1401. 28. september. Stubbarp


Margrete Ågesdatter, enke efter Otto Jensen, pantsætter alt sit gods i Skåne til Aksel Pedersen Brahe for 100 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Alla mæn thetta bref høra ællær seer hilsar iak Mærætha Akesdottær hærræ Otta Iønsson æfthærleuandæ ♦ Thet skal allæ mæn wittærlikt wara thet iak kænnes mik meth thetta mith opna bref rættæleka skyldogh at wara een wælboren man Axel Pæthærsson thær man kallar Bradhæ thænnæ brefførere hundrædha Lybisskæ mark i redhæ hwitæ sylfpænniæ gewæ ok gængha ok inghæn annan wærdh for hwilka fornæmpdæ pænniæ sæter iak hanum thil panth alth mith gotz i Skanæ swa som ær al min rættikheth i Widzskøfle ok alth mith iordhagotz i Skanæ ok alth thet gooz som mik thil arf fyæl æfthær mina dottærs dødh Margaretha Holgærsdottær thær hærræIænis Falkhwsfrw war gwdh hænnæ siæl hawæ ok alth mith gooz som mik thil panth star i Skanæ ok al min rættikheth thær iak i Skanæ hawær iordhagooz ællær køpstadægooz myllær øddæ ællær bykt ok all min rættikheth i Skanæ ingen wndan taken æ hwar thet hælst liggær i Skanæ ok æ hwat napn thet hauær thet sættær iak hanum thil panth meth akær ok ængh skogh ok fisskæwatn wat ok thiyrt røranda ok vrørandæ einkte wndan thaghet meth swa danth skæll ath han skal opbæræ landgille ok thiænestæ ok frwkt ok hwat thet skylda kan ok hwat han thær wp aff bær thet skal einkte affslas i howdh pænniænæ ♦ Ok iak ællær mina arfwingha skall ingen makt haua ath løsa thet goozseth aff hanum ællær aff hans arfwingha i thæssa næstæ tii aar hær næst æpthær komæ ♦ Ok hwilken tidh thær efthær the tii aar iak ællær mina arfwingha willia thet goozseth i geen løsa tha skal iak ællær mina arfwingha wara hanum ath eeth aar thil forn pa Gærshærestingh ♦ Ok waræ thet swa ath han byghdæ Widzskøfle ællær bætrædheth i nokre handæ mathæ tha skal iak ællær mina arfwinga gøra hanum thær foræ swa myket som fira bægges wara wenæ sigha ath thet hauær kostæth ♦ Framdeles binder iak mik thil meth mina arfwinga himble hanom thet ok frii hanom al gooz ok rættikheth thær iak i Skanæ hauær for allæ mænnæ thil thall ♦ Ok thil mera bewaringh at allæ thessæ forskrifnæ stykke skule stathege fastæ ok wbrødelika wara tha ladhær iak mith incigle meth williæ ok withskap hængias faræ thetta breff. ok thil witnesbyrdh herræ Stigh Pæthærsson ok herræ Stigh Akason ok Niels Brok Aka Nielsson Trugwdh Has Iæppæ Diækn ♦ Datum Stubbarp anno domini millesimo quadringentesimo primo in profesto sancti Mikaelis archangeli.

Oversættelse

Jeg Margrete Ågesdatter, enke efter hr. Otto Jensen, hilser alle mænd, som hører eller ser dette brev. Det skal være vitterligt for alle mænd, at jeg erkender med dette mit åbne brev rettelig at være en velbyrdig mand Aksel Pedersen, som man kalder Brahe, denne brevviser, 100 mark lybsk skyldig i rede hvide sølvpenge, gæve og gængse, og ingen anden værdi, for hvilke fornævnte penge jeg pantsætter ham alt mit gods i Skåne, hvilket er al min rettighed i Vittskövle og alt mit jorde gods i Skåne og alt det gods, som tilfaldt mig som arv efter min datter Margrete Holgersdatters død, som var hr. Jens Falks hustru - vor Gud hendes sjæl have - og alt mit gods, som står mig til pant i Skåne og al min rettighed, som jeg har i Skåne, jordegods eller købstadgods, møller, øde eller bebygget, og al min rettighed i Skåne, intet undtaget, hvor det end ligger i Skåne, og hvilket navn det end har, det pantsætter jeg ham med ager og eng, skov og fiskevand, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, på denne betingelse, at han skal oppebære landgilde og tjeneste og frugter, og hvad det kan give i skyld, og hvad han oppebærer deraf, det skal på ingen måde afdrages i hovedstolen. Og jeg eller mine arvinger skal ingen magt have til at indløse det gods fra ham eller hans arvinger i disse næste tre efterfølgende år. Og hvilket tidspunkt efter de tre år jeg eller mine arvinger vil genindløse det gods, det skal jeg eller min arvinger underrette ham om på Gärds herredsting eet år forinden. Og skulle det være således, at han byggede eller forbedrede Vittskövle på nogen som helst måde, da skal jeg og mine arvinger udrede ham så meget derfor, som fire af begge vore venner siger, at det har kostet. Fremdeles forpligter jeg mig sammen med mine arvinger til at hjemle ham det og fri ham alt det gods og den rettighed, som jeg har i Skåne, for hver mands tiltale. Og til yderligere sikkerhed, at alle disse fornævnte stykker skal være stadige, faste og ubrydelige, lader jeg mit segl med vilje og vidende hænge under dette brev og til vidnesbyrd hr. Stig Pedersen og hr. Stig Ågesen og Niels Brok, Åge Nielsen, Trued Hase, Jakob Degn. Givet i Stubbarp i det Herrens år 1401 dagen før sankt Mikkels dag.