1401. 27. august. Helsingborg


Kong Erik stadfæster dronning Margretes gaver af jordegods til kirker og klostre.

Tekst efter A, udfyldt med støtte i Gammeldanske Diplomer

Tekst

Wy Erik meth gudz nadhe Danmarks. Swerikes Noreghes Wendes och Gothes conung ok [herti]gh i Pomaren kennes thet meth thet[te w]ort opne breff at wor kæræ frwæ [och] modher drotning [Marghr]etæ hafuer os och woræ rikes raadhz radh beræth [at] hon thettæ efter screfnæ swo wnt gifuit och skift hafuer ibland och [dom]kyrkyor och kloster oc at all thing swo tilkompnæ och scheth æræ i alla matæ och efter thy som her efter følgher ♦ F[ø]rst Thuresthorps øø meth thes tilliggilse som konung Woldemar och hans dotter forde wor kæræ frw och modher drotning Margretæ efter hanum køpte aff herræTwuæGalen hulkit hwn sidh[æn] ga[ff] oc schøthe til sancti Laurentii domkyrke i Lwnd efter th[et] som hennes breff[a] ther om luder ♦ Item Soolt i Syeland meth thes/ tilliggilse hulkit for wor kæræ frwæ oc modher køpte oc sidhan gaff oc schøtte til domkyrkyonne i Roskilde efter thet som hennes breff[b] ther vppa luder ♦ ItemGapnø hwilkit hwn een deels køpte for [gwl sølf och]och[1] penningæ oc een deels til sik skifte af Schow closter oc gaff ther fore noghet krononne goodz oc lagdhe ther oc meer krononne goodz til at byggæ eet kloster vppa Gapnø oc i then sama stadh i gen hawer hwn skipat til kronen i[2] Gladhs[a]xe oc thet ther til ligger i Skane ♦ Item Æwethoftæ huilkit henne fadher wardh skøø[t] oc henne efter oc Eghebergh som hennes fadher oc henne wardh schøøt hwilke badhæ Æwetoft oc Eghebergh hwn hauer giwit til[3] Esroms closter efter th[et] som hennes [bre]ff[c] th[er] om luder ♦ ItemKattorp oc Kwsorp meth then ræt som hennes fadher oc hwn ther til hafdhe thet hafuer hwn wnt til Soræ closter i Syeland/ oc ther til Køghe i fæm aar/ oc hwart aar af at sla hwndrath[æ] lødh[o]ghæ mark ♦ ItemSæby i [Løwehæræth][4] meth thet goodz som henne fadher oc hwn fik af iomfrw Ælnæ Broksdotte[r i] [Løwehæræth][5] thet hauer forde [w]or kæræ frw[æ] oc modher wnt til Ringstædhe closter epter hennes dødh for fæm hwndrathæ lødhoghæ march til pant[æ]pant[æ][6] at komme oc [in at] løse thet efter hennes døødh af Ringstædhæ closter nar konongen s[i]dh[a]n [thøcker] for[e fæm h]wndrathæ lødho[gh]æ march ♦ ItemKæthelstorp i Odzhæræth meth thes tilliggilse hwilkit hwn fik af herThure Knwtzssøn oc hans arwingæ th[et] hauer hwn giwit [til] waræ frwæ closter i Roskilde efter th[et] som hennes breff[d] ther vppa lude ♦ ItemGrimstorp i Laland meth thet so[m ther] tilligger hwilkit konong Woldemar fik af synæ fyendæ oc hwn oc sidhan køpte af arwingæne om the ther noghon ræth wti hafdho hwilkit hwn h[afuer] gi[wit] til eet closter at byggæs i ware frwæ oc sancti Bened[icti] hedher oc