1401. 11. oktober. Lund


Hr. Niels Ivarsen kvitterer dronning Margrete for al gæld, skyld og åbne breve, der har været mellem hende og ham samt hendes og hans forfædre med undtagelse af brevet på hans gård Holm i Jylland.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Niels Ywerssøn ridderæ kiænnæs thet meth thættæ mit opnæ breff vm all then giæld. penningæ oc scyld oc opnæ breff e huræ wpa the helst ludæ oc alt annit e hwat thet helst ær som minæ foreldræ bothæ wpa mit fædhernæs oc møthernæs wegnæ hauæ fongit oc haft eller hafuæ aff min natheghæ fruæs drotning Margretes fadher oc foreldræ enthic wpa hennæs fædhernæs eller mødhernæs wegnæ oc suo vm all then giæld oc scild oc breff. e. huræ wpa the helst ludæ oc all stickæ e. hwat som thet helst heder eller ær som mellom fornempde min nadheghæ fruæs foreldræ oc minæ foreldræ oc mellom hennæ. oc mich til thennæ dach. hauæ wærit for alt thettæ forscrifne later iæc min natheghæ herræ konung Erik oc fornempde min natheghæ fruæ drotning Margretæ oc therræ foreldræ oc arwingæ oc æfterkommeræ for mich oc minæ foreldræ oc arwingæ qwite ledheghæ oc gantzæ orsaghæ meth thættæ mit opnæ breff oc for all. styckæ swa[1] at iæc eller minæ foreldræ oc arwingæ oc engin wpa minæ eller therræs. wegnæ sculæ engin tiltalen maningæ eller scyldning eller ræt hauæ. i. nogræ modæ vm allt thættæ forscriffnæ til fornempde min natheghæ herræ eller fruæ eller therræs foreldræ oc arwingæ eller æfterkommeræ ♦ Oc all the breff oc. ræthichet som minæ foreldræ oc iæc hauær haft eller hauæ aff fornempde min natheghæ fruæ oc hennæs foreldræ oc arwingæ vnden taghet thet breff som iæc hafuer aff fornempde min natheghæ fruæ wpa mingarth Holm oc thæn garths tilliggelsæ. i. Iutland liggendæ ellers allæ andræ breff oc ræthicheet som. foræ screuit star thom. wil iæc oc schal fornempde min natheghæ fruæ drotning Margretæ. i. ghen fongæ oc mælær iæc the breff oc ræthichet dødhæ oc gantzæ maktløsæ meth thættæ mit opnæ breff swa at the her æfter engin macht hauæ sculæ oc fornempde min herræ eller fruæ oc therræs foreldræ eller arwingæ eller æfterkommeræ engin stædh til hynder eller scadhæ. i. nokræ modæ meer kommæ sculæ. thy at mich oc minæ arwingæ oc foreldræ for alt thættæ forscriffnæ e. hwat thet helst heder eller ær engtæ vnden taghet suo fult oc alt æfter min wilghæ oc nøghæ scheet oc giort ær suo at thom. oc mich fullelicæ oc wæl atnøgher ♦ Oc kiænnæs mich oc minæ foreldræ oc arwingæ engin ræt eller tiltalen eller ræthichet til alt thættæ forscriffnæ. i. engæ modæ hauæ eller hauæ sculæ som foræ screuit star ♦ Oc til meræ beuaring at allæ thissæ forscriffnæ styckæ oc. artiklæ sculæ suo stadheghæ fastæ oc vbrødelicæ bliuæ oc holdes ewerdelicæ. i. allæ modæ som her foræ screuit star tha hauær iæc fornempde Niels Ywerssøn ridderæ mit inciglæ witerlicæ meth wilghæ oc witscap ladit henges for thættæ breff ♦ Oc hauær iæc bethet erlicæ men. oc wælbornæ swo som ær her Anders Iacopssøn her Iens Duwæ her Pritbern van Podbusch her Anders Olafsøn aff Thywstoftæ ridderæ Iens Anderssøn landzdomeræ. i. Sconæ Anders Albriktssøn oc Lodwigh Barsæbæk awapn at the ladæ therræs. inciglæ til witnisbyrdh henges for thættæ breff ♦ Datum Lundis anno domini m cd primo feria tercia post festum sancti Dyonisii pontificis et martiris.

1. swa] med overstreget bogstav (vistnok e) efter a A.

Oversættelse

Jeg Niels Ivarsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev angående al den gæld og skyld, de penge og åbne breve, hvordan de end lyder, samt alt andet, hvad det end kan være, som mine forfædre både på fædrene og mødrene side har fået og haft eller har af min nådige frue, dronning Margretes fader og forfædre enten på hendes fædrene eller mødrene side, og ligeledes angående al den betaling og afgift og de breve, hvordan de end lyder, og angående alle punkter, hvad de end kan være eller kaldes, der indtil denne dag har været mellem min fornævnte nådige frues forfædre og mine forfædre og mellem hende og mig, at jeg på mine egne, mine forfædres og mine arvingers vegne med dette mit åbne brev lader min nådige herre kong Erik, og min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt deres forfædre og arvinger og efterkommere, være kvit og fri og ganske uden ansvar for alt dette foranskrevne og for alle sager, så at hverken jeg, mine forfædre eller mine arvinger eller nogen på mine eller deres vegne på nogen måde skal have krav eller fordring på, anklage vedrørende eller ret til alt dette foranskrevne over for min fornævnte nådige herre eller frue eller deres forfædre, arvinger og efterkommere. Alle de breve og rettigheder, som mine forfædre og jeg har haft eller har af min fornævnte nådige frue og herres forfædre og arvinger med undtagelse af det brev, som jeg har fået af min fornævnte nådige frue på min gård Holm i Jylland sammen med denne gårds tilliggender, men ellers alle andre breve og rettigheder som foranskrevet vil og skal jeg tilbagegive min nådige frue, dronning Margrete, og med mit åbne brev erklærer jeg disse breve og rettigheder for døde og ganske uden gyldighed, således at de for fremtiden ikke skal have nogen værdi og ikke på nogen måde skal kunne komme min fornævnte herre eller frue, deres forfædre eller arvinger og efterkommere til hindring eller skade i nogen henseende, eftersom at jeg og mine arvinger og forfædre er blevet fuldkomment fyldestgjort for alt det foranskrevne, hvad det end kaldes eller er uden undtagelse, og har fået betaling efter min vilje, så at de og jeg er fuldt ud og vel tilfredse. Jeg erkender, at hverken jeg, mine forældre eller arvinger har nogen ret til, krav på eller rettighed i alt det foranskrevne og ikke vil kunne få det, som skrevet ovenfor. Til yderligere bekræftelse på, at alle disse foranskrevne punkter og artikler skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige og evindelige overholdes i alle henseender som skrevet ovenfor, har jeg fornævnte Niels Iversen, ridder, i sandhed med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev. Og jeg har bedt de ærlige og velbyrdige mænd, hr. Anders Jakobsen, hr. Jens Due, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Anders Olufsen af Tystofte, riddere, Jens Andersen, landsdommer i Skåne, Anders Albrektsen og Ludvig Barsebæk, væbnere, om til vidnesbyrd at lade deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1401 tirsdagen efter biskop og martyren sankt Dionysius' dag.