1401. 19. juli. Ålborg


Gyde, enke efter Peder Sture, oplader og skøder sin rettighed i gården Lundergård i Vennebjerg herred til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Gydhæ. Pæther Stures æfterleue kænnes thet meth thettæ mit opne breff at iak efter min eghin godh wiliæ. oc æfter minæ wenes oc samfrenders radh samthykkæ oc fulborth oc wiliæ hafuer vp ladit schøt afhent oc antworthet. min nathighæ frue drotning Margretæ fran mic oc minæ arwinge oc til fornempde min frues hand oc hennes arwinges oc efterkommeres. eller huem hwn thet vnnæ eller lade wil. swa megin ræticheet. oc om iak nogen rætichet hauer haft eller hauer i then gardh. Lundergarth. hoos Hiøringe i Winberghæreth. i Wendesysel liggende fornempdæ garth. meth agræ ængie oc al then samme gardhs til hørilse oc til liggilsæ. waat oc thyurt engtæ vnden tagit. oc meth all breeff. oc rætichet. hwat thet helst heder eller er vgencallelicæ til ewerdelich æye. ♦ Ok kennes iak thes. meth thettæ mit opnæ breff. at mic oc minæ arwinge ær allaretho. swa fult oc alt scheet oc giort efter min wiliæ for alt thettæ forscrifnæ swa at mic fullelicæ oc wel at nøyer. ♦ Ok kennes iak mic eller mine arwinge til nogot aff thettæ forscrifnæ engin ræt eller til talen at hafwe eller her efter haue sculæ ♦ Oc hwat breff oc rætichet som her efter finnes kunnæ som røræ pa thettæ forscrifnæ the scule fornempde min frue oc hennes arwinge oc efterkommare eller hwem hwn thet lade eller vnnæ wil. til gaghn. gotho. oc til fromæ kommæ oc engin stadh til hindar eller scadhæ i nogræ madæ. ♦ Ok til mere bewaring at alle thisse forscrifne stykkæ scule stadhighe faste oc vbrødelicæ bliue oc holdes vgencallelicæ i allæ madæ som fore screuet star tha hauer iak fornempde. Gydhæ. mit incigle meth wiliæ oc witscap. ladit henges fore thettæ breff. ♦ Ok wi Elnæ Bugisdoter ok Pæther Nielssøn af Agarth houitzman i Norræ Iutland ok Iønes Nielssøn af Auentzbergh landzdomare i Norræ Iutland Magnus Munk Eric Nielssøn. riddere. Bo Dyuræ oc Tuwe Baggæ. awapn. lade woræ inciglæ til witnesbyrth hengias for thettæ breff. ♦ Datum Alaborch anno domini m°cd primo tertia feria proxima. ante festum beate Marie Magdalene.

Oversættelse

Jeg Gyde, enke efter Peder Sture, erkender med dette mit åbne brev, at jeg med min egen gode vilje og efter mine venners og samfrænders råd samt med deres samtykke, indvilligelse og vilje har opladt, skødet og afhændet bort fra mig og mine arvinger og overdraget til min nådige frue, dronning Margrete, til hendes hånd og hendes arvingers og efterkommeres eller til hvem, hun vil indrømme det eller overlade det, al min rettighed - hvis jeg har eller har haft nogen - i gården Lundergård ved Hjørring i Vennebjerg herred i Vendsyssel, nævnte gård med agre og enge og alle tilliggender og alt hvad der hører til nævnte gård af vådt og tørt uden undtagelse, og tillige med alle breve og alle rettigheder, hvad den end kaldes eller er, uigenkaldeligt til evig besiddelse. Jeg erkender med dette mit åbne brev, at jeg og mine arvinger allerede er blevet fuldkomment og aldeles fyldestgjort for alt det føromtalte og har fået betaling efter min vilje, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på dette føromtalte eller for fremtiden vil kunne få det. Hvis der for fremtiden kan findes breve og rettigheder, der angår dette føromtalte, så skal de komme min fornævnte frue, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil overlade det eller indrømme det, til gavn og gode og til glæde og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på, at alle disse foranskrevne punkter skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender som ovenfor skrevet, har jeg fornævnte Gyde med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev. Og vi Elene Buggesdatter og Peder Nielsen af Ågård, høvedsmand i Nørrejylland, Jens Nielsen af Aunsbjerg, landsdommer i Nørrejylland, Mogens Munk, Erik Nielsen, riddere, Bo Dyre og Tue Bagge, væbnere, lader til vidnesbyrd vore segl blive hængt under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1401 tirsdagen inden sankt Maria Magdalenas dag.