o[r]d[en æntich] vpp[a then stedh] som G[rims]torp[7] nw stander eller oc i Dønæfelle oc lægge then gardh Grimstorp oc thet goodz ther til som nw ligger til Grimstorp ♦ ItemKer[st]o[r]p [i] Tosl[and] meth then deel i Tosland som konong Woldemar fik af synæ fyendæ oc for wo[r] kæ[ræ] fr[w]æ oc mod[her] s[idhæn] køpt[æ] af arwingæne om the ther noghon ræt til hafdhe thet hauer hwn giw[it] til domkyrkenne i Odhens. oc then annan deel i Tosland som cronen t[ilhører][8] oc hwn ekke køpte han staar then forde domkyrke til pant for twsand l[ødho]gh[æ march efter] thet [som] henn[es breff[e]] ther vppa lud[er] ♦ Item staar Samsøø sancti Clemetz[9] kyrke i Arws til pant for fæm twsand lødhogha march. oc thet hafuer alredhæ fæm [aar] afslagh[i]t ♦ ItemHall meth thes tilliggilse som konong Woldemar fik aff synæ fy[endæ] oc [æn gaf sidhæn penningæ][10] til oc [forde wor] frwæ oc modher oc sidhæn framdeles køpte af arwingæne. om the ther noghon ræt tilhafdho thet hafuer hwn giwit til domky[rken] i Wiborgh efter [thet] som henne breff[f] ther om lude ♦ ItemRwghtweet m[eth] th[e]s tilliggilse som konu[ng] Wold[emar fik af] sy[næ fyen]dæ oc [æn] gaf han penningæ til oc for wor frwæ oc modher oc framdeles køpte af arw[in]gæne om the th[er] noghon ræt til hafdho thet hafuer hw[n giwit] til domkyrken i. Borglum efter thy som hen[nes bre]f[f[g] ther] om l[ude] vnden taghit [swo meghit] af thet samæ goodz som for wor frwæ oc modher hafuer giwit til [Ho]ndzlundæ[11] closter. ♦ Item Eegholm som ligger i [I]wtland i Hæmær[sys]læ meth thæs tilliggilse som konung Woldemar fik af synæ fyendæ [oc forde wor fr]wæ oc modher gaff ther [æ]n s[idhæn pænnin]g[æ] til th[et] hafuer hon giwit til frwar clostreth i Alæborgh efter thet som henne breff[h] ther om [l]ude ♦ Item Arn[æ]s [oc] [T]orhebodhe[12] i Ha[lland l]iggende som konung Magnus gaff til Aass closter at hald[æ] w[ore] frwer ..........[13] mædh i thet samæ closter thet hafuer hwn oc ther til giwit oc for konung Magnusæ breff[i] ther vppa ludhande confirm[eret] oc stadhfest ♦ ItemRønøø meth the[s] tilliggilse hwilkit for wor frwæ oc modher fik efter her Knwd .....[14] [o]ch af herKarl [i T]wptom thet hafuer hwn giwit til domkyrken i Lyncøpung nar hwn afgaar efter thy henne breff[j] ther om lude ♦ ItemRisinge vppa Øland liggende meth thes tilligg[i]ls[e] som hwn fik af herFikkævan Fiitzen thet hafuer hwn g[iwit ti]l frw[ær] clostre[t i] Calmarnæ epter thy som henne breff[k] ther om lude ♦ Item thet goodz som hwn køpte af fordo her Fikkæ i Elmebodha sochn i Wærempd liggende thet hafuer [hwn] giwit til ware frwæ cappelle i sochna kyrkenne i [Calmarne][15] ] eft[er thy] som henne breff[l] ther om lude ♦ Item G[or]sv[n]ge[16] oc Sylæ i Sudhermanna land liggende meth thes tilliggilse[17] thet staar