1401. 25. juli. Århus


Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, giver og skøder sit gods i Hyllested i Djurs Sønder herred i Åbo syssel til domkirken i Århus.

Tekst efter Aa, lakunerne udfyldt efter SRD

Tekst

<I>ak[1] Elne Bugges dotter herræ Cristiærn Wendilbo<s>[2] æfterlefwe kænnæ<s>[3] thet meth thættæ mit oben breff ath iak meth min godhæ ok frii wiliæ ok minæ wenes ok samfrenders rath[4] samthykke wilghe ok fulbordh heel ok vsywgh hafwer gifwetskøt ok affhend oc nw alle redhæ. antwordeth i gutz ok war frwæs ok sanctæ Clemenz hedher for fornemdes min herres ok min æghen ok ware forældræs oc arffwinges siælæ gagn. fran mik oc minæ arfwinge oc til domkirkens bygningh i Arws kirkiæ sa mygheth gotz som iak ægher i Hillestæth byi Synderheret i Abesisel liggende meth agher ængh skogh fiskwatn fægangh møllæ ok møllæstædh rørænde ok vrørende oc allæ thessæ forskrefnæ gozæ tilleggilsæ oc tilhøringh wath ok thyrt enkte vnden taghet meth allæ breff ok rætigheeth som fornemdæ min fadher for mik oc iak æfter hanum i thennæ forskrefnæ by vgen<c>alikæ til ewerlikæ æghæ ♦ Oc kænnes iak thes meth thættæ mit oben breff. ath iak. æller minæ arfwinge engen ræt æller rætigheet til noghet aff thettæ forskrefnæ gotz hafwæ æller hær æfter hafwæ skulæ i nogher madæ vden ath alt thættæ forskrefnæ blifwe ewerdhelik fornemdæ kirkenes bygningh vhindreth aff mik æller minæ arfwinge ♦ Ok bedher iak kerlik biskopen oc capitel som nw ær oc e ho noghen tiith her æfter wordhe biskop oc capitel i then samæ Arusæ domkirkiæ ath the aff thettæ forskrefnæ gotz fornemdæ minz herræs herCristern Wendilboes oc min æghen oc waræ forældres oc arfwinges artiith meth messer vigiliis oc andre gothgerningæ hwert aar ewerdhelik lade gøres i fornemdæ domkirken i Arws som ander godhæ mens artidher ther plæghæ arlikæ ath gøres som the wilæ anzswaræ for guth oc wi fornemdæ tro thøm til ♦ Oc til mere forwaringh ath allæ thessæ forskrefnæ stykkiæ stædhe faste oc vbrødelike blifwe oc holdes skulæ i allæ made som forskrefwet staar tha ladher iak fornemde Ælnæ mit incigel meth wilghe oc withscap hengis for thettæ breff. ♦ Oc wi Anders Ofsøn af Biornholm Eric Nielssøn Iacob Kalf [Magnus Lawe]søn oc Niels Mygh ridderæ Ioan Wendilbo Iacob Kirt awapn lad[e wor]æ inciglæ til witnes byrd hengis for thettæ breff ♦ Datum Arusie anno domini mcd primo ipso die beati Iacobi apostoli.

1. <I>ak] Initialen er her som på en række steder i Århusbogen aldrig blevet udført. 2. Wendilbo<s>] Wendilsbo Aa. 3. nnæ<s>] kænnæ Aa. 4. rath] rath rath Aa.

Oversættelse

Jeg Elene Buggesdatter, hr. Kristian Vendelbos enke, bekender med dette mit åbne brev, at jeg med min gode og frie vilje og mine venners og frænders råd, samtykke, vilje og tilladelse karsk og frisk har givet, skødet og afhændet og nu allerede overladt for mig og mine arvinger til domkirkens byggefond i Århus til ære for Gud og Vor Frue samt sankt Clemens og til gavn for fornævnte min herres, min egen, vore forældres og arvingers sjæle så meget gods, som jeg ejer i Hyllested by i Djurs Sønder herred i Åbo syssel, med ager, eng, skov, fiskevand og græsgang, mølle og møllested, rørligt og urørligt, samt alt det fornævnte gods' tilliggende og tilhørigheder af vådt og tørt uden undtagelse, med alle breve og al rettighed, som fornævnte min fader havde før mig i forskrevne by og jeg efter ham, uigenkaldeligt og til evig eje; og jeg erkender med dette mit åbne brev, at jeg eller mine arvinger ingen ret eller rettighed herefter har eller skal have på nogen måde til noget af dette fornævnte gods, men at alt dette evindelig og uden hindring fra mig eller mine arvinger skal forblive hos fornævnte kirkes bygningsfond. Og jeg beder kærligt nuværende biskop og kapitel og hvem, der til enhver tid fungerer som biskop og kapitel ved samme Århus domkirke, at de hvert år til evig tid lader afholde fornævnte min herres, hr. Kristian Vendelbos og min egen samt vore forældres og vore arvingers årtid i fornævnte domkirke i Århus med messer, vigilier og andre gode gerninger, således som andre gode mænds årtider plejer årligt at at afholdes der, og således som de vil stå til ansvar over for Gud og vor tillid til dem. Til større vished for,at alle disse forskrevne artikler skal forblive stadige, faste og ubrydelige og i alle måder overholdes, som foran skrevet står, så lader jeg fornævnte Elene med min vilje og mit vidende mit segl hænge under dette brev. Og vi Anders Uffesen af Bjørnholm, Erik Nielsen, Jakob Kalf, Mogens Lavesen og Niels Myg, riddere, Jens Vendelbo og Jakob Kirt, væbnere lader til vidnesbyrd vore segl hænger under dette brev. Givet i Århus i det Herrens år 1401 på apostlen sankt Jakobs dag.