblive bestandigt, fast og ubrydeligt og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender, sådan som ovenfor står skrevet, lader vi fornævnte Elene, Hans, Predbjørn og Aksel med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev. Vi biskop Bo af Århus, Peder Nielsen af Ågård, Johan Skarpenberg, Erik Nielsen, Jakob Kalf, riddere, Jens Strangesen, Jens Vendelbo og Jakob Kirt, væbnere, lader med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Randers i det Herrens år 1401 lørdag inden sankt Maria Magdalenas dag.