domkyrken i Strengenæs til pant for hwndrathæ lødh[o]gh[æ] march ♦ ItemMædhelswm sochn i Nærke liggende stood bisc[op]Th[ord]h til pant for twsanda lødhogh[e] mark for hans fengilse oc hwart aar af at sla hwndradha [lø]dhogha. march. hwilkit alredha hafuer afslaghit i siw aar ♦ Item hwat pænningæ. gwl. sylff eller clenodyæ som fordæ wor kæræ frw oc modher giwit hafuer i sit [t]estament [th]et confirmeræ wi oc. stadhfestæ. oc fulbordhæ swa at hennes testamentarii mogha ther om. oc thisse forscrefnæ stykke gøræ fulfølghæ oc fulkompna i alla mata s[om henn]es testament[m] vtuisar for hwilkit testament hennes oc war[t][18] oc fleræ godhæ mænz incigle fore hængæ ♦ Alla thessæ forscrefnæ stykke oc articula hwart theræ widh sik at for wor kæræ frw oc mo[d]her them swo giort hafuer skift giwit wnt oc [vpl]atit i bl[and dom]ky[r]ker oc closter som her fore ær sacht tha stadhfestæ wy oc fulbordhe them alla oc hwar the[ræ] synderlicæ oc wara rikens raadz radh meth os meth thettæ wort o[pn]æ breff oc wiliæ them stadhighæ fastæ oc stadhfestæ halda i allæ matæ [so] som [her worte][19] rørdhæ oc s[cheet][20] æræ oc i allæ ma[te som] her forescrefwit staar ♦ Oc til mere be[warin]g alla thessæ forscrefnæ stykke hafuom wy forde konung Erik wort incigle meth wil[i]æ oc witzscap latit hængæs for thettæ breff ♦ Oc wi erchebiscop [I]æcob[a]f L[wn]d[21] ærch[ebi]scop Henr[ic] aff[22] Vpsalæ oc ærchebiscop Winoldaf Trondhem biscop P[æ]theraf Roschildebiscop Knwt af Lyncøpung biscop Østen af Oslo biscop[Es][Es]chel[23] af Ripæ biscop Torstenaf Scara biscop Sigwardh af Hamar biscop Bo af Arws biscop Hemmyng af Wexøø biscop Laghe af Wiborgh biscop Byorn af Abo biscop Pædher af Hollæ af Island. biscop Niclis af Westerar[s] biscop Pæder af Wendesyslo biscop Vilichen af Schalolt biscop Iæcob af Berghen biscop Iønis af Odhens. oc biscop Iacob af Stawanger prowast Anbyørn af Bergen prowast Arald af Oslo. Ionis Anderssøn af Æsend[orp] Karl af Tuptom Sten Benctzssøn Twue Galen Ærengiisl Niclissøn Michel Rwt Iæcop Axelsøn Sten Bosøn Thordh Bonde Rørikssøn [Cri]stiærn Kaas Iohan Vlfsøn Gowte Erikssøn Thure Benctzssøn. Ywar Niclissøn Nic[l]is Ywarssøn Knwt Bosøn Hannes van Potbosch Pritb[ern] van Potbos[c]h Ander[s] Iæcobssøn Iønis Dwuæ Pædher Nicl[i]ss[øn] af Agardh Abram Brodherssøn Niclis Swartesconing Stigh Pætherssøn. Eliff Elifssøn. Stigh Aghassøn Alff Haraldzssøn Amund Bolt Thorkel Haraldssøn Ion Iæcobssøn Iohan Tho[massøn] Magnus Mwnk Magnus Trottassøn [Ph]ilipus [24] Karlsson Bernike Scynkel[25] Gert Snak[en]bergh Heyne Snakenbergh Iohan Scharpenbergh Byorn Vlffsøn Pæther Basse Anders [V]lfssøn [26] af Nesby Anders Offasøn af Byornhol[m] Pædher Walkendorp Iønis Falk Waldemar Bydhelsbach Erik Bydhelsbach Iæcop Hæklæ Benct Niclissøn Pæther Spolde[nær] Iønis