1401. 8. august. Slagelse


Hr. Anders Jakobsen Lunge kvitterer på sin broder, hr. Folmer Jakobsens vegne dronning Margrete og hendes medgaranter for 813½ lybske mark, som hun var denne skyldig og ved brev havde forpligtet sig til at betale ham inden sankt Mortensdag eller da at pantsætte ham bebygget gods til en læst korn for hver 100 mark.

Tekst efter A

Tekst

Iak Anders Iacopssøn Lunge ryddere gør thet widerlicht meth thettæ myt opne breff vm the atte hundreth Lubesche mark oc halffyortende Lyubische mark som myn nadheghe frue drotning Margrete myn brother her Folmer Iacopssøn ridderæ schyldich war oc bebreuet hafthe atbetale hanom eller hans arwinge. widh henne eller hennes arwinge eller efterkomeræ for innen sancti Mortens dach nw nest kommer. eller oc at sættæ fornempde myn brodher i pant for hwert hundreth Lyubische mark een læst korn besæt gots. entich i Syeland. eller i Laland eller i Falster. ♦ Oc for thettæ forscrefnæ louedhe oc bebreuedhe biscop Tetz aff Odhens oc iak fornempde Anders Iacopssønher Iohan Olefsøn. her Woldemar her Eric Niclessøn her Claus Grupendale. oc herNicles Awessøn ridderæ Fikke Mølteke. Lasse Ienssøn Iønes Gørstinge oc Awe Steegh. awapn meth woræ arwinge meth fornempde myn frue drotningen meth een samneth hand. fornempde myn brother her Folmer oc hans arwinge. oc mich fornempde Anders Iacopssøn oc her Anders Olefsøn. oc her Iønes Olefsøn. her Axel Magnussøn. her Pæther Basse. her Iacop Lunge. oc Aghe Lunge myn brother til fornempde her Folmers. oc hans arwinges tro hand. ♦ Tha aff thy. at fornempde myn brother her Folmer. mich befalet hauer thisse forscrefnæ penninge wp atbæræ tha kennes iak meth thettæ myt opne breff. at mich vpa fornempde myn brothers her Folmers oc hans arwinges weynæ oc vpa alles theræ weynæ som thettæ forscrefnæ løfte vndfyngæ vpa fornempde her Folmers weynæ som fore er sacht for alle thisse forscrefnæ penninge oc løfte oc for alle thisse forscrefnæ stycke swo fulleleghe oc redheleghe betalet oc scheet oc gyort ær. swo at mich vpa fornempde her Folmers. oc hans arwinges weynæ oc vpa alles theræ weynæ som thettæ forscrefnæ løfte vpa hans weynæ vndfynge fulleleghe oc wel at noyer. ♦ Oc thet opne breff som fornempde myn frue fornempde myn brodher her Folmer oc hans arwinge vpa thettæ forscrefnæ giuet hafthe thet breff hauer iak fornempde myn frue i geen antwordet. ♦ Oc vm noghræ breff her efter fynnes kunne som vpa thettæ forscrefnæ røræ som fornempde myn frue eller hennes arwinge. eller efterkomeræ. eller hennes fornempde mæthelouere. eller therre arwinge mate noghen tidh til hinder eller scadhe komme. the breff mæler iak døthe. oc maktløsæ oc scule henne eller thøm engin stædh til hinder eller scadhe komme. e hwore the her efter fynnes. ♦ Oc lader iak fornempde myn frue drotning Margrete. oc hennes arwinge oc efterkomeræ oc fornempde hennes mætheloueræ. oc theræ arwinge for fornempde myn brodher. oc hans arwinge. oc for mich oc for alle thøm som hans løfte vnfonget haue oc theræ arwinge som fore er sacht. quitte letheghe løse. oc gantze orsaghe meth thettæ mit opne breff for thisse forscrefnæ ate hundreth Lyubische mark oc halffyortende Lyubesche mark oc fore thettæ forscrefnæ løfte oc for alle thisse forscrefnæ stycke. ♦ Oc kennes iak oc bynder iak mich til oc mine arwinge. fornempde myn frue drotning Margrete. oc hennes arwinge oc efterkomere. oc alle thisse fornempde hennes mæthelouere. oc theræ arwinge. atfrii. oc scadheløse athole. fran fornempde myn brothers her Folmers oc hans arwinges. oc alles theres som thettæ forscrefnæ løfte vnfonget haue. oc there arwinges maning. oc ræte tiltale som sche eller wordhe kunne noghen tydh. vpa thisse forscrefnæ penninges eller løftes eller vpa nogher thisse forscrefnæ styckes weynæ i noghræ modæ. ♦ Oc til meere bewaring at alle thisse forscrefnæ stycke scule swo stadheghe faste oc wbrødeleghe bliue oc holdes wgencalleleghe i alle modæ som forscreuet star tha lader iak myt incigle meth wilghe oc witscap hengis for thettæ breff. ♦ Oc til witnesbyrdh lade herNicles Iacopssøn Lunge canec i Roskilde fornempde her Folmers brodherher Anders Olefsøn aff Næsby her Iacop Lunge her Iohan Olefsøn. her Byørn Olefsøn. her Prytbyørn van Podbusc. oc her Anders Olefsøn aff Thyufstofte. theræ incigle hengis for thettæ breff ♦ Datum Slaulosia anno domini m° cd primo. secunda feria proxima ante festum beati Laurencii martiris.

