1401. 25. juli.


Jakob Bille af Ljungby, ridder, pantsætter sin hustrus gods i Bårse herred til hr. Peder Basse af Svenstrup, ridder.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iacobus dictus Billæde Lywngby miles. salutem in domino sempiternam ♦ Notum facio uniuersis presentibus et futuris me nobili uiro et discreto domino Petro Bassæ de Swenstæorp militi in centum marchis argenti in alba pecunia monete legalis et datiue cum quibus mercator potest alteri satisfacere mercatori. quelibet marcha in ualore pro quinque solidis grossorum computanda teneri et esse verasciter[1] obligatum proximo placito Barzæhæret ante festum natiuitatis beate uirginis iam proxime futurum in prompta pecunia et nullo alio ualore integraliter persoluendis. tali autem racione quod si protunc in soluendo defecero extunc eidem domino Petro Bassæ omnia bona mea in Brydæorp in Syøholtæ et in Sølbæorp in dicto hæret scita[2] cum dimidietate quarundam duarum molendinarum ibidem que nominantur Brydæorps møller/ que uero bona michi cum uxore mea dilecta Gythæ quam pronunc habeo post mortem dilecti patris sui domini Thorberni Petri militis bone memorie <iu>r<e>[3] hereditario aduoluta cum omnibus et singulis dictorum bonorum et molendinarum pertinenciis uidelicet agris pratis siluis pascuis piscaturis humidis et siccis nullis penitus exceptis cum omnibus iuribus michi in dictis bonis cum uxore mea aduolutis inpingnero per presentes prouiso eciam quod si dicta summa pecunie predicto placito Borzæhæret ut premittitur quod pro termino redempcionis habeatur annuatim non fuerit non fuerit soluta[4] extunc idem dominus Petrus Bassæ uel sui heredes omnia bona prenotata in hiis scriptis cum omnibus et singulis iuribus dictorum bonorum attinencium pro usibus suis libere habeat seu habeant ordinandi potestatem fructus et redditus et omnes obuenciones de omnibus dictis bonis percipiat seu percipiant annuatim donec ab ipso domino Petro Bassæ uel suis heredibus omnia dicta bona per me uel meos ueros heredes predicto placito legittime redimantur et in sortem principalis debiti minime computandos ♦ Item obligo me uel meos heredes. memorato domino Petro Bassæ uel suis heredibus omnia predicta bona ad appropriandum liberandum et disbrigandum reclamacione aliquali non obstante/ ♦ Item si dicta bona ab sepedicto domino Petro Bassæ uel heredibus suis propter defectum mee appropriacionis aliquo modo secundum leges euincantur extunc obligo me et meos heredes/ ipsum dominum Petrum uel suos heredes indempnem uel indempnes totaliter conseruare/ ♦ Item anno uero quo dicta bona a dicto domino Petro Bassæ uel suis heredibus per me uel meos heredes prefixo die illius placiti predicti redimi contingerit extunc pensio illius anni ad usum meum uel heredes meos libere cedat sine contradiccione aliquali/ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium dominorum et uirorum discretorum uidelicet domini Andree Olefsøn de Nesby domini Iohannis Skauæ de Eskelstæorp militum Iohannis Gørstingæ de Aas et Petri Iensøn de Windæorp est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° primo die sancti Iacobi appostoli[5] .

1. verasciter] = veraciter. 2. scita] = sita. 3. <iu>r<e>] uero A. 4. non fuerit soluta] tilf. under teksten med henvisningstegn A. 5. appostoli] = apostoli.

Oversættelse

Jakob kaldet Bille af Ljungby, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige og gode mand hr. Peder Basse af Svenstrup, ridder, for hundrede mark sølv i hvide penge, lovlig og gængs mønt, med hvilke den ene købmand kan gøre den anden fyldest, hver mark i værdi at regne for fem skilling grot, at betale fuldt ud på første Bårse herredsting før næste jomfru Marias fødselsdag i rede penge og ikke i nogen anden værdi på den betingelse, at hvis jeg da svigter med betalingen, da pantsætter jeg med dette brev til samme hr. Peder Basse alt mit gods i Brøderup i Sjolte og i Sølperup i nævnte herred med halvparten af to møller sammesteds, som kaldes Brøderups møller, hvilket gods er tilfaldet mig ved arv med min elskede hustru Gyde, som jeg nu har, efter hendes elskede faders død, hr. Torben Pedersen, ridder - god ihukommelse - med nævnte gods' og møllers tilliggender, alle som et, nemlig marker, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, med alle rettigheder tilfaldet mig på nævnte gods med min hustru, forudsat at hvis nævnte sum penge ikke som ovenfor nævnt betales på det fornævnte Bårse herredsting, der hvert år holdes før indløsningsterminen, da skal samme hr. Peder Basse eller hans arvinger frit have tilladelse til at disponere over alt det i dette brev føromtalte gods med de til nævnte gods hørende tilliggender, alle som et, til deres brug og skal årligt nyde frugterne og indtægterne og alle oppebørslerne af alt det nævnte gods, indtil alt det nævnte gods lovligt indløses på fornævnte ting af mig eller mine arvinger fra samme hr. Peder Basse eller hans arvinger, uden at de på mindste måde bør fraregnes i gældens hovedstol. Fremdeles forpligter jeg mig eller mine arvinger til at hjemle omtalte hr. Peder Basse eller hans arvinger alt det fornævnte gods og til at fri og frigøre det, uden at nogen indsigelse skal være til hinder derfor. Fremdeles hvis nævnte gods på en eller anden måde på grund af en mangel ved min hjemling efter loven skulle fravindes oftnævnte hr. Peder Basse eller hans arvinger, (da forpligter jeg mig til) at holde samme hr. Peder eller hans arvinger ganske skadesløse. Fremdeles skal for det år, da nævnte gods måtte blive indløst af mig eller mine arvinger fra nævnte hr. Peder Basse eller hans arvinger til den fastsatte dag for fornævnte ting, det års indtægt frit være til nytte for mig eller mine arvinger uden nogen indsigelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de velbyrdige herrer og gode mænd, nemlig hr. Anders Olufsen af Næsby, hr. Jens Skave af Eskilstrup, riddere, Jens Gyrstinge af Ås og Peder Jensen af Vinderup hængt ved. Givet i det Herrens år 1401 apostlen sankt Jakobs dag.