Niclissøn M. Gøstasøn [27] aff Awenzberg[h] Erik E[r]lendzssøn Otte Rømær Ion Darre Algot Magnussøn Erik Niclissøn Gøtzs[t]aff Leychssøn Niclis Krake Anders Vlfssøn af Tiw[st]upta[28] Henr[ic] Wardhenbergh Axel Magnussøn Iohan Molteche af Bawelsæ Lauri[tz][29] Vlfssøn Claws Grwpendal Niclis Magnussøn Ændreder Er[le]ndssøn Thord [F....stat][30] Magnus van Alen. Zabel Kerkendorp Bertel van der Ost Erik [V]mmereysæ[31] Iønis Grim Hen[ric Scar]penbergh[32] Fikke van Fiitzen Thomas van Fiitzen. Henric Snakenbergh Niclis Aghassøn. Niclis Mygh Iønis Eschelssøn Iæcop Fastelssøn Pædher Laxman Henning Cabol[33] [Anders Pædhersøn aff Dybæk][34] Henrik Gerzssøn Claws Flæmyng Thordh Bonde Pætherssøn Knwt Wdzssøn Henric Iønissøn Karl Øræ Niclis [Ei]søn Pædher Iønissøn Benct Piik Axil Pætherssøn Iæcob Bylde Benct Stenssøn Olaff Axelssøn Axel Anderssøn Iønis Anderssøn Pæther Anderssøn Niclis Io[35] Lykke Ralff [van Lewern][36] Erik Stenssøn Thure Stenssøn Gøtzstaf Algøtssøn Niclis Sigwrssøn Iønis Vlfssøn Henric Da Hartwik Brysiky Henric Iønissøn af Kraghorp Pæther Finkenow Byorn Swenssøn Ywar Thomassøn Iønis Finkeno. Iæcob Ionssøn Albricht Engelbrichzssøn Henrik Knwtzssøn Iønis Niclissøn Niclis Iønissøn Sig...dh Bo[twlfsøn][37] Aslach Pætherssøn oc Gyordh Giordzssøn riddæræ Axel Kætelssøn Iønis Anderssøn Anders Pætherssøn Niclis Pætherssøn. Nisse Hak. Trwt Has Anders Niclissøn I[æ]cob Torgilssøn Lasse Iønissøn Esge Laghessøn Ioss[æ] Krok Axel Iæcop[ssøn] Torkel Bragdhe Axel Bragdhe Herman Flæmyng Nichel [van][38] S[chars]o [Æw]ert[39] Molteche af Helsinge Æwert Molteche af Wixø Æwert Grwbbæ Pæter Niclissøn af Aldorp Eric Thomassøn Iønis Gørsting Aghe Steek Pæ[t]her Magnussøn Bo Dywræ Pæther Sten..sse[40] Iæcobssøn Benct [Bil]de Esbyorn [Bi]lde[41] Iøsse Ericssøn Marten Dwuæ [Yw]æn [Bryzke][42] Ingemar Grwbb[æ] Bilde Esbyornssøn Pædher Laurissøn Ion Swenssøn Nisse Swenssøn Swen Sture Arwit Stenssøn Esbyorn Baat Swen Baat Knwt Ribbing Philipus Bonde oc Swen Piik aawapn wy alle forde forde wor kære herris konung Eriks raadh oc mæn kennes [the]s meth thettæ samæ breff. at wi alle meth fleræ godhæ rikens mæn badhe af Danmark Swerike oc Norge nær waræ meth fordo war kære herræ. at alle thessæ forscrefnæ stykke meth hans oc alles waræ ra[dh] oc fulbordh samthykky kerlek oc godh wilia skedhe oc giordh æræ i alla ma[tæ] oc articulæ som fore ær sacht ♦ Oc wi alle forde wiliæ meth godh wilia oc troscap ther til [ra]dhe oc hielpæ at all thing swo h[al]das vppa oc fulkom[ne]s i alla matæ som fore screuit staar oc wy til sanheyt oc witnisbyrdh allæ the[sse] forscreffnæ stykkes latom wor incigle meth wilia oc witschap hængæs for thettæ breff ♦ Datum Helsingborgh anno [domini] mcd primo sabbato proximo post diem beati Bartholomei apostoli.