Oversættelse

Jeg Anders Jakobsen Lunge, ridder, gør med dette mit åbne brev vitterligt vedrørende de 813½ lybske mark, som min nådige frue, dronning Margrete, skyldte min broder, hr. Folmer Jakobsen, ridder, og havde forpligtet sig til at betale ham eller hans arvinger, enten selv eller ved sine arvinger eller efterkommere inden nu nærmest følgende sankt Mortens dag, eller også at pantsætte min fornævnte broder beboet gods til en læst korn for hver hundrede lybske mark, enten på Sjælland, Lolland eller Falster. For dette foranskrevne afgav biskop Tetze af Odense løfte og ligeledes jeg fornævnte Anders Jakobsen, hr. Jens Olufsen, hr. Valdemar, hr. Erik Nielsen, hr. Klaus Grubendal og hr. Niels Ovesen, riddere, Fikke Moltke, Lars Jensen, Jens Gyrstinge og Ove Steeg, væbnere, og vore arvinger sammen med min fornævnte frue, dronningen, med samlede hænder og forpligtede os ved brev over for min broder, hr. Folmer, og hans arvinger samt over for mig fornævnte Anders Jakobsen, hr. Anders Olufsen, hr. Jens Olufsen, hr. Aksel Mogensen, hr. Peder Basse, hr. Jakob Lunge og Ove Lunge, min broder, til fornævnte hr. Folmers og hans arvingers tro hånd. Eftersom at min fornævnte broder, hr. Folmer, har befalet mig at oppebære disse føromtalte penge, så erkender jeg med dette mit åbne brev, at jeg på min fornævnte broders, hr. Folmers, og hans arvingers vegne samt på alle deres vegne, der som ovenfor sagt modtog dette føromtalte løfte på nævnte hr. Folmers vegne er blevet fuldstændigt og rigtigt betalt og fyldestgjort for alle de føromtalte penge og dette løfte samt alle de foranskrevne punkter, således at jeg på nævnte hr. Folmers og hans arvingers vegne og på alle deres vegne, som for ham modtog dette føromtalte løfte, er fuldt ud og vel tilfreds. Og det brev, som min fornævnte frue havde givet min fornævnte broder, hr. Folmer på dette føromtalte, det brev har jeg nu tilbagegivet min nævnte frue. Skulle der herefter kunne findes nogle breve, der angår dette føromtalte, som på noget tidspunkt skulle kunne blive til hindring eller skade for min nævnte frue, hendes arvinger eller efterkommere eller hendes nævnte medgaranter eller deres arvinger, så erklærer jeg herved sådanne breve for døde og magtesløse, og de skal på ingen måde blive til hindring eller skade for hende eller dem, hvor de end måtte findes for fremtiden. For min broder og hans arvinger, for mig selv og for alle dem, der som ovenfor omtalt modtog hans løfte og deres arvinger lader jeg med dette mit åbne brev min fornævnte frue, dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere samt hendes nævnte medgaranter og deres arvinger være kvit og fri, fritagne for fuldstændigt løst for ansvar for disse føromtalte 813½ lybske mark og for det føromtalte løfte og aalle de foranskrevne punkter. Jeg erkender og forpligter mig og mine arvinger til at fritage min fornævnte fru, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere samt alle hendes foran nævnte medgaranter og deres arvinger for og holde dem skadesløse over for enhver stævning eller ethvert retmæssigt krav, som på noget som helst tidspunkt kunne fremkomme fra min broder, hr. Folmer, eller hans arvinger og fra alle dem, som havde modtaget dette løfte samt deres arvinger angående disse føromtalte penge eller løftet eller noget af de foranskrevne punkter. Til større bekræftelse på at alle de foranskrevne punkter skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og uigenkaldeligt overholdes i enhver henseender som ovenfor skrevet lader jeg med min vilje og mit vidende mit segl blive hængt under dette brev. Og til vidnesbyrd lader hr. Niels Jakobsen Lunge, kannik i Roskilde, fornævnte hr. Folmers broder, hr. Anders Olufsen af Næsby, hr. Jakob Lunge, hr. Johan Olufsen, hr. Bjørn Olufsen, hr. Predbjørn Podebusk og hr. Anders Olufsen af Tystofte deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Slagelse i det Herrens år 1401 mandagen inden den hellige martyr Laurentius' dag.