1401. 1. oktober. Lund


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at fru Gese, enke efter hr. Peder v. Vreden, på rettertinget har skødet alt det gods på Fyn og andetsteds i Danmark, arvet efter hendes afdøde mand, til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarnensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦

Noueritis quod sub anno domini m°cd° primo sabbato proximo post festum sancti Michaelis. Lundis in placito nostro iusticiario constituta domina Gesa relicta domini Petri de Vreden coram nobilibus uiris dominis uenerabilibus Iacobo dei gracia archiepiscopo Lundensi Iacobo eadem gracia episcopo Bergensi Iohanne Falster canonico Lundensi Wlffike Wlfflam de Sundis Iehan de Aa de Wismaria proconsulibus. Iohanne Nicclessøn Nicolao Scriuere armigeris ac aliis pluribus fidedignis nobili uiro domino Beroni Olaui militi omnia et singula bona predia iura. proprietates possessiones tam in uillis forensibus quam uillis et opidis ruralibus ubicumque infra terram Pheonie ac eciam alibi infra regnum Dacie. sibi et liberis suis per mortem domini Petri de Vreden condam mariti sui predicti iusto hereditatis titulo aduolutis. cum omnibus et singulis premissorum pertinenciis et iuribus nil excepto ad manus illustrissime principis et domine domine Margaretedei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorum regine domine et matris nostre carissime/ pro pleno et sufficienti precio ad[1] nutum suum iam actu per<c>epto[2] nichil inde restanti scotauit ingremiauit assignauit et ad manus suas tradidit iure perpetuo possidenda nichil sibi uel heredibus suis iuris uel proprietatis in premissis quomodolibet reseruato. obligans se et heredes suos ipsi domine regine Margarete domine nostre predicte omnia premissa cum uniuersis suis pertinenciis appropriare et disbrigare ab inpeticione quorumcumque ♦

Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis dicto Bryms iusticiario nostro\

1. ad] rettet fra nu A. 2. per<c>epto] perepto A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren.

I skal vide, at i det Herrens år 1401, på søndagen næst efter Mikkelsdag, mødte fru Gese, enke efter hr. Peter von Vreden på vort retterting i Lund i nærværelse af de velbyrdige mænd, de ærværdige herrer Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Jakob, af samme nåde biskop af Bergen, Jens Falster, kannik i Lund, Wulf Wulflam fra Stralsund, Johan v. d. Aa fra Wismar, borgmestre, Jens Nielsen, Niels Svendsen, væbnere, og mange andre troværdige mænd og skødede, tilskødede, overdrog og overgav for fuld og tilfredsstillende pris, der er modtaget efter hendes ønske, og hvoraf intet resterer, til evig og retmæssig besiddelse - alt og hvert af sit gods, sine jorder, rettigheder, ejendomsrettigheder og besiddelser såvel i torvekøbinger som byer og landsbyer(?) overalt på Fyn og også andetsteds i Danmarks rige, der som lovlig arv er tilfaldet hende og hendes børn efter hendes fornævnte afdøde ægtemand hr. Peter von Vredens død, med alle og ethvert af forudskikkedes tilliggender og rettigheder, uden undtagelse, til den velbyrdige mand hr. Bero Olsen, ridder, på den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, vor kæreste frue og moders vegne, idet der ikke på nogen som helst måde blev forbeholdt hende og hendes arvinger nogen ret eller ejendomsret i det forudskikkede, og idet hun forpligtede sig og sine arvinger at hjemle og fritage fru dronning Margrete, vor førnævnte frue, alt det forudomtalte tillige med alle dets tilliggender fra alle menneskers påkrav.

Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen, kaldet Brims, vor justitiar, som vidne.