1. och] læsning usikker, muligvis oc A. 2. i] herefter et (slettet?) gen A. 3. til] herefter et (slettet?) s A. 4. [Løwehæræth]] præcis stavemåde usikker A. 5. [Løwehæræth]] præcis stavemåde usikker A. 6. pant[æ]] æ usikker, muligvis pant A. 7. G[rims]torp] præcis stavemåde usikker A. 8. t[ilhører]] usikker læsning; Gammeldanske Diplomer foreslår også t[ilhørde] . 9. Clemetz] eller måske Clementz A. 10. [æn gaf sidhæn penningæ]] læsningen usikker A. 11. [Ho]ndzlundæ] H usikkert A. 12. [T]orhebodhe] T usikkert A. 13. .....] nogle bogstaver ulæselige pga. beskadigelse; Gammeldanske Diplomer foreslår [alterae? messæ? vppo] . 14. .....] nogle bogstaver ulæselige pga. hul i pergamentet A. 15. [Calmarne]] usikker læsning A. 16. G[or]sv[n]ge] præcis stavemåde usikker A. 17. tilliggilse] med til tilf. o.l. A. 18. war[t]] t usikkert; Gammeldanske Diplomer foreslår ligeledes wor eller wore . 19. [her worte]] usikker læsning A. 20. s[cheet]] usikker læsning A. 21. L[wn]d] præcis stavemåde usikker A. 22. aff] herefter af på linieovergang A. 23. [Es]chel] præcis stavemåde usikker A. 24. [Ph]ilipus ] præcis stavemåde usikker A. 25. Scynkel] tilf. in marg. A. 26. [V]lfssøn ] V usikkert A. 27. M. Gøstasøn ] tilf. i marg. A; Gammeldanske Diplomer bemærker, at det er til skade for sammenhæng. 28. Tiw[st]upta] st usikre A. 29. Lauri[tz]] tz usikre A. 30. [F....stat]] meget svært læseligt pga. beskadigelse, ca. 4 bogstaver totalt ulæselige A. 31. [V]mmereysæ] V usikkert A. 32. Hen[ric Scar]penbergh] læsningen usikker, A. 33. Henning Cabol] tilf. i marg. A. 34. [Anders Pædhersøn aff Dybæk]] præcis stavemåde usikker A. 35. Io] intet tegn på forkortelse A. 36. [van Lewern]] usikker læsning A. 37. Sig...dh Bo[twlfsøn]] usikker læsning, ca. 3 bogstaver totalt ulæselige A. 38. [van]] usikker læsning A. 39. [Æw]ert] Æw usikre A. 40. Sten..sse] ca. 2 bogstaver ulæselige; sandsynligvis Nisse A. 41. [Bi]lde] Bi usikre A. 42. [Yw]æn [Bryzke]] præcis stavemåde usikker A.
a. breff] kendes ikke. b. breff] 1393 6. juli, Dipl.Dan. 4. rk. V nr. 57. c. [bre]ff] kendes ikke. d. breff] cf. 1393 6. juli, Dipl.Dan. 4. rk. V nr. 58 og 59. e. breff] kendes ikke. f. breff] cf. 1393 6. juli, Dipl.Dan. 4. rk. V nr. 55. g. bre]f[f] cf. 1393 6. juli, Dipl.Dan. 4. rk. V nr. 54. h. breff] cf. 1393 6. juli, Dipl.Dan. 4. rk. V nr. 56. i. breff] kendes ikke. j. breff] kendes ikke. k. breff] kendes ikke. l. breff] kendes ikke. m. testament] kendes ikke.

