1401. 11. oktober. Lund


Hr. Niels Ivarsen forlenes på livstid af kong Erik og dronning Margrete med det gods i Rougsø og Fausing sogn, som blev afvundet ham på rettertinget.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Niels Ywersøn ri[d]deræ kiænnæs thet meth thættæ mit opnæ breff at vm suo megit gots i Rughxø oc i Faxingessogn liggendæ som [n]w snimst[1] mich meth rætæ aff gik wpæ rætæræthinget thet gots hauæ nw min natheghæ herræ konung Erik o[c] min natheghæ fruæ drotning Margretæ lænt mich. i. ghen sua. lengæ som iæc lefuer. ♦ Oc nar iæc aff gaa[r] oc dør tha scal thettæ fornempde gots friit oc frælst oc vmbeuoret oc vhindret genist. i. ghen kommæ til for[nempde] min herræ oc fruæ oc til konungedømet oc til crunen ♦ Oc til meræ beuaring at allæ thissæ forscreffnæ styckæ oc artiklæ sculæ suo stadheghæ. fastæ oc vbrødelicæ blifuæ oc holdes. i. allæ modæ som her foræ screuit star. tha later iæc fornempde Niels Ywerssøn ridderæ mit inciglæ meth wilghæ oc witscap hengæs for thættæ breff ♦ Oc hafuer iæc bethet wælbornæ men suo som ær her Anders Iacopsøn her Iens Duwæ oc her Pritbern van Pudbusch ridderæ at the ladæ therræs inciglæ til witnisbyrdh henges for thættæ breff ♦ Datum Lundis anno domini m° c°d primo feria tercia post festum sancti Dyonisii pontificis et martiris.

1. snimst] kan også læses sinnist A.

Oversættelse

Jeg Niels Iversen, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at så meget gods i Rougsø og Fausing sogn, som nu senest med rette blev mig afvundet på rettertinget, alt det gods har min nådige herre, kong Erik, og min nådige frue, dronning Margrete, nu forlenet mig med, så længe som jeg lever. Og når jeg går bort og dør, så skal dette fornævnte gods straks gives tilbage til min fornævnte herre og frue, samt til kongedømmet og kronen, frit og frigjort, upåklaget og uhindret. Til yderligere bekræftelse af, at alle disse foran skrevne punkter og artikler skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige og overholdes i alle henseender, sådan som foran står skrevet, lader jeg fornævnte Niels Ivarsen, ridder, med min vilje og mit vidende mit segl hænge under dette brev. Og jeg har bedt de velbyrdige mænd, hr. Anders Jakobsen, hr. Jens Due og hr. Predbjørn Podebusk, riddere, om til vidnesbyrd herom at lade deres sel blive hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1401 tirsdag efter paven og martyren sankt Dionysius' dag.