Oversættelse

Vi Erik, med Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges, de venders og goters konge samt hertug i Pommern, bekender med dette vort åbne brev, at vor kære frue og moder, dronning Margrete, har meddelt os og vort rigsråd, at hun har skænket og fordelt dette efterskrevne blandt kirker og kloster og alt dette er foregået og sket i alle henseender således som herefter følger: For det første Tustrupsø med dets tilliggender, som kong Valdemar og siden hans datter, vor fornævnte kære frue og moder, dronning Margrete, købte af hr. Tue (Galen), og som hun siden gav og skødede til sankt Laurentius' domkirke i Lund, således som det fremgår af hendes brev derom. Dernæst Saltø på Sjælland med dets tilliggender, som vor fornævnte kære frue og moder købte og senere gav og skødede til domkirken i Roskilde, således som det fremgår af hendes brev om denne sag. Fremdeles Gavnø, som hun til dels købt for guld, sølv og penge og til dels fik ved mageskifte med Esrum kloster og gav noget krongods i stedet, mens dette og andet krongods blev henlagt til at bygge et kloster på Gavnø og til gengæld derfor har hun mageskiftet Gladsax og tilliggende gods i Skåne. Fremdeles Ivetofta, der blev skødet til hendes fader og siden til hende; begge disse både Ivetofta og Ekeberg, har hun skænket til Esrum kloster, således som det fremgår af hendes brev derom. Fremdeles Kattrup og Kuserup med al den ret, som hendes fader og hun havde dertil har hun indrømmet Sorø kloster på Sjælland og desuden Køge på fem år, idet der derfor skal fradrages 100 lødige mark hvert år. Fremdeles Sæby i Løve herred tillige med det gods i Løve herred, som hendes fader og hun fik af jomfru Elene Broksdatter, hvilket vor kære frue og moder har indrømmet Ringsted kloster som pant at indløse for 500 lødige mark efter hendes død. Når hun er død, kan det nårsomhelst kongen synes det indløses fra Ringsted kloster for de 500 lødige mark. Fremdeles Kelstrup i Ods herred med dets tilliggender, som hun fik af hr. Ture Knudsen og hans arvinger, og som hun har givet til Vor Frue kloster i Roskilde, således som det fremgår af hendes brev derom. Fremdeles Grimstrup på Lolland med alt, hvad der ligger dertil som kong Valdemar fik af sine fjender, og hvor hun siden af købte af arvingerne deres eventuelle ret dertil, og som hun (skænkede) til oprettelse af et nonnekloster til ære for Vor Frue og sankt Benedikt, enten på det sted hvor Grimstrup nu ligger eller også i Døllefjelde og så at lægge gården Grimstrup og det gods, der ligger til den til dette kloster. Fremdeles Kærstrup på Tåsinge tillige med den del af Tåsinge, som kong Valdemar fik af sine fjender, og vor fornævnte frue og moder afkøbte siden arvingerne deres eventuelle ret dertil, hvilket hun skænkede til domkirken i Odense. Den anden del af Tåsinge, der tilhører kronen, og som hun ikke købte, er pantsat til fornævnte domkirke for 1000 lødige mark, således som det fremgår af hendes brev derom. Fremdeles er Samsø pantsat til sankt Klemens kirke i Århus for 5000 lødige mark, og deraf er der allerede afdraget for fem år. Fremdeles Hald med dets tilliggende, som kong Valdemar fik af sine fjender og en gav siden penge dertil, og senere afkøbte vor fornævnte frue og moder ligeledes arvingerne deres eventuelle ret dertil, og det skænkede hun domkirken i Viborg, således som det fremgår af hendes brev derom. Fremdeles Rugtved med dets tilliggende, som kong Valdemar fik af sine fjender og desuden gav penge for, og vor fornævnte frue og moder afkøbte fremdeles arvingerne deres eventuelle ret dertil, og det har hun givet til domkirken i Børglum, således som det fremgår af hendes brev derom, (med undtagelse af det) hun købte af det samme gods, det har hun skænket til Hundslund kloster. Fremdeles Egholm, der ligger i Himmersyssel i Jylland, med dets tilliggende som kong Valdemar fik af sine fjender, og vor fornævnte frue og moder betalte desuden guld og penge derfor, og det har hun skænket til Vor Frue kloster i Ålborg, således som det fremgår af hendes brev derom. Fremdeles Aranäs og Torghe*, der begge ligger i Halland, som kong Magnus havde givet til Ås kloster til at holde Vor Frue ..... har hun ligeledes skænket til samme kloster og bekræftet og stadfæstet kong Magnus' brev derpå. Fremdeles Rönö med dets tilliggende, som vor fornævnte frue og moder fik efter hr. Knut (Karlsson) og hr. Karl af Tofta, hvilket hun har skænket til domkirken i Linköping efter sin død, således som det fremgår af hendes brev derom. Fremdeles Risinge på Öland med dets tilliggende, som hun fik af hr. Fikke von Vitzen, og som hun har skænket til Vor Frue kloster i Kalmar, således som det fremgår af hendes brev derom. Fremdeles det gods i Älmeboda sogn i Värend, som hun købte af fornævnte hr. Fikke, og det har hun givet til Vor Frue kapel i sogenkirken i Kalmar, således som det fremgår af hendes brev derom. Fremdeles Gåsinge og Selaön i Södermanland med deres tilliggender, og alt dette er pantsat til domkirken i Strängnäs for 100 lødige mark. Fremdeles Middelsom sogn i Närke, der var pantsat til biskop Torsten for 1000 lødige mark som erstatning for hans fængsling, og hvert år skulle der afdrages 100 lødige mark, og der er allerede afdraget ..... Fremdeles bekræfter, stadfæster og fuldbyrder vi, hvad vor fornævnte kære frue og moder har bortskænket af penge, guld og sølv i sit testamente, og eksekutorerne af hendes testamente må handle derefter og udføre, fuldbyrde og virkeliggøre disse punkter i alle henseender, således som det pålægges i testamentet, som er beseglet med hendes eget, vort og flere gode mænds segl. Alle disse foran skrevne punkter og artikler har hver for sig, der angår hvad vor fornævnte kære frue og moder har fordelt og skænket til kirker og klostre, således som opregnet ovenfor, stadfæster og bekræfter vi og vort rigsråd i alle henseender med dette vort åbne brev, og vi vil, at de skal være bestandige, sikre og nyde stadfæstelse i alle henseender samt opfyldes i alle punkter som foran skrevet. Til større bekræftelse på alt dette foranskrevne har vi fornævnte kong Erik med vor vilje og vort vidende ladet vort segl blive hængt under dette brev. Og vi ærkebiskop Jakob af Lund, ærkebiskop Henrik af Uppsala, ærkebiskop Vinald af Trondheim, biskop Peder af Roskilde, biskop Knut af Lindköping, biskop Øystein af Oslo, biskop Eskil af Ribe, biskop Torsten af Skara, biskop Sivert af Hamar, biskop Bo af Århus, biskop af Hemming af Vexjö, biskop Lave af Viborg, biskop Bjørn af Åbo, biskop Peder af Holar i Island, biskop Nils af Västerås, biskop Peder af Vendsyssel, biskop Vilken af Skalholt, biskop Jakob af Bergen, biskop Jens af Odense, og biskop Jakob af Stavanger, provst Arnbjørn af Bergen, provst Arnold af Oslo, Jens Andersen, Karl af Tofta, Sten Bengtsson, Tue Galen, Eringisle Nilsson, Mikkel Rud, Jakob Ovesen, Sten Bosson, Tord Røriksson Bonde, Kristian Kaas, Johan Olufsen, Gaute Eriksen, Ture Bengtsson, Ivar Nilsson, Niels Iversen, Knut Bosson, Hans Podebusk, Predbjørn Podebusk, Anders Jakobsen, Jens Due, Peder Nielsen af Ågård, Abraham Brodersen, Niels Svarteskåning, Stig Pedersen, Elav Elavsen, Stig Ovesen, Alf Haraldsøn, Agmund Bolt, Torkil Haraldsøn, Jon Jakobsen, Johan (Jens ?) Thomsen, Mogens Munk, Magnus Trottesson, Filip Karlsson, Berneke Skinkel, Gert Snakenborg, Heine Snakenborg, Johan Skarpenberg, Bjørn Olufsen, Peder Basse, Anders Olufsen af Næsby, Anders Uffesen af Bjørnholm, Peder Valkendorf, Jens Falk, Valdemar Bydelsbak, Erik Bydelsbak, Jakob Hegle, Benkt Nilsson, Peder Spoldener, Jens Nielsen, Mats Gustafsson, Otto Rømer, Jon Darre, Algot Magnusson, Erik Nielsen, Gustaf Leekson, Niels Krage, Anders Olufsen af Tystofte (?), Henrik Vardenberg, Aksel Mogensen, Johan Moltke af Bavelse, Lars Ulfsson, Klaus Grubendal, Nils Magnusson, Endride Erlandsøn, Tord F...stad, Magnus v. Alen, Sabel Kerkendorp, Bertold v. Osten, Erik Ummereise, Jens Grim, Henrik Skarpenberg[A], Fikke von Vitzen, Thomas von Vitzen, Henrik Snakenborg, Niels Ovesen, Niels Myg, Jens Eskilsen, Jakob Kalv, Peder Laxmand, Henning Kabolt, Anders Pedersen af Dybbæk, Henrik Gertsen, Klaus Flemming, Tord Petersson Bonde, Knut Uddeson, Henrik Jonsen, Karl Öra, Niels Esgersen, Peder Jensen, Bent Piik, Aksel Pedersen, Jakob Bille, Bengt Stensson, Oluf Akselsen, Aksel Andersen, Jens Andersen, Peder Andersen, Niels Basse, Jens Lykke, Erik Stensson, Ture Stensson, Gustaf Algotsson, Niels Sivertsen, Jens Olufsen (?), Henrik Då, Hartvig Bryske, Henrik Jensen af Kragerup, Peder Finkenov, Bjørn Svendsen, Ivar Thomsen, Jens Finkenov, Jakob Jonsen, Albrekt Engelbrektsen, Henrik Knudsen, Jens Nielsen, Niels Jensen, Sigurd Bodulfsen, Aslak Pedersen og Gjord Gjordsen, riddere, Aksel Kjeldsen, Jens Andersen, Anders Pedersen, Niels Pedersen, Niels Hak, Trued Hase, Anders Nielsen, Jakob Troelsen, Lars Jensen, Esger Lavesen, Jens Krog, Aksel Jakobsen, Torkil Brahe, Aksel Brahe, Herman Fleming, Niels af Skarsov, Evert Moltke af Helsinge, Evert Moltke af Veksø, Evert Grubbe, Peder Nielsen af Vollerup, Erik Thomsen Jens Gyrstinge, Ove Steg, Peder Mogensen, Bo Dyre, Peder Steen, Niels Jakobsen, Bent Bille, Esbern Bille, Jens Eriksen, Morten Due, Ivan Bryske, Ingemar Grubbe, Bille Esbernsen, Peder Larsen, Jon Svendsen, Niels Svendsen, Sven Sture, Arvid Stensson, Esbern Båd, Sven Båd, Knud Ribbing, Filip Bonde og Svend Piik, væbnere. Alle vi fornævnte, vor kære herre kong Eriks råder og mænd, bekender med dette samme brev, at vi alle sammen med flere gode riddersmænd både fra Danmark, Sverige og Norge var til stede sammen med vor fornævnte kære herre og overværede, at alle de foranskrevne punkter skete og blev udført i alle henseender og alle artikler som før nævnt efter hans og alle vores råd og med vor indvilligelse, samtykke, kærlighed og gode vilje. Alle vi fornævnte vil med vor gode vilje og trofasthed arbejde på og hjælpe til med, at alt skal blive overholdt og fuldbyrdet i enhver henseende som skrevet ovenfor, og til yderligere bekræftelse af og vidnesbyrd om alt dette foranskrevne lader vi med vor vilje og vort vidende vort segl blive hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1401 lørdag efter apostlen sankt Bartolomeus' dag.

A. identifikationen usikker.